LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (242)
2015 (231)
2017 (212)
2014 (183)
2013 (164)
View more
Publication Year

2016 (242)
2015 (231)
2017 (212)
2014 (183)
2013 (164)
2012 (158)
2011 (154)
2010 (132)
2009 (95)
2008 (64)
2007 (56)
2006 (32)
1983 (30)
2005 (21)
2002 (19)
1984 (18)
1982 (16)
2004 (16)
1988 (12)
1990 (12)
2001 (12)
2003 (12)
1981 (11)
1989 (11)
1994 (11)
1996 (11)
1993 (10)
1995 (10)
2000 (10)
1991 (9)
1992 (9)
1997 (9)
1999 (9)
1998 (7)
1957 (6)
2018 (6)
1955 (4)
1956 (4)
1977 (4)
1987 (4)
1947 (3)
1979 (3)
1980 (3)
1986 (3)
1948 (2)
1965 (2)
1968 (2)
1976 (2)
1985 (2)
1914 (1)
1932 (1)
1952 (1)
1958 (1)
1962 (1)
1967 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)

Access Mode

Open Access (2067)

Document Type

Master thesis (892)
Bachelor thesis (389)
Other (252)
Report (241)
Article (124)
View more
2067 documents, page 1 of 207

Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal

Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (2007)
I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.

Organisering og gjennomføring av tvangsevakueringa hausten 1944: Arbeidet til evakueringskommisjonen i Tromsø

Augestad, Ragnar Haraldssønn (2016)
Denne avhandlinga tar for seg organiseringa og gjennomføringa av tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, med utgangspunkt i arbeidet til evakueringskommisjonen som sat i Tromsø. Her vert dei mest sentrale aktørane tatt opp, som saman med evakueringskommisjonen, var Nasjonal Samling (NS), Reichskommissariat (RK) og Wehrmacht. Det som er hovudfokus i forhold til desse aktørane er samspelet mellom dei, konfliktar som oppstod og korleis samarbeidet var. Kven som var den leiande part vert ogs...

Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon

Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (2012)
For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, fageredelgran og fjelledelgran. Fire felt er klippemetode- og barproduksjonsforsøk. Dei andre felta er barproduksjonsforsøk. Forsøka har gått over ein periode på 30 år. Resultata viser at kransklipping i 6. greinkrans frå toppen gav mest dekorasjonsbar. Dette forklarar vi med a...

Den entreprenørskapsorienterte skuleleiaren

Husabø, Eivind Standal (2017)
Masterstudium i organisasjon og leiing, utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag. Institutt for samfunnsvitskap. Studien har som føremål å få kunnskap om skuleleiarar som legg til rette for entreprenørskaps- og nettverksorienterte strategiar og aktivitetar ved eigen skule. Det blir brukt ein kvalitativ metode der seks skuleleiarar er intervjua om korleis dei tenker og handlar i høve til arbeidet med tilrettelegging av strategiane. Viktige moment i undersøkinga er å få kunnskap om skulel...

Produksjon av sitkagran (Picea sitchensis) med omsyn til Naturmangfald-lova

Bidne, Odd Geir Sagerøy (2016)
Bachelor i skogbruk, Evenstad 2016 Framande treslag av bartrær blei fyrst introdusert til Noreg på slutten av 1800 - tallet, for å produsere trevirke og utnytta vekstforholda på areala betre. Eit av desse treslaga var sitkagran (Picea sitchensis) som opphaveleg kjem frå Nord - Amerika der treslaget veks på austkysten av kontinentet. Sitkagrana blei etter kvart utplanta langs heile kysten av Vest - Noreg og treslaget har vist seg og ha stor vo...

Nativ myse kontra lettmjølk: effekt av 12 veker regelbunden styrketrening og proteintilskot på anabol signalering: ei dobbel-blinda, randomisert og kontrollert studie

Handegard, Vilde (2016)
Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016 INTRODUKSJON: Inntak av mjølkeprotein kan stimulera myofibrillær proteinsyntese (MPS) etter éi styrketreningsøkt. Auka MPS er eit resultat av auka aktivitet i anabole signalvegar, med markørar som bl.a. fosforylering av p70S6k (p-p70S6k). Aminosyra leucin har blitt sett på som ein potent triggar av MPS. Derfor har det blitt antatt at proteinkjelder som gir ein rask auke i leucin i blod kan vera fordelaktig for muskulære adaptasjon...

Det er opp til kvar og ein : om rettleiing av turnuslegar og sjukehuset som lærande organisasjon

Horne, Rolf (2009)
MR 690 Masteroppgåve i organisasjon og leiing, januar 2009 Styresmaktene har lagt føringar for at norske sjukehus skal utvikle seg til å verte lærande organisasjonar. Bakgrunnen for denne studien var eit ynskje om å undersøke om sjukehus i eit fylke viser seg som lærande organisasjon sett i lys av turnustenesta for legar. Det var nytta kvalitativ metode, og datamaterialet var utskrift av semistrukturerte intervju av ni rettleiarar for turnuslegar. Fokus var på kva rettleiara...