ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІНИН ОЧЕРЕТУ ЗВИЧАЙНОГО

Гудков, Д.; Інститут гідробіології НАН України; Шевцова, Н.; Інститут гідробіології НАН України; Явнюк, А.; Національний авіаційний університет (2011)
National Aviation University
Ukrainian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject, JObject, JObject, JObject, JObject
Досліджено біологічні характеристики насіння очерету звичайного в умовах хронічної діїіонізуючого опромінення. Виявлено дозові залежності показників життєздатності тачастоти аномалій паростків у водоймах із різним рівнем радіонуклідного забруднення.Встановлено високий відсоток аномалій та зниження показників життєздатності насіннєвогопотомства очерету у найбільш забрудненими радіонуклідами водоймах.Results of the common reed’s seeds biological characteristics research in long-term radiationexposure conditions are represented. Dose relationships between liability indexes andabnormalities frequency of germs in water bodies with different levels of radionuclidecontamination are indicated. High abnormalities percent and reduced liability indexes of commonreed’s seed progeny in the most radionuclide contaminatied water are defined.Исследованы биологические характеристики семян тростника обыкновенного в условияххронического воздействия ионизирующего облучения. Определены дозовые зависимостипоказателей жизнеспособности и частоты аномалий проростков в водоемах с разнымуровнем радионуклидного загрязнения. Установлены высокий процент аномалий и снижениепоказателей жизнеспособности семенного потомства тростника внаиболее загрязненныхрадионуклидами водоймах. Methodology and results of common reed reproductive characteristics investigation in water bodies with different level of radionuclide contamination are represented in the work. The aim of the work is to study peculiarities of response of  higher aquatic plants, by the example of the  common reed, on long-term ionizing radiation exposure at genetic, morphological and reproductive levels. The matter of research is a generative reproduction and growth processes of the common reed under conditions of ionizing radiation stress. The research was  carried out with the use of  laboratorial seeds cultivating method. Doses absorbed by plants were assessed with the help of methodology using dose conversion coefficients. The obtained research data about liability and  abnormalities of common reed’s germs in water bodies with different level of radionuclide  contamination testify about considerably high level of low doses long-term exposure efficiency for indexes of germination and germinating ability of seeds Описано методологію досліджень репродуктивних характеристик очерету звичайного уводоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення. Вивчено особливості реакції вищихводяних рослин на дію хронічного іонізуючого опромінення на генетичному, морфологічно-му та репродуктивному рівнях.  Досліджено генеративне розмноження та ростові процесиочерету звичайного в умовах радіаційного стресу з використанням методу лабораторногокультивування насіння. Поглинені дози для рослин обчислено за допомогою дозових пере-рахункових коефіцієнтів. Результати досліджень життєздатності та аномалій паростків оче-рету звичайного у водоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення свідчать про до-сить високий рівень ефективності малих доз хронічного опромінення для показників пророс-тання та схожості насінин

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE