LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2017 (3126)
2016 (2574)
2018 (405)
2010 (199)
2009 (172)
View more
Publication Year

2017 (3126)
2016 (2574)
2018 (405)
2010 (199)
2009 (172)
2013 (158)
2011 (152)
2008 (149)
2012 (135)
2014 (127)
2015 (110)
2007 (62)
2006 (49)
2005 (39)
2004 (27)
2001 (26)
1999 (21)
2002 (21)
2000 (20)
2003 (18)
1996 (16)
1998 (16)
1997 (15)
1994 (13)
1992 (12)
1995 (12)
1930 (11)
1939 (9)
1993 (9)
1935 (8)
1944 (6)
1974 (6)
1988 (6)
1991 (6)
1926 (5)
1933 (5)
1934 (5)
1936 (5)
1942 (5)
1943 (5)
1976 (5)
1940 (4)
1958 (4)
1963 (4)
1989 (4)
1921 (3)
1927 (3)
1929 (3)
1931 (3)
1937 (3)
1938 (3)
1959 (3)
1964 (3)
1969 (3)
1972 (3)
1973 (3)
1978 (3)
1984 (3)
1987 (3)
1990 (3)
1914 (2)
1922 (2)
1925 (2)
1956 (2)
1957 (2)
1960 (2)
1961 (2)
1962 (2)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (2)
1970 (2)
1971 (2)
1975 (2)
1977 (2)
1979 (2)
1983 (2)
1567 (1)
1782 (1)
1804 (1)
1819 (1)
1821 (1)
1826 (1)
1830 (1)
1832 (1)
1882 (1)
1889 (1)
1908 (1)
1910 (1)
1920 (1)
1928 (1)
1932 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1955 (1)
1965 (1)
1980 (1)
1981 (1)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (4082)
Master thesis (1791)
Article (628)
Doctoral thesis (395)
Conference object (391)
View more
Document Type

Bachelor thesis (4082)
Master thesis (1791)
Article (628)
Doctoral thesis (395)
Conference object (391)
Contribution for ... (234)
Book (232)
Other (49)
Report (39)
Unknown (30)
Preprint (14)
Research (7)
Review (4)
Part of book or cha... (3)
Lecture (1)

7892 documents, page 1 of 790

Latvijas Tautas universitates 5 gadu darbības pārskats

Latvijas Tautas universitāte; Akmentiņš, Roberts (1926)
Saturs: Latvijas Tautas universitāte. Doc. R. Akmentiņš. . . . 5 Lektori un lasītie priekšmeti... 27 Klausītāju statistika ...41 Finansiālais pārskats... 49 Latvijas Tautas universitātes Pārdaugavas nodaļa . . 55 Lektori un lasītie priekšmeti... 57 Klausītāju statistika ...58 Finansiālais pārskats... 60

SIA “Zevs A” finansiālā stāvokļa analīze

Vasiļjeva, Jekaterina (2018)
Diplomdarba tēma ir SIA ”ZEVS A” finansiālā stāvokļa analīze. Pētamā problēma ir uzņēmuma SIA ”ZEVS A” vairāku gadu zaudējumi, kuri noved uzņēmumu pie maksātnespējas un turpmāk finansiālā stāvokļa neuzlabošanas gadījumā, pie uzņēmuma bankrota. Darba mērķis – pamatojoties uz SIA „ZEVS A” finansiālā stāvokļa analīzi, salīdzināt iegūto rezultātu ar uzņēmuma lielāko konkurentu rādītājiem un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai veicamie ...

Kredītēšana Latvijā: Attīstība un problēmas

Kravcova, Anna (2016)
Galvenais kreditēšanas uzdevums ir veicināt labvēlīgus makroekonomiskos apstākļus tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai. Kreditēšanai ir nepieciešama cieša uzraudzība, lai tās darbība būtu vērsta uz attīstību. Sava darba sākumā autore sniedz informāciju par pareizu kreditēšanas pārvaldību, ar to saistītajiem riskiem un kontroles pasākumiem. Lai atspoguļotu kreditēšanas attīstības posmus, tiek veikta komercbanku un ne-banku kredītportfeļa un ar to saistīto risku analīze. Tiek atklātas kreditē...

30. un 110. panta nošķiršana Līgumā par Eiropas Savienības darbību

Jonins, Emīls (2016)
Autors savā pētījumā „30. un 110. panta nošķiršana Līgumā par Eiropas Savienības darbību” veicis pētījumu par LESD 30. un LESD 110. panta piemērošanu un to savstarpēju nošķiršanu. Šī pētījuma mērķis bija analizēt LESD 30. un LESD 110. panta saturu un piemērošanu, kā arī noteikt konkrētus kritērijus, lai veiktu precīzu minēto pantu nošķiršanu. Pētījuma ietvaros autors izpētījis LESD 30. un LESD 110. panta vēsturisko attīstību. Apskatījis LESD 30. un LESD 110. panta piemērošanas raksturīgākos...

Pamatdatu pārvaldīšana lielapjoma datu sistēmās bāzētās Oracle Hyperion platformā

Skačkova, Aurika (2017)
Maģistra darba pētījumam ir izvēlēta kādas Zviedrijas bankas Hyperion Planning lietotne, kura tiek izmantota darījumu mērķu uzstādīšanai. Autores galvenais mērķis bija uzlabot bankas datu kvalitāti un pamatdatu pārvaldīšanas procesus, lai izvairītos no problēmām saistītām ar datu migrāciju starp lietotnēm, kļūdainām datu kalkulācijām un neprecīzām atskaitēm. Galvenais risinājums tika izstrādāts, izmantojot Oracle DRM pamatdatu pārvaldīšanas rīku, ar kura palīdzību pamatdatu apstrāde tika auto...

Satversmes tiesas sprieduma nolēmuma daļas izpratne un problēmas

Gobiņa, Annija (2017)
Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Satversmes tiesas sprieduma nolēmuma daļas saturu, tās izpratni un izprast tās problemātiku. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, ir veikta padziļināta juridiskās literatūras, normatīvā regulējuma un tiesu prakses izpēte attiecībā uz Latviju un citām jurisdikcijām. Darbā ir izpētīts nolēmuma daļas saturs, kā arī darbā ir salīdzinātas Satversmes tiesas sprieduma nolēmuma daļas ar vispārējās jurisdikcijas tiesas sprieduma rezolutīvajām daļām un administratīv...

Pirmsskolas skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence

Trapezņikova, Viktorija (2016)
Pētījuma, kas tika veikts diplomdarba izstrādes ietvaros, mērķis ir izpētīt pirmsskolas skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kompetenci un to nozīmi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. Diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka arvien pieaugušās prasības pret informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu visos izglītības līmeņos. Pirmsskolas izglītībā šis jautājums ir īpaši aktuāls, jo sabiedrībā nav viennozīmīgas attieksmes pret tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolā. Tāpēc...

Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats

Baltiņa, I; Blūms, J; Šahta, I (2009)
Kopš aizvēsturiskiem laikiem cilvēki ir meklējuši veidus, kā ar apģērba palīdzību pasargāt sevi no pārāk zemas vai pārlieku augstas apkārtējās vides temperatūras ietekmes. Mūsdienās termoregulācija ar apģērbu tiek risināta gan speciālā tērpā iestrādājot dzesējoša šķidruma plūsmas sistēmas, gan pielietojot augsto tehnoloģiju ceļā izgatavotus siltumu regulējošus materiālus, gan arī iestrādājot apģērbā termoregulējošas elektriskas/elektroniskas konstrukcijas, kā piemēram, sistēmas ar Peltjē elem...

Ārvalstu tiešo investīciju un to ietekmējošo faktoru analīze Latvijā

Zlotņikova, Viktorija (2016)
Ekonomiskās attīstības būtisks priekšnosacījums ir investīcijas, ilgtermiņā īpaši ārvalstu tiešās investīcijas. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz ārvalstu tiešo investīciju un to ietekmējošo faktoru analīzi, izstrādāt priekšlikumus ārvalstu tiešo investīciju piesaistei Latvijas ekonomikā. Maģistra darba pētījumā, pamatojoties uz teorētisko aspektu izpēti, ārvalstu tiešo investīciju analīzi dažādos griezumos, vektoru autoregresijas un vektoru kļūdu korekcijas modeļu rezultātiem, izmantoj...

Gospelmūzikas tradīcija Latvijā

Brežģe, Klaudija (2017)
Mūzika ir viens no pirmatnējiem komunikācijas veidiem cilvēku starpā. Mūsdienās par nozīmīgu kristīgās dziedāšanas un muzicēšanas formu izveidojies gospels. Lai arī gospelmūzikas saknes meklējamas Amerikas Savienotu Valstu konkrēta laikaposma politiskajā un kultūrvidē, tai piemīt saturs un izteiksmes līdzekļi, kas spēj uzrunāt mūsdienu cilvēku visā pasaulē, arī Latvijā. Savā bakalaura darbā “Gospelmūzikas tradīcija Latvijā” sniedzu ieskatu par mūzikas saistību ar teoloģiju, mūzikas praktizēša...