LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo, Bìblìografoznavstvo, Knigoznavstvo
Type
Journal
Items
263 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Матеріали для вивчення історії та культури лужицьких сербів у бібліотеці Анджея Кухарського

  Г. В. Великодна (2014)
  Стаття присвячена вивченню книжкової колекції польського професора Анджея Кухарського, дослідженню видань, які можуть слугувати матеріалами для вивчення історії та культури лужицьких сербів. Особлива увага приділялась раритетним виданням XVI–XIX ст., що пов’язані з лужицькою традицією....

  Долі співробітників Наукової бібліотеки Одеського університету на тлі соціально-політичних трансформацій першої третини ХХ століття

  В. В. Левченко (2014)
  У статті на тлі соціально-політичних трансформацій першої третини ХХ століття розглядаються долі співробітників Наукової бібліотеки Одеського університету. Дослідження присвячене вивченню соціального стану бібліотечної інтелігенції в епоху радикальних змін суспільства, що вплинули на розвиток бібліотечної справи. Простежено долі бібліотечних працівників, в контексті перипетій зазначеного періоду....

  ИЗДАНИЯ ПО АСТРОНОМИИ, ИЗДАННЫЕ В УКРАИНЕ В XVIII СТ.: ИСТОРИКО-КНИГОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

  В. Ю. Соколов (2016)
  Проанализированы особенности развития естественнонаучного книгопечатания и формирование репертуара изданий по астрономии в Украине в XVIII в.; исследованы жанрово-типологический и тематический состав указанных изданий; охарактеризованы их функциональное назначение и особенности использования; выяснено значение трудов по астрономии в распространении научных знаний и просвещении в Украине в XVIII в. При изучении изданий охарактеризованы их содержание, авторский состав, полиграфическое оформлени...

  Рецензія

  П. В. Кузнєцов (2014)
  Рец. на кн.: Каталог изданий XVI века. Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. М. Мечникова. / Сост. Е. В. Полевщикова. — Одесса. Астропринт, 2005. — 296 с., 16 лл. илл.

  Нове в автоматизованому обслуговуванні читачів ЦНБ Харківського національного університету імені В. М. Каразіна

  О. Ю. Самохвалова (2014)
  Показано досвід роботи по автоматизації обслуговування читачів бібліотеки. Описано запис читача до бібліотеки за допомогою комп’ютерної техніки та ведення электронної картотеки читачів. Відображена робота традиційного алфавітного каталогу та залу електронного замовлення. Звернено увагу на веб-сайт бібліотеки та на послуги, які на ньому розміщені. Показано переваги електронного замовлення та шлях його виконання. Відмічена важливість ведення електронної картотеки статей та служби “Віртуальни...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark