LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2013 (8)
2015 (6)
2016 (5)
2009 (2)
2012 (2)
View more
Publication Year

2013 (8)
2015 (6)
2016 (5)
2009 (2)
2012 (2)
2014 (1)

Access Mode

Document Type

24 documents, page 1 of 3

Úmyselný trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Počítač ako sudca

Predmetom nasledujúcej úvahy je zamyslenie sa nad možnosťou súdneho rozhodovania počítačom. V úvode je popísaná história, základné východiská a poslanie kybernetiky a jej vplyvu na právo. Ďalej sú skúmané jednotlivé otázky rozhodovacích procesov, individuálnosti rozhodovania, mysliaceho počítača a axiológie. Úvaha smeruje k záveru, podľa ktorého počítač môže vhodne dopĺňať a podporovať rozhodovaciu činnosť sudcu, avšak nemôže prevziať jeho samostatnú rozhodovaciu spôsobilosť. Předmětem nás...

Dokazovanie osobným profilom a webovou prezentáciou

Piata kapitola pojednávajúca o dokazovaní skutočností v trestnom konaní pomocou informácií vyťažených z osobného profilu sociálnej siete a webovej prezentácie. The fifth chapter dealing with the use of evidences in criminal proceedings based on the information extracted from the personal profile of social networks and websites.

Intencionálne uloženie koňa - obeť nebo pohreb? Niekoľko postrehov na základe nálezov z Břeclavi-Pohanska

V európskom prostredí sa už od doby sťahovania národov stretávame s uloženiami koňských kostier respektíve s pohrebmi koní aj na regulárnych pohrebiskách, aj na sídliskách. Tento zvyk je archeologicky doložiteľný ešte v 11.-12. storočí. Pohreby koní boli buď súčasťou magických rituálov spojovaných s mýtom alebo mal pochovaný kôň funkciu milodaru, ktorý prináležal určitému postaveniu člena v spoločenstve. V predloženom článku je vyslovená úvaha ako možno interpretovať 6 prípadov zámerného ulož...

"Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach

Termín "olivovitý korál" je v našem prostředí dlouho používán, ale z hlediska terminologie v jiných jazycích není příliš vhodný, neboť vznikají nejasnosti při odlišení podélně členěných korálů od olivovitých hladkých. Těchto bylo na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách nalezeno 117 resp. 110 kusů. Práce se zabývá analýzou jejich rozměrů, tvaru, výrobní technologie atd. The term "olive-shaped" glass bead is used in Czech archaeology for the long time, but for its a...

Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013

Ars Electronica 2013, Linz, 5. – 9. September 2013 Tohtoročný festival Ars Electronica otvoril jednu z troch najväčších tém a otázok, ktoré mátajú vedcov ale aj celé ľudstvo. Prvou otázkou je pôvod vesmíru. Tejto téme sa venoval minulý ročník s názvom ORIGIN – how it all begins. Druhý otáznik, ktorý sa stále vznáša v našej infosfére, je pôvod života (najvýraznejšie sa tieto témy reflektovali v roku 1999 Life Sciences a v roku 2009 Human Nature. Tretia méta, ktorá je stále neobjavená, je pocho...

Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach

V článku sú analyzované sklenené koráliky z rano středovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach z hľadiska ich tvaru, výrobnej technológie, zložení skla a chronológie. V článku jsou analyzovány skleněné korálky z raně středověkého pohřebiště v Dolních Věstonicích z hlediska jejich tvaru, výrobní technologie, složení skla a chronologie. Analysis of the glass beads from the early medieval cemetery in Dolní Věstonice - from the point of view of their shape, technology, glass composition an...

Stanovení polyaminů ve vzorcích Lovo buněčných linií

Tento projekt je zameraný na sledovanie koncentrácie polyamínov, ktoré by mali zohrávať veľmi dôležitú úlohu v raste nádorov. Prezentovaná práca sa konkrétne zaoberá stanovením polyamínov vo vzorkách buniek ľudského kolorektálneho adenokarcinómu (bunková línia LoVo) po podaní inhibítorov ornithíndekarboxylázy (ODC). Polyamíny boli zo vzorky extrahované a dvojnásobne derivatizované použitím ethylchloroformátu (ECF) a anhydridu pentafluoropropiónovej kyseliny (PFPA). Deriváty boli následne rozd...

Vedecko-umelecké skulptúry : poznanie v umení

Expanzia biotechnológií transformovala štruktúru umeleckého diela a prepojila digitálne médiá s génmi, bunkami a tkanivom, teda so živými médiami. Výsledkom sú projekty ktoré zahŕňajú jednak pokročilé počítačové technológie, ktoré majú dopad na sféru in vivo alebo in vitro. Pre produkovanie takýchto diel je potrebný nový edukačný model umelcov, tvorcov, ktorý by vytvoril plnohodnotnú "vedecko-umeleckú skulptúru". The expansion of biotechnology has transformed the structure an artwork which...