LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2011 (135)
2017 (109)
2015 (90)
2016 (78)
2014 (73)
View more
Publication Year

2011 (135)
2017 (109)
2015 (90)
2016 (78)
2014 (73)
2012 (52)
2005 (47)
2007 (45)
2008 (42)
2009 (41)
2013 (38)
2006 (35)
2010 (33)
2018 (31)
2003 (25)
2004 (21)
2000 (14)
2001 (11)
2002 (9)
1991 (6)
1998 (6)
1990 (4)
1993 (4)
1997 (3)
1999 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1995 (2)
1957 (1)
1972 (1)
1976 (1)
1978 (1)
1979 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1985 (1)
1987 (1)
1992 (1)
1994 (1)
1996 (1)

Access Mode

Document Type

974 documents, page 1 of 98

Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004 : Mellom sosialdemokratisk modernisering og nyliberal individualisering

Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen (2004)
Har overgangen fra en sosialdemokratisk til en mer nyliberal sosial orden i Norge omkring 1980 endret Forbrukersamvirkets forhold til og syn på medlemmene? Denne rapporten tar utgangspunkt i at medlemsrollen i Kooperasjonen både har et demokratisk-politisk borgeraspekt og et økonomisk kundeaspekt. Hva skjer med balansen mellom disse når Forbrukersamvirket entrer den nyliberale epoke? Rapporten tar for seg perioden 1970 og frem til i dag (2004). Funnene i rapporten tyder på at 70-tallet var en...

Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island

Wagner, Ines; Grødem, Anne Skevik (2018)
I 2018 introduserte Island en lovpålagt sertifiseringsprosess for bedrifter og institusjoner med over 25 ansatte, som gjennom denne må bevise at de lønner menn og kvinner likt for samme jobb. Denne innovative mekanismen forflytter bevisbyrden fra ansatt til arbeidsgiver og tvinger bedrifter til å utvikle et mer gjennomsiktig system for måten de verdsetter ulike jobber på. Hensikten med sertifiseringsprosessen er å tette det relativt lille, men vedvarende lønnsgapet mellom kjønnene. Med utgang...

Ny teknologi for kystfiske, runddorging etter torsk, hyse, sei og makrell.

Vollstad, Jørgen (2014)
I perioden 1-3 april 2014 ble det utfort forsøk med en ny type fiskeredskap for kystflåten, en runddorg som kunne fiske mye dypere enn den tidligere runddorga fiskerne kjenner til. Etter erfaring fra et tidligere tokt i samme område høsten 2013 var intensjonen med dette toktet å vise til at runddorgen kunne være et effektivt fiskeredskap etter torsk. Det ble også utviklet en ny type gjennomføring i syrefast stål som ble utprøvd under dette toktet. Forsøkene ble gjennomført om bord i speedsjar...

GPS som varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorg

Røhne, Mette; Øderud, Tone; Dale, Øystein (2017)
Litteraturstudien er en delleveranse i SAMSPILL gjennomført av SINTEF. SAMSPILL er et RFF-prosjekt som har tatt i bruk lokaliseringsteknologi for personer med demens eller kognitiv svikt i kommunene Oslo, Drammen, Kristiansand og Skien. Tjenesten er så nært opp til ordinær drift som mulig i tett samarbeid med pårørende, ansatte i tjenesten og alarmsentralene. Litteraturstudien er gjennomført for å undersøke hvor forskningsfronten er for bruk av lokaliseringsteknologi i eldreomsorgen i Norge o...

Ruuti, tunka Dawuda xooxo

(2009)
L’histoire biblique de Ruth, parent du roi David, en langue soninké

Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn; Fure, Brynjar; Kirkehei, Ingvild (2013)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling. Rapporten inkluderte én systematisk oversikt av lav metodisk kvalitet som fant at kjønnssegregert behandling kan redusere frafall fra behandling og bedre den psykiske helsen, men resultatene ...

Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

Vist, Gunn Elisabeth; Denison, Eva Marie-Louise; Gundersen, Malene Wøhlk; Grøgaard, Jens; Hansen, Mette Ness; Hanssen-Bauer, Merete Waage; Helland, Tove; Hvatum, Ingjerd; Kvalnes, Astrid Hernes; Mosdøl, Annhild; Møllebakken, Kjerstin; Sletten, Tone Dorthe; Sommerseth, Lene Hansen; Strømme, Brita; Underland, Vigdis;... (2015)

Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge

Reinar, Liv Merete; Tørnby, L; Nordheim, Lena Victoria; Nylund, H; Jamtvedt, Gro; Bjørndal, Arild (2004)
Det er et mål i det forebyggende helsearbeidet å hindre eller utsette røykestart hos barn og unge. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff, og røyking er assosiert med mange helseskader. Ungdomsårene er en tid da mange begynner å røyke. I åttende klasse røyker 3,2 prosent av elevene daglig, mens det i 10. klasse er 16, 9 prosent av elevene som røyker fast. Over halvparten av tidligere og nåværende dagligrøykere opplyser at de begynte å røyke daglig før de var 18 år. I denne rapporten ...

Yaakopo

(2011)

Hurtig metode for å estimere buksprenging i pelagisk fisk ombord

Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Martinez, Iciar (2013)
Buksprenging er en kvalitetsforringende prosess hvor bukområdet hos fisken brytes ned post mortem. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utviklingen av en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje som forårsaker buksprenging i pelagiske fiskearter. Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever lite opplæring før bruk. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av protein-nedbrytende aktiviteter i fisken. Metoder for prøveuttak, reaksjonstemperatur og inkubasjonstid...