LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2017 (263)
2016 (254)
2015 (237)
2014 (177)
2013 (164)
View more
Publication Year

2017 (263)
2016 (254)
2015 (237)
2014 (177)
2013 (164)
2012 (161)
2011 (135)
2010 (130)
2009 (80)
2008 (75)
2007 (56)
2006 (39)
1983 (30)
2005 (30)
1984 (24)
2004 (21)
2018 (20)
2002 (19)
2003 (19)
1982 (17)
1981 (14)
1990 (14)
1988 (13)
1989 (12)
2000 (12)
2001 (12)
1996 (11)
1997 (11)
1994 (10)
1992 (9)
1993 (9)
1995 (9)
1987 (8)
1991 (8)
1999 (7)
1968 (6)
1958 (5)
1974 (5)
1978 (5)
1980 (5)
1998 (5)
1957 (4)
1965 (4)
1973 (4)
1976 (4)
1955 (3)
1964 (3)
1967 (3)
1975 (3)
1977 (3)
1979 (3)
1986 (3)
1948 (2)
1956 (2)
1959 (2)
1961 (2)
1962 (2)
1985 (2)
1932 (1)
1947 (1)
1952 (1)
1960 (1)
1966 (1)
1969 (1)
1972 (1)

Access Mode

Open Access (2197)

Document Type

Master thesis (835)
Bachelor thesis (422)
Report (303)
Other (272)
Article (182)
View more
2197 documents, page 1 of 220

Bruk av læringsstrategiar

Røksund, Lis (2012)
Arbeid med læringsstrategiar er vektlagt i Kunnskapsløftet (K06) og på Læringsplakaten som overordna prinsipp for opplæringa sine læringsmål. Etter mitt syn er det først og fremst viktig at elevar får ”lære å lære” fordi dei treng gode læringsverktøy på skulen og elles i livet. Elevar treng å tenkja høgt saman, reflektera og verta medvitne på kva dei skal læra, korleis og kvifor. Dei må oppleva samanheng mellom skulelæring og det verkelege livet. Et sentralt utgangspunkt for op...

Pilot kvardagsrehabilitering

Flora kommune (2014)
Rapporten beskriver et pilotprosjekt med utprøving av en modell for hverdagsrehabilitering i kommunen. Erfaringer fra ansatte er beskrevet, samt funksjonsresultat fra 12 inkluderte brukere. Helsedirektoratet

Tilpassa opplæring : kva legg rektorar vekt på når dei leier tilpassa opplæring?

Strandos, Hilde Sognnæs; Vikdal, Rita Årevik (2013)
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. PE369 Mai 2013

Løkenparken - Ein park for rekreasjon og aktivitet i Førde sentrum

Langeland, Maria; Nordvang, Marte Søreide (2017)
Bacheloroppgave - Høgskulen på Vestlandet. Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Avdeling for ingeniør- og naturfag. Byen Førde, som fleire andre stadar, har behov for utbygging. For å møte dette behovet har Førde kommune vedteke at det sentrumsnære området Indre Øyrane skal byggjast ut for mellom anna bustader, forretningar, omsorgsbustader og park. Vi har i denne oppgåva teke føre oss utforminga av denne parken opp mot fleire bestemte rammer. Planforslaget tek utgangspunkt i de...

Brent og ubrent plantemateriale. Undersøking av to treskipa hus frå førromersk jernalder på prosjektet Hove-Sørbø i Sandnes

Svendsen, Maria Kristine (2014)
Makrofossilanalyse av frø og trekol frå to treskipa hus frå førromersk jernalder/overgang romartid frå Hove-Sørbø i Sandnes. Tafonomisk tolking av brent og ubrent materiale, og tolking av husa og området rundt ut ifrå det brente materialet.

Utkast til Skjøtselsplan for heilskapsleg kulturlandskap. Mørkridsdalen landskapsvernområde, Luster i Sogn og Fjordane

Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve (2017)
Utkastet til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Mørkridsdalen landskapsvernområde er utarbeidd på oppdrag frå Breheimen Nasjonalparkstyre. På oppdrag frå Miljødirektoratet vart det samtidig utarbeida eit utkast til Generell del og mal for korleis ein kan gjennomføre lokale prosessar som fører fram til denne typen skjøtselsplanar. Denne rapporten inneheld både Generell del som inneheld råd om restaurering og skjøtsel av kulturavhengige naturtypar og ein Spesiell del som omha...