LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2014 (24)
2012 (18)
2015 (18)
2013 (16)
2011 (8)
View more
Publication Year

2014 (24)
2012 (18)
2015 (18)
2013 (16)
2011 (8)
2016 (8)
2010 (7)
2005 (6)
2009 (6)
2008 (5)
2006 (3)
2004 (2)
2007 (2)
1994 (1)
2017 (1)

Access Mode

Document Type

125 documents, page 1 of 13

Psychospołeczne i motoryczne uwarunkowania efektywności gry w grach sportowych

Bojczenko, S.; Długołęcka, A.; Biełski, I. W.; Symanowicz, P. G. (2011)
Celem pracy było zbadanie i porównanie koordynacji ruchowej sportowców i amatorów. Badania przeprowadziłam w oparciu o piłkę ręczną, ze względu na fakt, że staje się ona coraz bardziej popularną dyscypliną, a brak jest literatury z tego zakresu. Badania zostały przeprowadzone wśród chłopców rocznika 1995 trenujących piłkę ręczną oraz studentów którzy amatorsko uprawiają inne dyscypliny sportowe. W pracy poruszyłam takie zagadnienia jak : koordynacja ruchowa, jej struktury, powiązanie z ukł...

Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia

Trojniel, P. (2015)
Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie zawsze właściwych funkcji. Inne, które wojna pozostawiła w dobrym stanie, były – paradoksalnie - burzone. W pracy ...

Моделирование процессов разведки при использовании беспилотных летательных аппаратов

Градобоев, Ф. Г.; Никитин, А. С.; Пилипчук, А. П.; Шевченко, В. С. (2014)

Компьютерные технологии решения инженерных задач в MATLAB

Краков, М. С.; Погирницкая, С. Г. (2012)
В учебно-методическом пособии изложены основы применения системы инженерных и научных расчетов MATLAB. Пособие содержит постановки инженерных задач, описание технологий расчетов в MATLAB, упражнения и задания к лабораторным работам по дисциплине «Компьютерные технологии решения инженерных задач». Для студентов технических специальностей, осваивающих систему MATLAB....

Rewitalizacja mostów i innych obiektów inżynierskich

Łapko, A. (2015)
Artykuł prezentuje różne podejścia do rozwiązania problemu rewitalizacji obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zaprezentowane są przykłady rewitalizacji przestrzeni w różnych środowiskach. W artykule podjęto próbę pokazania różnorodności problemu rewitalizacji przestrzeni.