LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (26)

Data Provider

26 documents, page 1 of 3

Beginselen van kerkelijke rechtspraak

De laatste jaren is er meer belangstelling ontstaan voor de inhoud en werking van het gereformeerde kerkrecht. Enerzijds wordt gewezen op de veranderlijkheid van de Kerkorde en wordt verandering met het oog op aardrijkskundige en tijdsomstandigheden aanbevolen. Anderzijds wordt gewaarschuwd tegen reglementering rondom de Kerkorde, tegen onkritisch gebruik van handleidingen en tegen tendentieuze persoonlijke standpunten zonder voldoende acht te slaan op de tekst van de Kerkorde zelf.

Kan Sendinggeskiedenis van Kerkgeskiedenis ensiklopedies geskei word?

Dr. A. Kuyper het met sy Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid groot invloed op die ensiklopedie van die Gereformeerde teologie uitgeoefen. Hy neem Evangelistiek, Kerugmatiek en Apostoliek saam as Prosthetiek en grens die groep af as die wetenskap van die ‘methode die er toe leiden kan om wat nog buiten Christus staat te Kerstenen’.

Voortgesette diskussie rondom kerkskeuring

Op versoek van die redakteur bied ek hiermee ’n verkorte weergawe van ’n s.i. te uitgebreide antwoord van my van einde 1971. Sover ek kan oordeel, is daar veral ses kritiekpunte na vore gebring.

Problematiek t.o.v. verhoudinge en gesprek met buitelandse kerke en buitevolkse kerke

Vooraf enkele opmerkings rakende kerk en kerkverband. Dit is opmerklik dat die Kategismus in sy verklaring van die begrip Kerk dinge wat maklik as teenoor mekaar staande gesien word, in organiese verband met mekaar plaas. Dit laat bv. alle klem val op Christus se persoonlike handeling.

Calvyn se invloed op die Griekse Kerk

Terwyl die Reformasie van die kerk in Wes-Europa gedurende die 16e eeu die grootste deurbraak beleef het en die vestiging van die Gereformeerde Kerk ’n voldonge feit geword het en Rome fanatiek sy verlore terrein met die Kontrareformasie probeer herwin het, worstel die Christelike kerk in die lande van Oos-Europa en die Midde-Ooste in ’n eensame stryd voort. Aan die begin van die 17e eeu is hierdie kerk, wat ons nader spesifiseer as die Grieks-Ortodokse Kerk, nog steeds onder die juk van die ...

‘Rypheid’ en belydenisaflegging van die geloof

Net die blote feit dat hierdie tema op die sakelys van ’n predikantekonferensie voorkom, dui daarop dat daar bedenkinge bestaan teen die huidige situasie. Die teenswoordige situasie kom daarop neer, dat verbondskinders, dooplidmate van die Geref. Kerk, gewoonlik op 16- of 17-jarige ouderdom belydenis van die geloof aflê.

Die Openbaring van Johannes. Die boek Openbaring self — die struktuur daarvan

Die boek Openbaring is moeilik om te verstaan — daar is so baie simboliek. Die gevaar is groot dat ons alles simbolies gaan verklaar, en die boek Openbaring gaan sien as ’n simboliese voorstelling van die deurwerking van die eerste koms, dat daar eintlik maar net een koms is van die koninkryk — naamlik die eerste koms van Christus.