LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2009 (10)
2014 (10)
2016 (10)
2013 (9)
2008 (8)
View more
Publication Year

2009 (10)
2014 (10)
2016 (10)
2013 (9)
2008 (8)
2017 (8)
2010 (7)
2011 (7)
2015 (7)
2012 (5)
2007 (4)
2018 (3)
2004 (1)

Access Mode

Type

89 research data, page 1 of 9

Nederzettingssporen op de kwelder Haak Noord, vindplaats 1: Marssum-It Aldlân

Hielkema, J.B. (2016)
Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Embargo end date: 2016/07/14
KaderOm de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren wordt een nieuwe rijksweg aangelegd tussen de huidige A31 bij Marssum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Dit project staat bekend als de ‘Haak om Leeuwarden’. Uit proefsleuvenonderzoek is gebleken dat op vindplaats 1 Marssum-It Aldlân goed geconserveerde archeologische resten uit diverse perioden aanwezig zijn. Door de aanleg van de weg zal naar verwachting een deel van de daarbij behorende archeologische res...

Archeologisch Bureauonderzoek Landtongen Stede Broec

Brokke, A.J. (2010)
Publisher: ARCADIS Nederland B.V., Hoofddorp
Embargo end date: 2010/10/04
In het gebied is een bestemmingsplanwijziging nodig vanwege nieuwbouwplannen. Om de intactheid van het bodemprofiel te bekijken worden enkele boringen gezet. In het zuidoostelijke gedeelte van het gebied is nog een kreekrug in de ondergrond aanwezig. Aanvullend op het bureauonderzoek is in april 2008 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor het gedeelte van het gebied waar een hoge archeologische verwachting was vastgesteld in de bureaustudie. Uit de bo...

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 1

Buijs, J.C.A.M. (2014)
Publisher: Eindhoven University of Technology
This data originates from the CoSeLoG project executed under NWO project number 638.001.211.

Inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek Geerling 4b te Bovenkarspel gemeente Stede Broec

Leuvering, J.H.F. (2013)
Publisher: Synthegra Archeologie B.V.
Embargo end date: 2013/03/21
Synthegra heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Geerling 4b in Bovenkarspel naar aanleiding van het in 2009 door Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland uitgevoerde bureauonderzoek. Het onderzoek bestond uit een karterend booronderzoek. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning. Aan het plangebied was een hoge verwachting voor archeologische resten uit de bronstijd toegekend en voor archeologische resten uit de late middeleeuwe...

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

Ayse Guveli, Ruud van der Meulen, Jan Reitsma, Paul de Graaf - Radboud Universiteit Nijmegen - Communicatiewetenschap/Sociologie (2004)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Karsten, N. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/04/30
Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School v...

Swifterbant-aardewerk : een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus

Roever, J.P. de (2008)
Publisher: University of Groningen
Embargo end date: 2008/01/29
Meelpap en soep uit een aardewerken pot. Rond 1970 vonden archeologen bij het dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Vijfduizend jaar voor Christus stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en was er bij de nederzetting een natuurlijk landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen. Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Lat...

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland

Velders, G.J.M.; Aben, J.M.M.; Geilenkirchen, G.P.; den Hollander, H.A.; Nguyen, L.; van der Swaluw, E.; de Vries, W.J.; Wichink Kruit, R.J. (2017)
Publisher: RIVM

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, op het Bargerveld te Oosterblokker, gemeente Drechterland (N.-H.)

Wulink, A.J. (2009)
Publisher: ARC
Embargo end date: 2009/04/29
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal op korte termijn een gebied, dat in het landschapsplan Westfriesland (deelplan HES) en het Streekplan (Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord) bekend staat als het Drachterveld in gaan richten met het oog op waterberging. De inrichtingsschets dient afgestemd te zijn op archeologische waarden in dit gebied. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er in de onverstoorde sedimenten onder de bouwvoor geen archeologische indicatoren uit de Bro...

Real-life event logs - Hospital log

van Dongen, B.F. (2011)
Publisher: Eindhoven University of Technology
Real life log of a Dutch academic hospital, originally intended for use in the first Business Process Intelligence Contest (BPIC 2011)