LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2014 (60)
2013 (47)
2015 (47)
2012 (46)
2010 (38)
View more
Publication Year

2014 (60)
2013 (47)
2015 (47)
2012 (46)
2010 (38)
2016 (37)
2011 (36)
2009 (29)
2007 (24)
2008 (24)
2006 (20)
2017 (20)
2002 (13)
2004 (12)
2005 (10)
2003 (9)
2001 (6)
1999 (4)
2000 (4)
1996 (2)
1998 (2)
1967 (1)
1975 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1994 (1)
1995 (1)

Access Mode

Document Type

496 documents, page 1 of 50

Medelevrespons

Masteroppgåva handlar om medelevrespons som del av undervegsvurdering av elevtekst. I denne oppgåva skildrar og analyserer eg kva som skjer i ei gruppe som utfører medelevrespons. Oppgåva byggjer på eit sosiokulturelt syn på læring, og teoridelen omfattar også skriveteori og forsking omkring respons. Tidlegare forsking viser at formativ vurdering påverkar læring positivt og at elevmedverknad kan bidra til å auke skrivekompetansen til elevane (Sadler, Wiliam, Black, Hattie). Den overordna prob...

Klasse og ulikskapen sin legitimitet. Ein kvantitativ analyse av klassar og haldningar til sosial ulikskap i Noreg.

Problemstillinga for denne studien er hovudsakleg om det er klasseskilnader i haldningar til sosial ulikskap i Noreg. Studien utforskar først og fremst om haldningane kan forklarast med klassespesifikke interesser og normer, og deretter om haldningane varierer mellom land og er knytt til Noreg sine institusjonar og utviklingstrekk. Dette er ein analytisk tilnærmingsmåte basert på Stefan Svallfors sin politiske sosiologi, der han samanliknar haldningsmønster mellom klassar, og mellom land. Den...

Intervensjonar for å auke sjølvmedkjensle: Potensial for å betre psykisk helse blant studentar

A recent large survey showed that an increasing number of Norwegian university and college students report symptoms of psychological distress, indicating the need for effective interventions. Self-compassion interventions may be one possible way to deal with the problem at hand. As defined by Neff, self-compassion entails: 1) being kind and understanding toward oneself, 2) perceiving one’s own suffering as a part of being human, and 3) being mindful of painful feelings and thoughts. The aim o...

Pust inn, stemme ut- kan strupens ventilfunksjon fangast opp i Voice Handicap Index?

In order to produce voice, one needs breath, and breath is therefore a fundamental element within the field of voice. The purpose of this study is to investigate whether correlation exists between the aerodynamic parameter of maximum phonation time and the Norwegian version of the self-evaluation form Voice Handicap Index (VHI-30(N)). VHI-30(N) shows the level of voice difficulty as experienced by the patient. In order to say anything about what voice difficulty is, this study will first look...

Elevars koplingar under feltarbeid i geofag: Ei undersøking av korleis elevar koplar mellom ulike kunnskapar under feltarbeid i geofag

Pedagogiske koplingar og koplingar mellom ulike kunnskapar er ikkje ukjende områder innan geodidaktikk, men områda er lite utforska. Denne studia går meir i djupna på kva typar koplingar som skjer under feltarbeid i geofag. Målet med studia er å skapa større bevisstheit kring elevars koplingsmønster under praktisk arbeid, noko som kan brukast til betre tilrettelegging for denne typen arbeid i framtida. Det kan tenkjast at studia har ein overføringsverdi til andre fag som òg nyttar praktisk ar...

Martin Ødegaard - Nasjonal mytebygging. Verdens Gang og Aftenposten si framstilling av Martin Ødegaard sin overgang til Real Madrid: Ein tekstanalyse.

I denne masteroppgåva analyserer og diskuterer eg norsk presse som nasjonale mytebyggjarar, med hovudfokus på sportsjournalistikkens nasjonalmytiske rolle. Dette gjer eg gjennom ei kvalitativ tekstanalyse av Verdens Gang (VG) og Aftenposten si framstilling av Martin Ødegaard sin overgang til fotballklubben Real Madrid, mellom 1. desember 2014 og 1. februar 2015. Eg analyserer vidare ut frå eit samla helte- og nasjonalt perspektiv, der særskild nasjonalmytologiske...

"Dette dulde draget av mor". Det moderlege i den lyriske forfattarskapen til Tor Jonsson

Denne oppgåva har som siktemål å undersøkje det moderlege i Tor Jonsson sin diktariske forfattarskap. Ved å undersøkje hovudsakleg motiva jord, vatn og gud og korleis desse utviklar seg gjennom dikta, har eg funne at det er rimeleg å snakke om ei morsbinding som er linka til ein melankolsk posisjon hos subjektpersonen. Eg har nærma meg forståinga av denne bindinga via dei psykoanalytiske teoriane til Melanie Klein og Julia Kristeva om høvesvis objektrelasjonar og den semiotiske og symbolske m...

Bruk av frysebehandling, tilsetjingsstoff eller saltemetodar ved produksjon av saltfisk : verknad på farge og utbytte hos saltmodna og utvatna produkt

Saltfisk i dag er ikkje berre næringsrik mat, det er også festmat. Utfordringane rundt dette er at forbrukaren set andre krav til fisken enn bare at den skal smake godt. Det er i dag viktig at den ser bra ut òg. Dette er ei utfordring for fiskerinæringa der kvantum som regel trumfe kvalitet og ein får då gjerne ein fisk som smakar godt og er sunn, men har eit utsjåande med potensiale for forbetring. Det er også viktig å ha ei god forteneste på fisken i ein konkurranseprega marknad der små mar...