LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (26)

Data Provider

26 documents, page 1 of 3

Beginselen van kerkelijke rechtspraak

De laatste jaren is er meer belangstelling ontstaan voor de inhoud en werking van het gereformeerde kerkrecht. Enerzijds wordt gewezen op de veranderlijkheid van de Kerkorde en wordt verandering met het oog op aardrijkskundige en tijdsomstandigheden aanbevolen. Anderzijds wordt gewaarschuwd tegen reglementering rondom de Kerkorde, tegen onkritisch gebruik van handleidingen en tegen tendentieuze persoonlijke standpunten zonder voldoende acht te slaan op de tekst van de Kerkorde zelf.

Die Openbaring van Johannes. Die boek Openbaring self — die struktuur daarvan

Die boek Openbaring is moeilik om te verstaan — daar is so baie simboliek. Die gevaar is groot dat ons alles simbolies gaan verklaar, en die boek Openbaring gaan sien as ’n simboliese voorstelling van die deurwerking van die eerste koms, dat daar eintlik maar net een koms is van die koninkryk — naamlik die eerste koms van Christus.

Voortgesette diskussie rondom kerkskeuring

Op versoek van die redakteur bied ek hiermee ’n verkorte weergawe van ’n s.i. te uitgebreide antwoord van my van einde 1971. Sover ek kan oordeel, is daar veral ses kritiekpunte na vore gebring.

Die agogiese moment in die pastoraat

Die verwarring wat daar vandag in die diakonologiese groep vakke heers, word ten dele weerspieël in die verskeie uitdrukkings en woorde wat gebruik word. By verskillende mense het dit heeltemal verskillende inhoude. Daarom dink ek is dit nodig om te begin met ’n begripsbepaling, om dan later oor die saak te praat.

‘Rypheid’ en belydenisaflegging van die geloof

Net die blote feit dat hierdie tema op die sakelys van ’n predikantekonferensie voorkom, dui daarop dat daar bedenkinge bestaan teen die huidige situasie. Die teenswoordige situasie kom daarop neer, dat verbondskinders, dooplidmate van die Geref. Kerk, gewoonlik op 16- of 17-jarige ouderdom belydenis van die geloof aflê.

Die boek Openbaring vanuit die sentrum

Met Openbaring 10 en 11 staan ons in die sentrum van die boek; of; op ’n bergtop, want die geskiedenis van die openbaring het nou geword openbaring van die geskiedenis. Hier voer die boek Openbaring ons op ’n hoë bergtop. Dis een van die voorregte dat die boek ons die dinge van bo laat sien, en ver laat sien oor die geskiedenis, van die begin na die einde; en ook diep laat sien in die geskiedenis en in die betekenis en sin van die geskiedenis.

Die oorsake vir die ontstaan en besondere aard van die Zion Christian Church

Aanvanklik het die Z.C.C. geen opsienbarende groei getoon nie, maar veral sedert die veertigerjare het hulle getalle skerp toegeneem en versprei oor die hele land. In 1963 is Edward Lekganyane toegelaat tot die Stofberg Teologiese Skool van die N.G. Kerk. Sedert die stigting van die Z.C.C. het die groep al verder van die Woord af weg beweeg, maar met hierdie toetrede tot die skool het daar by Edward self ’n mate van verandering gekom.