LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (297)
2015 (289)
2014 (245)
2013 (221)
2012 (201)
View more
Publication Year

2016 (297)
2015 (289)
2014 (245)
2013 (221)
2012 (201)
2017 (201)
2011 (191)
2010 (172)
2009 (109)
2008 (67)
2007 (53)
2006 (43)
1983 (39)
2005 (30)
1984 (25)
2002 (23)
2003 (23)
2001 (22)
1982 (18)
2000 (17)
1981 (15)
2004 (15)
1990 (14)
1988 (13)
1995 (13)
1989 (12)
1996 (12)
1993 (11)
1994 (11)
1997 (11)
1999 (11)
1991 (10)
1992 (10)
1987 (9)
1998 (7)
1977 (4)
1978 (4)
1979 (4)
1980 (3)
1986 (3)
1965 (2)
1968 (2)
1974 (2)
1976 (2)
1985 (2)
1932 (1)
1962 (1)
1975 (1)

Access Mode

Open Access (2491)

Document Type

Master thesis (951)
Bachelor thesis (487)
Report (355)
Other (295)
Article (146)
View more
2491 documents, page 1 of 250

'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964

Vintersildfisket endra dramatisk karakter i løpet av 1950-talet. Frå å vere det største fisket på Vestlandet i etterkrigstida, fall fangstane dramatisk på andre halvdel av 1950-talet. Denne masteroppgåva er ei studie av staten sin reaksjon på den krisa som oppstod i fisket. Målet har vore å undersøkt kva tiltak som styresmaktene sette i verk, for å avhjelpa problema i perioden frå 1957-1964. Eg har freista å analysert desse tiltaka og sett på kva verknadar dei fekk for utviklinga i fisket. De...

Påvising av flyktig kvikksølv og tinn på eit norsk avfallsdeponi ved bruk av mosenett

Det er påvist kvikksølv (Hg) i deponigass i Amerika og Kina, og tinn (Sn) i Tyskland, men det lite kunnskap om tap ved norske deponi. I denne studien blei ein enkel og rimeleg metode, bruk av mosenett, nytta for å spore kvikksølv over ei avfallsdeponi. Etasjehusmose, Hylocomium splendes, kjend for sine eigenskapar som biomonitor for spormetall, blei nytta i denne studien. Mosen blei samla inn frå Nordskogen i Ås kommune og tørka ved romtemperatur. Om lag eit gram av to årlige skot av mo...

Ny meining av gamal kunnskap : ei kartlegging av lokal økologisk kunnskap i Mørkridsdalen landskapsvernområde

Denne oppgåva ser på kva som utgjer lokal økologisk kunnskap i Mørkridsdalen landskapsvernområde, og korleis denne har bidrege med kunnskap til verneområdeforvaltinga. Både nasjonale lover og internasjonale bestemmingar legg rammer for å inkludere tradisjonell kunnskap i vern- og forvalting av naturområde. Lokal økologisk kunnskap (LØK) er kunnskap som ikkje har sitt opphav i den naturvitskaplege tradisjonen. Forståing av lokal økologisk kunnskap har vore, og er omdiskutert, men det tykkjes v...

Kva kunnskapsbaserte ernæringsråd kan sjukepleiaren gje til barn med ADHD?

Talet barn som vert medisinerte for ADHD aukar årleg. Bekymra foreldre etterspør kosthaldsråd som kan redusere symptombilete hjå barna. Medan internett og faglitteraturen florerer med kosthaldsråd er dei nasjonale retningslinjene varsame med å gje råd grunna mangel på resultat frå forsking. Forskinga som dei nasjonale retningslinjene byggjer på er tildels meir enn ti år gamal. Sjukepleieprofesjonen krev at ein nyttar den beste kunnskapen tilgjengeleg og at ein stadig søkjer nyaste forsking. D...

Leselekse: For å auke leselysta?

Målet mitt med denne oppgåva var å finna ut korleis eg kunne auka elevane si leselyst, og om elevar kunne få auka leselyst og verta motiverte av å ha leselekser som var tilpassa kvar einskild etter interesse og lesedugleik. Problemstillinga mi vart då: Korleis auka leselysta hjå elevane? –kan lesing etter interesse vera ein motiverande faktor? Det vert stadig oftare snakka om kor dårleg norske elevar skårar på internasjonale lesetestar, og om at elevar ikkje likar å lesa. Difor laga eg eit le...

Kraftfôrnivå på utmarksbeite - verknad på beiteaktivitet og mjølkeavdrått hjå geit

Utmarksbeite er tradisjonelt sett ein viktig del av norsk geitehald. Geiter er spesialiserte landskapspleiarar, som er flinke til å nyttiggjere seg av plantevekstar som andre beitedyr ikkje føretrekker. Stadig mindre beiteareal er i drift, mykje på grunn av stor nedgang i tal geitebruk. Endra driftsopplegg og auka krav til yting kan òg vere årsakar. Utmarksbeite er ein fôrressurs utan reell alternativverdi, og med riktig kraftfôrstrategi kan ein oppnå god utnytting av beite. Formålet med ...