LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
View more
Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
2013 (5)
2014 (5)
2016 (5)
2007 (4)
2012 (3)
2001 (1)
2004 (1)
2017 (1)
2018 (1)

Access Mode

Type

55 research data, page 1 of 6

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Real-life event logs - Hospital log

van Dongen, B..F. (2011)
Publisher: Eindhoven University of Technology
Real life log of a Dutch academic hospital, originally intended for use in the first Business Process Intelligence Contest (BPIC 2011)

Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Karsten, N (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/04/30
Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School v...

Swifterbant-aardewerk : een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus

de Roever, J.P. (2008)
Publisher: University of Groningen
Embargo end date: 2008/01/29
Meelpap en soep uit een aardewerken pot. Rond 1970 vonden archeologen bij het dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Vijfduizend jaar voor Christus stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en was er bij de nederzetting een natuurlijk landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen. Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Lat...

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J..C..A..M. (2014)
Publisher: Eindhoven University of Technology
This data originates from the CoSeLoG project executed under NWO project number 638.001.211. Within the CoSeLoG project the (dis)similarities between several processes of different municipalities in the Netherlands has been investigated. The dataset consists of 5 event logs that record the execution of a building permit application process in five different anonymous municipalities. The recording of these processes is comparable which means that activity labels in the different event logs ref...

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/11/01
Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking. Respondenten, met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen, zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vra...

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2005

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat; Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2009)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2009/12/07
Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen. Respondenten zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekpro...

Tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum - WODC - Ministerie van Justitie (2008)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Slachtoffers van misdrijven kunnen (indien gewenst) voor praktische, emotionele, juridische en financiële ondersteuning terecht bij diverse instanties, functionarissen en hulpverleners. Tezamen vormen deze een netwerk van slachtofferhulp. De zorg voor slachtoffers van misdrijven in het strafproces heeft sinds de invoering van de Wet en de richtlijn Terwee in 1995 meer nadruk gekregen. Deze richtlijn is inmiddels vervangen door de Aanwijzing Slachtofferzorg. ...