LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2017 (3116)
2016 (2573)
2010 (199)
2009 (172)
2013 (161)
View more
Publication Year

2017 (3116)
2016 (2573)
2010 (199)
2009 (172)
2013 (161)
2008 (151)
2011 (150)
2012 (135)
2014 (129)
2015 (106)
2018 (96)
2007 (63)
2006 (49)
2005 (38)
2004 (28)
2001 (26)
1999 (21)
2002 (20)
2000 (18)
2003 (17)
1992 (14)
1994 (12)
1930 (11)
1998 (11)
1996 (10)
1997 (10)
1939 (8)
1995 (8)
1993 (7)
1944 (6)
1974 (6)
1988 (6)
1926 (5)
1933 (5)
1934 (5)
1935 (5)
1943 (5)
1976 (5)
1991 (5)
1936 (4)
1942 (4)
1958 (4)
1963 (4)
1989 (4)
1921 (3)
1931 (3)
1937 (3)
1938 (3)
1940 (3)
1959 (3)
1964 (3)
1969 (3)
1972 (3)
1973 (3)
1978 (3)
1984 (3)
1987 (3)
1990 (3)
1914 (2)
1922 (2)
1927 (2)
1929 (2)
1956 (2)
1957 (2)
1960 (2)
1961 (2)
1962 (2)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (2)
1970 (2)
1971 (2)
1975 (2)
1977 (2)
1979 (2)
1983 (2)
1567 (1)
1782 (1)
1821 (1)
1882 (1)
1889 (1)
1908 (1)
1910 (1)
1920 (1)
1925 (1)
1932 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1965 (1)
1980 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1985 (1)
1986 (1)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (3883)
Master thesis (1706)
Article (609)
Conference object (390)
Doctoral thesis (372)
View more
Document Type

Bachelor thesis (3883)
Master thesis (1706)
Article (609)
Conference object (390)
Doctoral thesis (372)
Contribution for ... (229)
Book (214)
Other (46)
Report (38)
Unknown (30)
Preprint (11)
Research (7)
Review (3)
Part of book or cha... (2)
Lecture (1)

7531 documents, page 1 of 754

Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām

Seržāne, R (2011)
Promocijas darbs veltīts porainas keramikas izgatavošanai medicīniskiem pielietojumiem un poru veidotāju ietekmes uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām pētījumiem. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, veikto pētījumu uzstādījums un apskats, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas darba pamatnostādnes - pamatota darba zinātniskā novitāte un pierādīta darba praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā no publiski pieejamiem iz...

Cementa ražošana Latvijā, tā pieprasījums pašreizējā ekonomiskajā situācijā

Zabarovska, L; Gusta, S (2010)
Būvniecības apjomu straujais pieaugums Latvijā pēdējos gados (laika posmā līdz 2008. gada vidum) izsauca strauju cementa pieprasījuma pieaugumu, kas ne vienmēr tika apmierināts Latvijā vienīgās cementa rūpnīcas ierobežotās jaudas dēļ. Globālā krīze ir iemesls būtiskam cementa patēriņa samazinājumam Latvijā, kas šobrīd radījis jaudu pārpalikumu. Salīdzinot ar 2008. gadu, cementa tirgus Latvijā ir samazinājies vairāk kā divas reizes.

Zvērinātu tiesu izpildītāju loma ārpustiesas parādu piedziņā Eiropas Savienībā un Latvijā

Stivriņa, Arina (2017)
Maģistra darba mērķis ir veikt pārrobežu parādu piedziņas, parādu ārpustiesas atgūšanas prakses un tiesiskā regulējuma Eiropas Savienības dalībvalstīs analīzi starptautisko privāttiesību doktrīnas ietvaros, veicot tiesu izpildītāju institūta un lomas pārrobežu parādu piedziņā izpēti vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Izvirzīto uzdevumu sasniegšanai autore veica padziļinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu izpēti un analīzi, tiesību jēdzienu izpēti un sabiedriskā viedokļa aptauju....

Sociālpolitiskās norises Latvijas kultūrtelpā. VPP Letonika Projekta Nr. 2 Letonikas VII kongresa dalībnieku referātu tēzes

LU Latvijas vēstures institūts (2017)
Krājumā apkopotas Letonikas VII kongresa ietvaros Projekta Nr. 2 “Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā” 2017. gada 30. un 31. oktobrī rīkotajā sekcijā “Sociālpolitiskās norises Latvijas kultūrtelpā” nolasīto referātu tēzes. Sekcija sastāvēja no četrām sēdēm, atbilstoši tām ir veidota tēžu krājuma struktūra. Vēsturnieku rīkotajā kongresa sekcijā no vairākiem aspektiem tika vērtētas sociālpolitiskās norises (sabiedrības ikdienas dz...

Apūpe pacientiem ar apziņas traucējumiem

Arājuma, Dana (2017)
Teorētiskais pamatojums. Aprūpē pacientiem ar apziņas traucējumiem ir iesaistīti dažādu profesiju pārstāvji, tādējādi katram pacientam ir jāizvirza viens kopīgs mērķis, lai veidotos multidisciplināra un strukturēta palīdzība. Šajā aprūpes komandā ietilpst gan skolotājs, gan ārsts, gan medicīnas māsa, gan sociālais darbinieks. Aprūpei ir jābūt virzītai uz indivīdu, kas ļautu pacientam, cik vien ir iespējams, dzīvot neatkarīgu dzīvi. Pētījuma mērķis. Noskaidrot aprūpi pacientiem ar apziņas trau...

Noplūdstrāva un elektrodrošība

Zajeca, M; Kanbergs, A (2006)
Izlasot šo darbu, informācija palīdzēs darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem, kā arī citiem interesentiem uzzināt vairāk par tādu darba vides risku kā noplūdstrāva un gūt informāciju, kā aizsargāties no šī riska, to samazinot vai novēršot, izmantojot dažādus aizsargaparātus.

Investīcijas dārgmetālos

Kulišovs, Laurīns (2017)
Zelts- pasaules ekonomisko un politisko procesu indikators. Pieaugot saspīlējumam vai neziņai par turpmāko nākotni, zelta cena pieaug, nereti izraisot masveida ažiotāžu investoru vidū. Darbā izanalizētie ietekmējošie faktori norāda uz potenciālām iespējam investīcijām zeltā. Bakalaura darba mērķis- pamatojoties uz investīciju teorētiskajiem atziņām, izpētīt investīcijas zeltā, to cenu ietekmējošos faktorus, izanalizēt tendences un aktualitātes, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus pote...

Darba noslogojums kā pašsajūtu ietekmējošais faktors ambulatoro māsu praksē

Blumberga, Dita (2017)
Bakalaura darba tēma “Darba noslogojums kā pašsajūtu ietekmējošs faktors ambulatoro māsu praksē.” Autores tēmas izvēli noteica tēmas aktualitāte. 2014. gadā MK pieņēma lēmumu ģimenes ārstu praksēs nodarbināt vēl vienu māsu, jo darba noslogojums vienai māsai bija par lielu. Darba mērķis Noskaidrot darba noslogojuma kā pašsajūtu ietekmējošo faktoru ambulatoro māsu praksē. Pētījuma jautājums Kāds ir darba noslogojuma kā pašsajūtu ietekmējošais faktors ambulatoro māsu praksē? Pētniecības instru...

Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā

Grīniņa, Inga (2017)
Bakalaura darba tēma: “Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un salīdzināt Lielbritānijas un Latvijas politiskos skandālus laika posmā no 2005. – 2010. gadam, lai konstatētu skandālu tipus, kā arī izpētītu politiskā skandāla sekas uz politiķa karjeru. Darba uzdevumi: apkopot un analizēt akadēmisko literatūru, atlasīt notikušos skandālus, konstatēt galvenos politisko skandālu tipus, kā arī salīdzināt politiķu karjeras pēc iesaistes politi...