LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
38 documents, page 1 of 4

Archival buildings in Kosovo:

Sülçevsi, Refike (2012)

Ku fshihet identiteti në letërsi?

Belluscio, Giovanni; Turano, Giuseppina (2013)

Kujdes hendekun: Shqipëria në Europë: perspektiva dhe sfida

Abazi, Enika (2011)
International audience; Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo domosdoshmërish kanë të bëjnë vetëm me përparimin e vendit në konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut. Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen në funksion të ndikimit të shumë faktorëve si çështjet e identitetit, ekonomisë, sigurisë, dhe të demokratizimit në nivel lokal, rajonal dhe evropian. Kjo qasje nxjerr një tablo të gjerë dhe realiste jo vetëm të sfidave me të ...

Miti modern i identitetit

Kastrati, Diana (2012)
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012 Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader. Filología II

Lindja e Albanologjisë sipas Shkrimeve Gjermane dhe Austriake [From the foreigner point of view: The birth of Albanologie in German and Austrian writings]

Doja, Albert (2016)
International audience; In this paper, the author aimed to contribute to the debate about hegemonic relations between the West European “cores” and southeast European "margins", by showing the links between mutually challenged and engendered quasi-anthropological traditions in the totalitarian projects of nation-building and empire-building. New aspects of a continuous resonance are addressed between a politically instrumentalized Albanian tradition of ‘‘folk’’ or people’s culture studies (ku...

Tranzicioni i munguar: Deskriptivizmi empiriko-historicist kundrejt qasjes kritiko-analitike në shkencat sociale shqiptare

Abazi, Enika (2010)
International audience; Abstrakt Punimi fokusohet kryesisht në influencën, gjatë periudhës së diktaturës komuniste, të qasjeve materialiste dhe empiriciste të përdorura si metodë për të legjitimuar Socializmin në Shqipëri. Trashëgimi i kësaj metode studimi edhe në vitet e tranzicionit shënon një oportunitet të munguar të adoptimit të mendimit kritik në shkencat sociale. Adoptimi i një qasjeje të tillë që do t'u kishte shërbyer shkencave sociale si një mënyrë për transformimin e tyre dhe të re...

Orientalizmat në rrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe

Derjaj, Adriatik; Kaba, Flavia (2012)
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012 Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader. Filología II

: Ethnicité, construction nationale et nationalisme dans l'aire albanaise: Approche anthropologique du conflit et des relations interethniques

Doja, Albert (2009)
Traduit de l'original en français publié dans: _Ethnologia Balcanica: The Journal for Southeast European Anthropology_, vol. 3 (1999), n° 1, pp. 155-179. © Münster/New York: Waxman Verlag.; International audience; Les événements dramatiques qui ont secoué l'Europe durant dix années à la suite du démembrement de la Yougoslavie, surtout le dernier épisode retentissant qui a affronté les Serbes et les Albanais pour la paternité de Kosova, ont impliqué l'ensemble de la communauté internationale p...