LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (68)
68 documents, page 1 of 7

Het God mens geword ?

Dit mag miskien verrassend klink om hierdie vraag ter sprake te bring en dit sal ook nie verbasend wees indien iemand sy wenkbroue lig by die hoor van hierdie problematiek nie. Trouens, sedert Anselmus sy beroemde Cur deus homo die lig laat sien het en sedert Karl Barth hierdie uitdrukking tallose male gebruik het, het dit gemeengoed geword in die teologiese en selfs kerklike wêreld om te praat van ‘God wat mens geword het’.

Homeostatis and Control-integration as basic principles in the physiology of man

The word homeostasis, proposed by W.B. Cannon in 1929, is derived from the Greek word homois (— like, resembling, the same) and stasis (— standing, static). It denotes a condition of dynamic internal stability.of a system by means of coordinated reactions. These reactions of the system compensate or neutralize any disturbing influence from outside or inside the system. These disturbing influences would otherwise change the normal structural and functional characteristics of the system. Two im...

Die welt ist unsre woiinung nicht! Nuanses van ’n paar vertalings

In die Totiusjaar het die woordc Die wêreld is ons woning nie ’n refrein geword, soos dit as kernsin in sy poësie ook op die gra- niettablet by Jo Roos se beeld van Totius, wat in Potchefstroom opgerig is, verewig is. Telkens wannecr daar oor Totius gepraat word, klink dit ook op; dit is byna asof ’n mens dit moet vasgryp en in die hart bêre om iets van die grootsheid van die eenvoud van die digter en mens Totius te kan vashou. Daarom is dit ’n ware vreugde om te ontdek dat Totius ook Duits ‘...

Toekomskunde as morele verantwoordelikheid

Vir meeste van ons kortsigtiges het die jaar 2000 ’n veraf, ma- giese en newelagtige assosiasie. Ons praat baie makliker van ons er- varing van en herinnering aan die Smutsregering en die Tweede Wêreldoorlog wat 32 jaar gelede geëindig het. Maar ons voer vol- struispolitiek oor die jaar 2000 wat maar 23 jaar om die draai lê. Oor 23 jaar is die huidige geslag studente so oud soos baie van ons huidige personeel. *

Die veelsydigheid van totius as wetenskaplike

Die taak wat die Redaksie van Koers my gestel het, naamlik om ’n beeld te gee van prof. J.D. du Toit se veelsydigheid as weten- skaplike, is baie vleiend, maar ek betwyfel dit of een enkele sterf- ling, al het hy ook met watter oorgawe ál sy werke noukeurig deurgelees — deurgewerk selfs —, daaroor ’n oordeel kan vel en ’n samevatting kan gee.

Die vryheidsbegrip van Pierre Teilhard de chardin in <i>the phenomenon of man</i>*

P. T. Lotz (1977)
Ek hou vol dat die wêreld op vryheid gebaseer is” , sê Teilhard de Chardin en verduidelik voorts dat idles wat vry is, selfs by die mens, gereduseer kan word tot ’n gegewe aantal gedetermineerdhede (De Chardin, 1966:122). Vir horn is die vryheid wat voortspruit uit die wetmatige ontplooiing van die natuur, ’n triomfantelike manifestasie van die vindingrykheid van die lewe1). ’n Voorbeeld van hierdie vryheid binne die teleologiese ontwikkelingsgang van die natuur is die manier waarop nuwe vorm...