LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (68)
68 documents, page 1 of 7

Toekomskunde as morele verantwoordelikheid

P. G. W. du Plessis (1977)
Vir meeste van ons kortsigtiges het die jaar 2000 ’n veraf, ma- giese en newelagtige assosiasie. Ons praat baie makliker van ons er- varing van en herinnering aan die Smutsregering en die Tweede Wêreldoorlog wat 32 jaar gelede geëindig het. Maar ons voer vol- struispolitiek oor die jaar 2000 wat maar 23 jaar om die draai lê. Oor 23 jaar is die huidige geslag studente so oud soos baie van ons huidige personeel. *

Het God mens geword ?

J. H. van Wyk (1977)
Dit mag miskien verrassend klink om hierdie vraag ter sprake te bring en dit sal ook nie verbasend wees indien iemand sy wenkbroue lig by die hoor van hierdie problematiek nie. Trouens, sedert Anselmus sy beroemde Cur deus homo die lig laat sien het en sedert Karl Barth hierdie uitdrukking tallose male gebruik het, het dit gemeengoed geword in die teologiese en selfs kerklike wêreld om te praat van ‘God wat mens geword het’.

Evaluering van ons volkereverhoudingssituasie in die huidige tydsgewrig

J. H. Coetzee (1977)
Suid-Afrika se kommer oor sy veiligheid en oor ’n vreedsame toekoms staan grotendeels in verband met die vrees dat die verhouding tussen die etniese komponente van sy bevolking steeds versleg. Hierdie onsekerheid is erg verhoog sedert die val van die Portugese gesag in Mosambiek en Angola. Die toenemende gewelddadige botsing tussen Swart bevrydingsgroepe en die res van die Rhodesiese bevolking tesame met die mislukkings om ’n vreedsame skikking teweeg te bring, lewer ook ’n belangrike bydrae ...

Die vryheidsbegrip van Pierre Teilhard de chardin in <i>the phenomenon of man</i>*

P. T. Lotz (1977)
Ek hou vol dat die wêreld op vryheid gebaseer is” , sê Teilhard de Chardin en verduidelik voorts dat idles wat vry is, selfs by die mens, gereduseer kan word tot ’n gegewe aantal gedetermineerdhede (De Chardin, 1966:122). Vir horn is die vryheid wat voortspruit uit die wetmatige ontplooiing van die natuur, ’n triomfantelike manifestasie van die vindingrykheid van die lewe1). ’n Voorbeeld van hierdie vryheid binne die teleologiese ontwikkelingsgang van die natuur is die manier waarop nuwe vorm...

Enkele aspekte van die suid-afrikaanse bevolking- en arbeidsituasie

P. C. Schutte (1977)
Vanweë tegnologiese ontwikkelings wat die kommunikasie tussen lande bykans vervolmaak, is dit so dat geen land sigself geisoleerd kan beskou of probeer hou van die res van die wêreld nie. Hierdie verbondenheid tussen lande word intenser op die terrein van bevolkings en bevolkingsgroei vanweë die feit dat lande se bevolkingsdigtheid1) in baie gevalle groot verskil toon. Omdat bevol- kingstoenames een van die vemaamste bedreigings vir die mens-dom, asook vir wêreldvrede, inhou, vorm dit een van...

Die vraag na ’n nuwe belydenis, met besondere verwysing na die ‘Proeve’

P. J. Coetzee (1977)
Uit Matt. 16:16–18 blyk dat daar ’n allernouste verband deur Christus gelê is tussen kerk en belydenis. Die belydenis staan ook in onmiddellike verband met die bediening van die sleutelmag (vgl. vr. 84 H. Kateg.).

Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die oorlogsvraagstuk

J. H. van Wyk (1977)
Dit kan nie ontken word nie dat daar in die Geref. Kerk in SA tot onlangs nog baie weinig besin is oor die oorlogsvraagstuk. Hierdie stand van sake hang daarmee saam dat deelname aan ’n oorlog – ’n regverdige oorlog – selde of nooit as ’n etiese probleem aangevoel is nie.

Redaksioneel

Editorial Office (1977)