LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
195 documents, page 1 of 20

Tarımda Teknolojik Değişme ve Yaygın Eğitim

Cem ALPAR (1977)
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Türk ekonomisinin amaçlanan kalkınma düzeyine ulaşmasında hızla sanayileşme zorunluluğunu ve bu sanayileşmenin stratejisini açıkça ortaya koymuştur. Plana göre: "Yatırım önceliklerinin saptanmasında, maliyet karşılaştırmaları uzun bir görüş açısından değerlendirilmiş, sektörlerin gelişme hedefleri dinamik bir mukayeseli maliyet yapısı gözönünde tutularak saptanmıştır (1). Açıktır ki, sanayileşmeye verilen bu denli önem tarımsal kesimin kalkınmaya olan katkısı...

Mikrobiyal Protein’in Hayvan Yemi Olarak Kullanılması

Bugün, yeni gıda ve protein kaynaklarının araştırılmasında çeşitli yöntemlerin denendiği ve bu çalışmaların giderek önem kazandığı görülmektedir. Artan Dünya nüfusu ile birlikte ortaya çıkan gıda ve protein sorunu karşısında, bu alanda gittikçe yoğunlaşan çalışmalara konu olan kaynak, “mikrobiyal protein” veya başka bir deyimle “tek hücre proteini”dir. Genellikle zirai ve endüstriyel kaynaklı artık maddelerden, endüstriyel mikroorganizmaların fermentasyonu neticesi gerçekleştirilen bu...

Soğukta ve Dondurulmuş Halde Muhafazaları Esnasında Meyve ve Sebzelerin Kalite ve Besleyici Değerlerinde Meydana Gelen Değişiklikler

Kolay bozulabilir gıda maddelerinin daha uzun süre muhafaza edilmeleri amacıyla soğutma yönteminin kullanılmasının geçmişi tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Adı geçen “muhafaza” veya “korunma” sözcüğü, Weiser ve ark. 1971 tarafından, bir gıda maddesinin fiziksel, kimyasal kalitelerinin ve besleyici özelliklerinin belli bir süre müddetince veya mümkün olduğu kadar uzun bir periyot süresince saklanması şeklinde tanımlanmaktadır. Soğuğun çeşitli uygulamalarıyla muhafaza edilen gıda mad...