LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2015 (7)
2013 (6)
2016 (6)
2012 (3)
2009 (2)
View more
Publication Year

2015 (7)
2013 (6)
2016 (6)
2012 (3)
2009 (2)
2014 (1)
2017 (1)

Access Mode

Document Type

26 documents, page 1 of 3

"Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach

Staššíková-Štukovská Danica; Ungerman Šimon (2009)
Termín "olivovitý korál" je v našem prostředí dlouho používán, ale z hlediska terminologie v jiných jazycích není příliš vhodný, neboť vznikají nejasnosti při odlišení podélně členěných korálů od olivovitých hladkých. Těchto bylo na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách nalezeno 117 resp. 110 kusů. Práce se zabývá analýzou jejich rozměrů, tvaru, výrobní technologie atd. The term "olive-shaped" glass bead is used in Czech archaeology for the long time, but for its a...

Adjektíva na -ský/-sky od francúzskych zemepisných názvov

Sekvent Karel (2012)
Derivácia slovenských adjektív od francúzskych zemepisných názvov pomocou sufixov -ský/-sky sa pri rešpektovaní rytmického zákona fungujúceho v slovenčine musí opierať o kvantitu poslednej slabiky derivačného základu. Identifikácia pôvodnej francúzskej kvantity je v slovenčine problematická a vedie k protichodným a mylným výsledkom. Navrhujeme používať iba dlhý sufix -ský. Odvozování slovenských přídavných jmen od francouzských zeměpisných jmen pomocí přípon -ský/-sky se při respektování r...

Význam starostlivosti o ľudské pozostatky vo vybraných neaspolských kostniciach

Maiello Giuseppe (2015)
The study describes the development and significance of the so-called Cult of the abandoned souls in Purgatory, which developed and still partly persists in the crypts of two churches and one ossuary in Naples. It is a modern cult of the dead, probably associated with the economic decadence typical in the city of Naples, which contradicts the commandments of the Catholic Church. The approach to study this phenomenon is generally anthropological, with regard to what Claude Lévi-Strauss called ...

Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie

Dolník Peter (2014)
V tomto článku popisujem ako prebieha socializácia jedinca do dobrovoľníckej organizácie. Empirická časť odhaľuje ako učí skupina svojim normám jednotlivca, ako sa jednotlivec učí od skupiny a ako prebieha kontrola ich vzťahu a naučeného. Socializácia je v tomto prípade sociálne učenie sa normám skupiny. Normy si vytvárajú sami učastníci a testujú ich tu v príjemnom a priateľskom prostredí, ktoré je naklonené spolupráci a experimentovaniu nielen s tvorbou, ale aj so sociálnou identitou a rolo...

Počítač ako sudca

Abelovský Tomáš (2016)
Predmetom nasledujúcej úvahy je zamyslenie sa nad možnosťou súdneho rozhodovania počítačom. V úvode je popísaná história, základné východiská a poslanie kybernetiky a jej vplyvu na právo. Ďalej sú skúmané jednotlivé otázky rozhodovacích procesov, individuálnosti rozhodovania, mysliaceho počítača a axiológie. Úvaha smeruje k záveru, podľa ktorého počítač môže vhodne dopĺňať a podporovať rozhodovaciu činnosť sudcu, avšak nemôže prevziať jeho samostatnú rozhodovaciu spôsobilosť. Předmětem nás...

NILOTINIB INDUKUJE ROS, ER STRES A APOPTÓZU V H9C2 BUNKÁCH

Lekeš Denis; Szadvári Ivan; Križanová Oľga; Nováková Marie; Nováková Zuzana; Parák Tomáš; Babula Petr (2016)

Stanovení polyaminů ve vzorcích Lovo buněčných linií

Andrlová, Lenka; Kanďár, Roman (2016)
Tento projekt je zameraný na sledovanie koncentrácie polyamínov, ktoré by mali zohrávať veľmi dôležitú úlohu v raste nádorov. Prezentovaná práca sa konkrétne zaoberá stanovením polyamínov vo vzorkách buniek ľudského kolorektálneho adenokarcinómu (bunková línia LoVo) po podaní inhibítorov ornithíndekarboxylázy (ODC). Polyamíny boli zo vzorky extrahované a dvojnásobne derivatizované použitím ethylchloroformátu (ECF) a anhydridu pentafluoropropiónovej kyseliny (PFPA). Deriváty boli následne rozd...

Predbežné opatrenia v civilnom a v trestnom konaní ako prostriedok právnej ochrany pred domácim násilím

Klesniaková Jana (2016)
Český právny poriadok poskytuje obetiam na ochranu pred domácim násilím zo strany násilných osôb účinné civilno-právne ako aj trestnoprávne nástroje. Ide o predbežné opatrenia v civilnom a trestnom konaní ako prostriedok ochrany pred domácím násilím. Cieľom príspevku je civilnoprávnu reglementáciu porovnať s trestnoprávnou koncepciou predbežných opatrení ukladaných v priebehu trestného konania. Czech legislation provides to protection of victims of domestic violence from violent people eff...

Dokazovanie v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce

Kandová Katarína (2015)
Kapitola má ambíciu načrtnúť problematiku medzinárodnej policajnej spolupráce z hľadiska Českej republiky ako tématiku so stúpajúcou aktuálnosťou v rámci priestoru Európskej unie. Pojednáva nielen o teoretických aspektoch organizácie a právneho základu tejto spolupráce, ale i problémoch, ktoré sa vyskytujú v praxi v rámci získavania podkladov pre trestné konanie. V neposlednom rade sa pokúša zhrnúť prínosy doterajšej policajnej spolupráce Českej republiky so susednými štátmi, ale i otázniky, ...