LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2013 (8)
2015 (7)
2016 (6)
2009 (2)
2012 (2)
View more
Publication Year

2013 (8)
2015 (7)
2016 (6)
2009 (2)
2012 (2)
2014 (1)
2017 (1)

Access Mode

Document Type

27 documents, page 1 of 3

Trestné činy proti životu a zdraviu vo svetle písomných prameňov mestského práva

Virdzeková Alica (2015)
Príspevok sa zaoberá analýzou vybraných dochovaných mestských a smolných kníh Moravy, Čiech a Slovenska. Vysvetľuje jednotlivé skutkové podstaty, popisuje druhy trestov a ich výkon. Porovnáva ich v jednotlivých prameňoch a vyhodnocuje ich podiel v historickom súdnictve jednotlivých obcí. Paper is dealing with the analyse of the chosen preserved municipal and black books from the area of Moravia, Bohemia and Slovakia. It makes clear the particular types of crime, also describes kinds of pun...

Kde domov můj

Sekvent Karel (2013)
V slovenskom i v českom prostredí sa názov štátnej hymny Českej republiky Kde domov můj niekedy chápe ako opytovacia veta a píše sa s otáznikom. Toto ponímanie pretrváva už dlhé desaťročia a preniká aj do ďalších jazykov. Rozbor historického kontextu jej vzniku, ideový a jazykový rozbor textu hymny ukazuje, že je to neopodstatnené. Nejde o opytovaciu vetu, ale o oznamovaciu vedľajšiu vetu príslovkovú miestnu. Písať otáznik za názvom a za prvými veršami textu je zavádzajúce. V slovenském i ...

Od 0110 k ACGT. _Je[to]živé_[?]

Ivičič Martina (2013)
V roku 1995 bol zverejnený článok naznačujúci pohľad na 21. storočie ako na storočie biológie. Po roku 2000 budú hlavné sociálne, morálne a ekonomické témy pravdepodobne prameniť z metafor a prístupu biológie a dostupnosti technológií. Biomyslenie bude formovať náš svet a utvárať našu víziu seba samých. V dobe jeho vzniku tento článok zrejme nikto nebral vážne, keďže jeho autor bol známy najmä ako autor science fiction. Doba pokročila a pri spätnom čítaní si uvedomujeme, že sci-fi sa stáva re...

Prostredie a postava v česko-slovenskom (dedinskom) realizme

Švandová Simona (2015)
Predkladaný príspevok sa zameriava na postavu a priestor, resp. prostredie, v českom a slovenskom (dedinskom) realizme. Tieto dva významné atribúty sú navzájom kompozične prepojené. Pre autorov literárneho realizmu – M. Kukučína,K. V. Raisa – sú charakteristické, o čom svedčia aj autobiografické prvky v ich dielach. Obidvaja autori poukázali na (de)formáciu charakterov ovplyvnených dobovou realitou a hlavne prostredím. Odhaľuje to ich podstatumedziľudských vzťahov, ktoré sú zobrazené z rôznyc...

Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie

Dolník Peter (2014)
V tomto článku popisujem ako prebieha socializácia jedinca do dobrovoľníckej organizácie. Empirická časť odhaľuje ako učí skupina svojim normám jednotlivca, ako sa jednotlivec učí od skupiny a ako prebieha kontrola ich vzťahu a naučeného. Socializácia je v tomto prípade sociálne učenie sa normám skupiny. Normy si vytvárajú sami učastníci a testujú ich tu v príjemnom a priateľskom prostredí, ktoré je naklonené spolupráci a experimentovaniu nielen s tvorbou, ale aj so sociálnou identitou a rolo...

Predbežné opatrenia v civilnom a v trestnom konaní ako prostriedok právnej ochrany pred domácim násilím

Klesniaková Jana (2016)
Český právny poriadok poskytuje obetiam na ochranu pred domácim násilím zo strany násilných osôb účinné civilno-právne ako aj trestnoprávne nástroje. Ide o predbežné opatrenia v civilnom a trestnom konaní ako prostriedok ochrany pred domácím násilím. Cieľom príspevku je civilnoprávnu reglementáciu porovnať s trestnoprávnou koncepciou predbežných opatrení ukladaných v priebehu trestného konania. Czech legislation provides to protection of victims of domestic violence from violent people eff...

Adjektíva na -ský/-sky od francúzskych zemepisných názvov

Sekvent Karel (2012)
Derivácia slovenských adjektív od francúzskych zemepisných názvov pomocou sufixov -ský/-sky sa pri rešpektovaní rytmického zákona fungujúceho v slovenčine musí opierať o kvantitu poslednej slabiky derivačného základu. Identifikácia pôvodnej francúzskej kvantity je v slovenčine problematická a vedie k protichodným a mylným výsledkom. Navrhujeme používať iba dlhý sufix -ský. Odvozování slovenských přídavných jmen od francouzských zeměpisných jmen pomocí přípon -ský/-sky se při respektování r...

Tlak verejnosti ovplyvnenej mediálnym obrazom spáchaných vrážd na zmeny v legislatíve

Klesniaková Jana (2015)
Médiá ovplyvňujú promptne, efektívne a celoplošne široké spektrum ľudí, predovšetkým ich presvedčenie a vnímanie reality. Mediálnu príťažlivosť a stúpajúcu pozornosť verejnosti napĺňa hlavne problematika kriminality. Na základe medializovaných závažných prípadov vrážd tak dochádza k sprísňovaniu trestnej represie (prípad Jamesa Bulgera), k diskusii ohľadom znovuzakotvenia trestu smrti do trestných kódexov (napríklad, útek väzňov z väznice v Leopoldove), či ku kriminalizácii konaní, ktorých ná...

Procesy akulturácie u krátkodobých migrantov

Olejárová Daniela (2017)
Článok predstavuje najčastejšie psychologické prístupy k skúmaniu akulturácie. Taktiež popisuje vplyv krátkodobého kontaktu s cudzou kultúrou na sociálny a psychologický vývin mladých dospelých. Prezentuje výsledky kvalitatívnej štúdie o procesoch akulturácie u troch mladých dospelých pochádzajúcich ze Slovenska, ktorí absolvovali ročný zahraničný pobyt. Údaje boli získané formou pološtruktúrovaných rozhovorov. Analýza sa zameriava predovšetkým na identifikovanie priebehu akulturácie počas ic...

Vnímanie fyziky žiakmi základných škôl so zameraním na vplyv genderu a ročníka

Kubiatko Milan (2013)
Predkladaná štúdia si dala za hlavný cieľ zistiť postoje českých žiakov druhého stupňa základných škôl k vyučovaciemu predmetu fyzika. Okrem toho bol skúmaný vplyv genderu a navštevovaného ročníka na úroveň postojov k fyzike. Výskumnú vzorku tvorilo 390 žiakov. Počet respondentov v jednotlivých ročníkoch bol približne vyrovnaný, najviac bolo z deviateho ročníka (n = 105), najmenej z ôsmeho (n = 88), potom zo šiesteho bolo 93 žiakov a zvyšok tvorili respondenti zo siedmeho ročníka (n = 104). P...