LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2014 (24)
2012 (18)
2015 (18)
2013 (16)
2016 (8)
View more
Publication Year

2014 (24)
2012 (18)
2015 (18)
2013 (16)
2016 (8)
2010 (7)
2011 (7)
2005 (6)
2008 (6)
2009 (6)
2004 (3)
2006 (3)
2007 (3)
2017 (1)

Access Mode

Document Type

Unknown (59)
Article (57)
Book (13)
Other (1)
126 documents, page 1 of 13

Psychospołeczne i motoryczne uwarunkowania efektywności gry w grach sportowych

Bojczenko, S.; Długołęcka, A.; Biełski, I. W.; Symanowicz, P. G. (2011)
Celem pracy było zbadanie i porównanie koordynacji ruchowej sportowców i amatorów. Badania przeprowadziłam w oparciu o piłkę ręczną, ze względu na fakt, że staje się ona coraz bardziej popularną dyscypliną, a brak jest literatury z tego zakresu. Badania zostały przeprowadzone wśród chłopców rocznika 1995 trenujących piłkę ręczną oraz studentów którzy amatorsko uprawiają inne dyscypliny sportowe. W pracy poruszyłam takie zagadnienia jak : koordynacja ruchowa, jej struktury, powiązanie z ukł...

Теплотехника. (Раздел дисциплины "Теплотехника и теплотехническое оборудование")

(2006)
Издание составлено согласно типовой программе курса «Тепло техника и теплотехническое оборудование технологии строительных материалов», утвержденной учебно-методическим объединением по инженерно-строительным дисциплинам. В него включены программа курса по разделу «Теплотехника», перечень основных и дополнительных учебников и учебных пособий, методические указания по изучению отдельных разделов и тем, вопросы и задачи для курсовой работы. Даны вспомогательные материалы для определения параметр...

Z badań dziedzictwa kulturowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego na Podlasiu

Korolczuk, D.; Uścinowicz, J. (2014)
В статье изложена методика и результаты исследования историко-культурного наследия сел Подляшья, проводимого на кафедре «Архитектура локальных культур» архитектурного факультета Политехники Белостокской.

Лабараторныя работы (практыкум) па спецкурсу iнжынернай геадэзii для студэнтау спецыяльнасцi 1-70 03 01 "Аутамабiльныя дарогi"

(2005)
Разгледжаны тэхнiчныя, дакладныя i высокадакладныя прыборы вымярэння вуглоу, перавышэнняу i адлегласцяу бескантактавымi cnoca6aмi. Aпicaнa методыка вымярэння i вылiчэння вуглоу, адлегласцяу i перавышэнняу. Прыведзены паверкi i юсцiроукi прыборау, апiсанне i характарыстыка GPS, новых аптычных, электронных, лiчбавых i лазерных геадэзiчных прыборау спутнiкавай вымяральнай сiстэмы....

Модель расчёта показателей энергии ветра

Бубнов, В. П.; Мехдизадех Моджехи Аида Голомхассан (2013)

Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia

Trojniel, P. (2015)
Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie zawsze właściwych funkcji. Inne, które wojna pozostawiła w dobrym stanie, były – paradoksalnie - burzone. W pracy ...

АСУ производством и сбытом электроэнергии в условиях либерализации отрасли

Петруша, Ю. С. (2013)
Новым этапом развития электроэнергетики Республики Беларусь является переход отрасли на рыночные отношения, которые призваны изменить внутрикорпоративное управление, дать толчок к притоку инвестиций, улучшить прозрачность затрат и финансовых потоков. При этом рынок как эффективнейший организационно-экономический инструмент развития отрасли должен быть дополнен организационно-техническим обеспечением в виде интегрированной АСУ производством и сбытом электроэнергии (АСУ ПСЭ). АСУ ПСЭ как необхо...

Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy

Majewska, A.; Małgorzata, D. (2015)
W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach tych powstawała charakterystyczna zabudowa willowa, która obecnie ulega stopniowej degradacji i dr inż. architekt,...