LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
277 documents, page 1 of 28

Berekening van de waarschijnlijke rentabiliteit van een gemiddeld Veenkoloniaal bedrijf voor oogst 1949, alsmede van de waarschijnlijke productiekosten van rogge, haver en fabrieksaardappelen

Heusden, van, J.A.W.; Nes, van, A.R. (1949)
De berekening is niet gebaseerd op administratief verkregen gegevens, maar er is uitgegaan van een "standaardbedrijf", waarmee bedoeld wordt een bedrijf waarvan de grootte, het bouwplan, de verkaveling, de grondsoort enz., typerend voor de streek zijn. Ook werd hiervoor een werktuigenbezetting aangenomen, welke op dat bedrijf is afgestemd, doch bij de opstelling ervan werd rekening gehouden met de variatie in werktuigenbezetting op de andere bedrijven. De arbeids- en paarde-uren, welke de ver...

Bereiding van fosfaatammonsalpeter

De Baare, J. (1949)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie

Rapport kartering Veluw Hul

Nispen tot Pannerden, van, J.E.M. (1949)
Op verzoek van de Heidemij is een kartering uitgevoerd op Schovenhorst, Putten. Het betreft een gebied van zes hectare. Bijgevoegd is een bodemkaart van het gebied (schaal 1: 1000).

Het fabriekschema van boriumtrifluoride

Janssen, H.J.H. (1949)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie

Fabrieksschema: Bereiding van butylalcohol en butylacetaat

Bisschop, A.P. (1949)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie