LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
39 documents, page 1 of 4

TrainMiC® Presentations Translated in Albanian

BULSKA Ewa; BETTENCOURT DA SILVA Ricardo; HEDRICH Martina; MAGNUSSON Bertil; MAJCEN N.; MARINCIC Snjezana; PAPADAKIS Ioannis; PATRIARCA Marina; VASSILEVA Emilia; TAFAJ Lindita (2014)
TrainMiC® is a European programme for life-long learning about how to interpret the metrological requirements in chemistry. It is operational across many parts of Europe via national teams. These teams use shareware pedagogic tools which have been harmonized at European level by a joint effort of many experts across Europe working in an editorial board. The material has been translated into fourteen different languages. In this publication, TrainMiC® presentations translated in Albanian langu...

Turizmi kulturor e arkeologiïk - roli i tij në zhvillimin ekonomik të Durrësit

Abazi, Enika (2009)
International audience; Durrësi ka një potencial të madh për zhvil!imin e turizmit dhe sektoreve tjerë mbeshtetës nëpërmjet kombinimit të turizmit bregdetar me atë kulturor dhe arleologjik. Nje kombinim i tillë do ta shtrinte aktivitetin turistik përgjatë gjithë vitit dhe do të kontribuonte ndjeshëm në rritjen e të ardhurave nga turizmi dhe në zhvillimin ekonomik e social te rrethit. Nje realitet i tillë ende mungon në Durrës si rezultat i mungesës së infrastrukturës logjistike të përshtatshm...

Bektashizmi në Shqipëri: Histori Politike e një lëvizjeje fetare

Doja , Albert (2008)
Translated into Albanian from the original in English: _Totalitarian Movements and Political Religions_, vol. 7 (1), 2006, pp. 83-107, doi:10.1080/14690760500477919. Book-length revised reprint with permission by Taylors & Francis Ltd., London; International audience; Heterodox mystics and heretics of any kind become sometimes dangerous and other times reliable, depending on political situations, as was the case with the Bektashis. The system of beliefs and practices related to Bektashism see...

Eksodi Kosovar: Si një shtet i ri në ndërtim po humbet shtetasit e tij

Möllers, Judith; Arapi-Gjini, Arjola; Xhema, Sherif; Herzfeld, Thomas (2015)
Një eksod masiv i qytetarëve të Kosovës ndodhi në dimrin e vitit 2014/2015, duke ngritur pyetje urgjente mbi arsyet e tij dhe implikimet e mundëshme për Kosovën dhe vendet e destinacionit. Kjo analizë e shkurtër politike jep një përshkrim përmbajtësor të shkaqeve kyçe të migracionit dhe një vështrim mbi veçantitë e fenomenit. Ne arrijmë në konkluzionin që eksodi është rezultat i një shteti të ri në ndërtim, i cili nuk mban dot më entuziasmin dhe shpresën e qytetarëve e ta kthej atë në zhvilli...

Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve

Doja, A. (2008)
Në këtë artikull shtjellohet kontributi i Claude Lévi-Strauss-it në antropologji. Lévi-Strauss-i e shndërroi antropologjinë në një projekt shkencor me një vlerë shumë më të sofi stikuar intelektuale për të kuptuar njerëzimin sesa ç’mendohet apo sesa ka arritur më parë kjo fushë. Kontributi i tij përfaqëson rithithjen e kësaj fushe në qendrën e ideve perëndimore, përderisa ai e riformuloi antropologjinë si një projekt intelektual, një profesion të intelektualëve të kohës, në ven...

Përdorimi instrumental i kufijve midis kategorive fetare dhe metaforave gjinore në Ballkan / Instrumental borders of gender and religious conversions in the Balkans

Doja, A. (2008)
Në këtë artikull shqyrtoj mënyrat e identifikimit dhe përkatësisë fetare në Ballkan si instrumente politike që aplikohen për të konsoliduar strukturat hierarkike midis grupeve shoqërore dhe individëve, të cilët shumë shpesh përdorin metafora gjinore që përshkruajnë kategori të ndryshme njerëzish ose si të feminizuar ose si vërtet burrërorë si dhe të përdorimit të grave si njësi shkëmbimi.

Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian

Abazi, Enika (2013)
International audience; Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo domosdoshmërish kanë të bëjë vetëm me përparimin e vendit në konsolidimin e demokracinë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut. Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen në funksion të ndikimit të shumë faktorëve si çështjet e identitetit, ekonomisë, sigurisë, dhe të demokratizimit në nivel lokal, rajonal dhe europian. Kjo qasje nxjerr një tablo të gjerë dhe realiste jo vetëm të sfidave me të c...

: The Politics of Religion in the Reconstruction of Identities: The Albanian Situation

Doja , Albert (2001)
First published in: _Critique of Anthropology_, vol. 20 (4), 2000, pp. 421-438, doi:10.1177/0308275X0002000404 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406257/fr/); et en français: _Journal des Anthropologues: Revue de l'Association Française des Anthropologues_, Nos. 85-86, 2001, pp. 255-282 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00427509/fr/).; Pour apprécier la réelle signification historique des processus successifs de conversion et de re-conversion, parmi des Albanais et d'autres...

Nderi, besa dhe besimi: Qasje gjuhësore antropologjike e vlerave morale dhe fetare

Doja , Albert (2013)
International audience; Cet article explore essentiellement l’intérêt et l’éventualité de procéder à des analyses d’histoire sémantique des termes du vocabulaire des institutions qui servent à exprimer les notions d’honneur et de croyance. Cette analyse permet notamment d’entreprendre une approche comparative dans la perspective croisée de l’anthropologie historique et linguistique qui peut s’avérer cruciale pour comprendre les valeurs sociales de la morale et de la religion. Pour désigner la...