LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Refine by

Publication Year

2018 (11)
2017 (4)

Access Mode

Document Type

Article (15)

Document Language

 • 15 documents, page 1 of 2

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are happy to share the second issue of ACJES with you. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publication of ACJES.Hope to see you again in the next issues...

  8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

  Güneş, Kardelen; Tapan Broutin, Menekşe Seden (2018)
  This study aims to study the process by which students pass to construct the Pythagorean theorem in adidactic situations in the light of didactic situations theory. The theory of didactic situation, proposed by Brousseau (1998), was experimented to be introduced and analyzed within an adidactic learning environment. Qualitative research methods were used in the research that was conceived as a case study. In this context, classroom observation made and lessons were recorded by video. The stud...

  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğin Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İnanışları

  Dinç Artut, Perihan; Ulum, Hakan (2018)
  Matematikhakkındaki inanışlar kişilerin matematiğin tabiatı, öğrenimi ve öğretimi ileilgili sahip oldukları bilgiler ve edindikleri tecrübeler ile şekillenenkararları olarak tanımlanabilir. İnanışlar öğretmenlerin sınıf içiöğretimlerine, öğrencileri ile iletişim kurma şekillerine matematiğin tabiatınıanlama şekillerine ve öğrencileri ile yaşadıkları deneyimlerine etki eder. Buçalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin matematiğin öğretimi ve öğrenimihakkındaki İnanışlarını belirlemektir. Ar...

  Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

  Aydın, Harun; Kartal, Hülya (2017)
  Buaraştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ileokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve bugüçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesidir. Çalışma, karma desenaraştırmadır. Araştırmada 2 farklı grup ile çalışılmıştır. İlk önce birincigruptaki Bursa İli İnegöl İlçesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfokutan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında 1.sınıf okutacak olan farklısosyoekonomik düzeydeki 12 merkez ilkokulunda görev ya...

  Opınıons of Classroom Teachers on The Practıces of Teachıng Wrıtıng at Fırst Grade

  Özdemir, Kemal (2017)
  Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşler...

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are proud of sharing the first issue of the Academy Journal of Educational Sciences (ACJES) with you. As ACJES, we hope to publish original studies on educational sciences and contribute to the field. In the upcoming issues, we aim to present ACJES to you with more studies and to carry it to national and international indexes as soon as possible. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publicatio...

  Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

  Onur Sezer, Gönül (2017)
  This research aims to determine the material choices of teacher candidates during teaching practice courses and their competences to use these materials in accordance with policies to use these materials. The data was analyzed through descriptive analysis method. Description was obtained by examining the documents including the materials used by teachers in classes and videos taken during their lectures by other teacher candidates in the same class as part of teaching practice course. 16 of t...

  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri

  Çepni, Salih; Ülger, B. Buğra; Ormancı, Ümmühan (2018)
  Ülkemizde eğitim politikalarında gerçekleşen değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş sınavlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu noktada; süreçten en fazla etkilenenlerden biri olan öğretmenlerin, ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasının alan yazın açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Olgu bilim yöntemin...

  Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Bulunuz, Mızrap; Akabay, Hüseyin (2018)
  Bu çalışmada okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Bursa ili Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lisede yapılmıştır. Bu okullarda ses ölçümleri yapılırken ‘Brüel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L’ ses ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ses ölçümleri bina içinde ve bina dışında olmak üzere ders ve teneffüs esnasında yapılmıştır. Ölçümlerden elde edilen bulgular neticesinde tüm okulların iç...

  Investigation of The Effect of Mathematics Education Through Storytelling Method on Six-Aged Children’s Mathematical Achievement

  Sertsöz, Aylin; Doğan Temur, Özlem (2017)
  Bu çalışmanın amacı; 6 yaş çocuklarına öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisini incelenmektir. Öyküleştirme yöntemi; çocukların yeni bilgilerini kullanarak eski bilgilerini ve tecrübelerini işe koştuğu, bunların yanı sıra yeni bilgileri edinerek bunlarla birlikte süreçte aktif olarak yer aldığı problemlere çözümler ürettiği, deneyimler kazandığı bir ortam yaratmaktadır. Araştırma  nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı ka...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok