LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (5908)
2015 (5551)
2014 (4898)
2013 (4213)
2012 (3824)
View more
Publication Year

2016 (5908)
2015 (5551)
2014 (4898)
2013 (4213)
2012 (3824)
2017 (3684)
2011 (3070)
2010 (2681)
2009 (2270)
2008 (1448)
2007 (1285)
2006 (1162)
2004 (890)
2003 (867)
2005 (850)
2002 (839)
2001 (750)
2000 (693)
1999 (577)
1992 (521)
1998 (516)
1993 (512)
1997 (502)
1996 (501)
1991 (471)
1994 (453)
1995 (426)
1979 (408)
1984 (407)
1989 (403)
1990 (394)
1987 (363)
1986 (358)
1988 (357)
1980 (352)
1985 (328)
1983 (323)
1981 (316)
1978 (304)
1977 (289)
1982 (275)
1975 (249)
1976 (246)
1974 (240)
1973 (178)
1972 (157)
1970 (136)
1967 (124)
1971 (119)
1966 (118)
1968 (103)
1969 (101)
1965 (96)
1964 (94)
1963 (79)
1962 (73)
1961 (67)
1958 (54)
1951 (45)
1959 (45)
1960 (45)
1953 (40)
1955 (40)
1952 (32)
1954 (31)
1956 (28)
1957 (27)
1932 (24)
1928 (23)
1950 (22)
1935 (20)
1946 (20)
1937 (19)
1944 (18)
1949 (18)
1930 (17)
1931 (17)
1934 (17)
1936 (17)
1939 (17)
1940 (17)
1933 (16)
1945 (16)
1938 (15)
1942 (14)
1929 (13)
1925 (11)
1947 (11)
1943 (10)
1948 (10)
1909 (8)
1918 (8)
1926 (8)
1913 (7)
1922 (7)
1924 (7)
1927 (7)
1912 (6)
1914 (6)
1921 (6)

Access Mode

Open Access (57350)

Document Type

Master thesis (19545)
Other (12687)
Report (9352)
Bachelor thesis (6616)
Research (3711)
View more
Document Type

Master thesis (19545)
Other (12687)
Report (9352)
Bachelor thesis (6616)
Research (3711)
Article (3706)
Unknown (647)
Part of book or c... (438)
Doctoral thesis (416)
Book (333)
Preprint (163)
Conference object (125)
Lecture (102)
External research ... (55)

57350 documents, page 1 of 5735

Narrativ tilnærming til undervisning i samfunnsfag. Hvordan bruke narrativ tilnærming til undervisning i samfunnsfag for å skape engasjement og faglig interesse hos elever?

Denne masteroppgaven fokuserer på narrative tilnærmingsmetoder for å se om det kan skape engasjement og interesse for fagstoffet og på denne måten gjøre undervisningen mer meningsfull for elever. Teksten handler om hvordan man kan bruke narrative tilnærmingsmetoder i undervisning og elevers og læreres erfaringer med dem. Det ble utformet ei undervisningsøkt der partisanenes historie i Finnmark under 2. verdenskrig er tema og læringsaktivtetene digital historiefortelling og storyline ble brukt...

Remote staff training: The effect of training discrete trials teaching skills using videoconference = Opplæring fra avstand: Effekt av å bruke videokonferanse for opplæring av trenerferdigheter i "avgrensede repetisjoner": artikkel 2

Master i læring i komplekse systemer The purpose of article 1 is to present a review of the published literature on how to train staff to conduct discrete trials teaching (DTT). Autism spectrum disorders (ASD) are related with complex learning challenges. DTT is a well documented effective training method which addresses some of these challenges. However, implementation of DTT requires considerable training. In spite of this, the literature investigating effective training methods for how...

Nordisk Kulturfond: Omverdensanalyse 2008–2012

På oppdrag fra Nordisk Kulturfond har Uni Rokkansenteret foretatt en omverdensanalyse og evaluering av fondets virksomhet i perioden 2008–2012 med et blikk inn i den fortsatte utvikling 2013–2014. Fondet er en av tre offisielle samarbeidsorganer i det nordisk kultursamarbeidet, ved siden av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Fondet er et selvstendig rettssubjekt og har et eget styre bestående av parlamentarikere og embetsmenn fra de nordiske land og selvstyreområder. Fondet ha...

Styring i norske nyetablerte foretak

Denne avhandlingen har som mål å studere hvordan styring utføres i norske nyetablerte foretak. Mer konkret undersøkes det hvilke virkemidler og verktøy som benyttes, samt hva som ligger bak implementeringen av disse. Bakgrunnen for valg av tema er at det eksisterer lite forskning på området i Norge, og at mange nyetablerte selskap ikke overlever den første fasen. I den forbindelse fremhever nyere forskning blant annet viktigheten av god økonomistyring. Nyetablerte selskap beteg...

Perfekte markeder – finnes de?

Denne artikkel brukes betegnelsen perfekt marked som likeverdig med fullkomment marked. Begrepet perfekt marked bør ikke blandes sammen med begrepet frikonkurranse, da sistnevnte egentlig bare betyr at offentlige myndigheter ikke griper inn i prisdannelse og markedets funksjonsmåte ellers. Fri konkurranse er således i utgangspunktet bare en av forutsetningene for modellen for det perfekte marked.3 Perfekt konkurranse i en markedsøkonomi betyr at i alle markeder har de enkelte selgere (prod...

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Som følge av klimaendringer, urbanisering og økning i andelen tette flater forventer man at Sandnes sentrum vil oppleve oversvømmelser i framtiden. Det er derfor ønskelig å se på mulige avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet; et felt som ligger like oppstrøms Sandnes sentrum. Overvannet fra dette feltet er koblet sammen med sentrumsnettet via to overløp. Trones-feltet er et forholdsvis grønt felt som stort sett består av private eiendommer.For å simulere effektene av de ulike tiltakene ...

Undersøkelser av akkar,Todarodes sagittatus (Lamarck) i norske og nordatlantiske farvann i 1970 - 1972

Todarodes sagittatus occurs in the coastal waters of western and northern Norway during August—December, exceptionally from June to April next year. The squids are all immature, mantle length 23—35 cm, weight 200—900 g. Males are 1—3 cm shorter than the females. Single larger specimens, 36—41 cm, are caught in spring and summer. — In the Faroe-Shetland area specimens measured 23—29 cm in September, 19—37 cm . a October—November. Single females, 46 cm, with gonads and nidamental glands somewha...

Boligbobler 1900 – 2009 : euforiske eller fundamentalt betinget? : en empirisk studie av bobler i det norske boligmarkedet

I denne masteroppgaven identifiseres perioder med boligbobler i det norske markedet, og det analyseres hvorvidt boblene skyldes eufori eller spesielle markedsforhold som gir ubalanse mellom kortsiktig og langsiktig fundamental verdi. Som en viktig del av denne analysen utarbeider jeg en enkel modell som estimerer boligprisen på kort sikt, kalt en kortsiktig likevektsmodell. Det er her tatt hensyn til, og testet for, inflasjon, renter, reallønn, kredittvolum og arbeidsledighet. Jeg har iden...