LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Document Language

Undetermined (445)
English (361)
Dutch; Flemish (256)
German (89)
Norwegian (71)
View more

Data Provider

Wageningen Yield (255)
Norwegian Open Re... (242)
NTNU Open (208)
Repository TU/e (126)
DESY Publication D... (85)
View more
1348 documents, page 1 of 135

Orienterende resipientundersøkelser i Troms. III Gratangen kommune

Det er foretatt en befaring av Gratangsbotn og nedre deler av Meelva og Storelva i Gratangen kommune. Observasjonene omfatter begroingssamfunn i vassdragene og innerst i fjorden, samt ulike registreringer av hydrografi og vannkjemi. Forurensningsbelastninger med organisk stoff og næringssalter er anslått ut fra erfarings-tall. Meelva var hardt belastet med støtvis dumping av hønsemøkk, og det var rike tarmgrønskevekst innerst i Gratangsbotn. Troms fylkeskommune, Utbyggingsavdelingen

Sedimentundersøkelse i Bekkelagsbassenget. Januar 1977

Skei, J. (1977)
Studere sedimentenes innhold av organisk materiale, metaller og PBC utenfor Bekkelaget renseanlegg. Oslo kommune, Vann- og kloakkvesenet

Effects of nitrogen fertilization on the abundance of enchytraeids and microarthropods in Scots pine forests

The effect on the abundance of enchytraeids and microarthropods of the nitrogen fertilizers, ammonium nitrate and urea, was studied. The experimental sites were three Scots pine stands in central and northern Sweden. Doses of fertilizers were similar to those used in practical forestry in Sweden but the effects of different doses of ammonium nitrate were also investigated. A significant decrease in the abundance of Enchytraeidae, Collembola and Cryptostigmata after ammonium nitrate fertilizat...