LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2013 (20755)
2012 (20530)
2011 (20234)
2014 (20165)
2010 (20033)
View more
Publication Year

2013 (20755)
2012 (20530)
2011 (20234)
2014 (20165)
2010 (20033)
2015 (19960)
2009 (18133)
2008 (17510)
2016 (16273)
2007 (11908)
2017 (11682)
2006 (6635)
2005 (195)
2003 (105)
2004 (103)
2001 (72)
2002 (57)
1999 (33)
2000 (30)
1998 (25)
1997 (23)
1949 (19)
1947 (15)
1996 (12)
1946 (9)
1948 (7)
1993 (7)
1995 (7)
1994 (4)
1971 (3)
1977 (3)
1980 (3)
1985 (3)
1986 (3)
1964 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1972 (2)
1973 (2)
1976 (2)
1979 (2)
1981 (2)
1983 (2)
1984 (2)
1987 (2)
1992 (2)
1891 (1)
1965 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1982 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
201 (1)
210 (1)
9999 (1)

Access Mode

Restricted (152853)
Open Access (52284)

Document Type

Master thesis (87387)
Bachelor thesis (74878)
Unknown (22404)
Doctoral thesis (12119)
Article (5178)
View more
Document Type

Master thesis (87387)
Bachelor thesis (74878)
Unknown (22404)
Doctoral thesis (12119)
Article (5178)
Conference object (1756)
Other (1318)
Report (1304)
Part of book or c... (241)
Book (231)
Lecture (61)
Review (21)
Preprint (19)
Patent (18)
Research (12)
External research r... (1)

Data Provider

National Repos... (155779)
Digital library... (43374)
DOAJ-Articles (3215)
Repository of the... (914)
Univerzitní repoz... (852)
View more

Related to communities

205137 documents, page 1 of 20514

Verification of extended model of goal directed behavior applied on aggression

The study was aimed to verify Model of Goal Directed Behavior (EMGB) by Perugini and Bagozzi (2001) applied on aggression by Richetin, Richardson and Boykin (2011). Two different studies were performed. Firstly original form of model was verified. In the second study, modification of EMGB through new conceptualization of scale of perceived behavioral control was executed. The research sample consisted together from 385 students of University of P.J. Šafárik and High school in Košice (182 resp...

Etika odvrženého a morálka oběti. K pojetí lidství a nelidství u Adorna, Butler a Améryho

The article focuses on investigations of human and inhuman from the non-anthropocentric perspective. It deals with authors who do not take humanity of human being for granted. These authors describe becoming human as a possible dimension of living experience. The analysis starts with Judith Butler's Giving an Account of Oneself and her interpretation of Adorno's mediation on human and nonhuman in Minima Moralia and Principles of Moral Philosophy. Butler concludes in her interpretation that in...

Figurama

(2015)

Příprava letu po trati Praha - Chartúm s letounem Tatra T-101 po stopách rekordního letu z r. 1938

Tato bakalářská práce se zabývá stavbou tratě a předletovou přípravou pro zopakování historického dálkového rekordu z roku 1938 s replikou letounu Tatra T-101 v současnosti. Úvodní část práce je věnována historickému rekordu a replice, pro dostatečné seznámení s možnostmi letounu a cílů, kterých má být dosaženo. Následně se práce zaměřuje na jednotlivé části předletové přípravy, kde jsem ověřil současné možnosti letu z Prahy do Chartúmu s typem T-101.2. Poslední kapitola je věnována rozboru m...

Výroba prototypového dílu pomocí technologie rapid prototyping

Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypového dílu kliky jízdního kola pomocí FDM metody Rapid Prototyping. Nejprve jsou stručně shrnuty metody výroby dílu pomocí různých metod Rapid Prototyping. V hlavní části je popsán postup výroby od počátečního návrhu až po konečný voskový model, který může být použit k výrobě kovového dílu. V závěru práce je krátké porovnání standardní technologie výroby dílu s metodou výroby pomocí Rapid Prototyping. This thesis describes the production of a p...

Sledování účinnosti čisticích emulzí pro desky plošných spojů

V této bakalářské práci jsou stručně popsány metody čištění a také různé typy čistících médií běžně používané v elektrotechnice. V experimentální části je pak využita metoda cyklické voltametrie pro změření voltampérových charakteristik různě kontaminovaných čistících emulzí VIGON A 200. Jsou porovnávány nové a znečištěné čistící emulze. Je také sledován vliv měřících senzorů. V závěru práce jsou tyto poznatky shrnuty a jsou navrhnuty možné další postupy k analýze v této oblasti. In this b...

Řízení průmyslového robota

Cieľom práce je vytvoriť softvér pre zber a vizualizáciu dát nameraných pri automatizovanom testovaní mechanických častí automobilov. Mechanické časti sú testované kolaboratívnym robotom LBR iiwa , ktorý posiela namerané údaje desktopovej aplikácii. Práca popisuje návrh a implementáciu aplikácie pre riadenie robota a aplikácie pre zber a vizualizáciu nameraných dát. V poslednej časti sa práca zaoberá testovaním výsledného produktu na reálnom zariadení a diskutuje možnosť nasadenia v praxi. ...

Monitor dechu

Monitor dechu je detekční zařízení určené ke sledování periodicity dýchání novorozenců a kojenců. Zpravidla se indikuje u dětí do jednoho roku života, kdy napomáhá ke snížení rizika spojeného se spánkovou apnoí a syndromem náhlého úmrtí. Teoretická část této bakalářské práce pojednává o fyziologii dýchání, respiračních poruchách, způsobech jejich monitorování a léčbě. Cílem technické části je návrh vlastního monitorovacího zařízení pro detekci a vyhodnocování dechové frekvence. Součástí je bl...

Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku

Tato bakalářská práce obsahuje poznatky nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu na založení hudebního podniku, jeho stabilizaci na trhu a překonání případné existenční krize. Analyzuje problémy přímo související s touto tématikou a obsahuje návrhy řešení jednotlivých situací, které mohou nastat v krizových obdobích. Jedná se o návrhy zejména marketingových, organizačních a finančních plánů. Cílem je najít způsob, jak správně vést takový podnik na tak nepředvídatelném trhu, kde je životn...