LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
Type
Journal
Items
312 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sujest.selcuk.edu.tr/index.php/index/oai

 

 • NORMAL DAYANIMLI BETON MOD‐I ELEMANLARINDA BOYUT ETKİSİ   

  Varol KOÇ (2006)
  Normal dayanımlı betondan hazırlanmış mod‐I elemanlarında boyut etkisini incelemek amacıyla, konsol eksenlerine paralel doğrultuda basınç yükleriyle yüklenmişlerdir. Numunelere, c konsol genişliği olmak üzere, e=c/5 ve e=c/10 dışmerkezliklerine sahip, basınç yüklemesi uygulanmıştır. Deney elemanları, kalınlık sabit, diğer iki boyutta geometrik olarak benzer ve benzerlik oranları 1:2:4 olacak şekilde, t=30, 40 ve 50 mm kalınlıklarında üç ayrı seride üretilmiştir. Her seriden, iki farklı dışmer...

  FORMİK ASİDİN ALAMINE-336 VE ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE TEPKİMELİ ÖZÜTLENMESİ

  Karboksilik asitlerin üretim ortamlarından veya atık sulardan geri kazanımı için düşük maliyetli ayrıştırma yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Formik asit, en basit karboksilik asit olup sıklıkla anti-bakteriyel ve koruyucu madde olarak endüstride yer bulmaktadır. Bu çalışmada endüstride geniş kullanım alanı olan formik asidin sulu çözeltilerinden tepkimeli özütleme ile yüksek verimde geri kazanılması amaçlanmıştır. 1- oktanol, hekzan ve ksilen seyreltici olarak seçilirken; bir uzun zincirli...

  LAMİNER BORU AKIŞINDA HIZ DAĞILIMININ GEÇİCİ REJİM BİRLEŞİK ISI TRANSFERİNE ETKİSİ

  Borularda laminer akış, geçici rejim birleşik ısı transferi, iki boyutlu cidar ve eksenel akışkan iletimi dikkate alınarak incelenmiştir. Problem, başlangıçta eşit sıcaklıktaki yarı sonsuz bir boruda, hem hidrodinamik olarak gelişmekte olan hem de gelişmiş akış için, çevre akışkanı sıcaklığındaki ani değişme şartı ile ele alınmış ve sonlu farklar yöntemi ile sayısal olarak çözülmüştür. Hız profilinin ısı transferi karakteristikleri üzerinde etkili olduğu gözlenmiş, sonuçlar boyutsuz yerel ara...

  OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE TREN GARLARI   

  Kentlerin gelişmesinde, kentsel mekânların ve mimari yapıların oluşmasında etkin rol oynayan bazı unsurlar vardır. Bu unsurların başında tarihi olaylar, önemli buluşlar, sosyal ve iktisadi gelişmeler yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir gelişme olan demiryolları da bir çok etkiyi ve gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu etki ve gelişmeler kentsel alanlara ve mimariye de yansımıştır. 19.  yüzyılın  başlarında  bulunan  ve  daha  sonraları  hızlı  bir  gelişim  ve  ilerleme  s...

  SİLLE, BİR KORUMA GELİŞTİRME PLANI VE SONRASI 

  Sille, which for some people it is a Byzantium village, for some other it is a Central Anatolian settlement dated to very old periods, where either Byzantines or Turks, as being Orthodox Christian and Muslim, lived together. Sille, which is known a very important centre up to the end of 19 Century, fell into a declining period at the end of that century, and accelerated its speed during the Post Exchanging period realized together with Lozan Agreement, and reached to the 21 Century. A slowly ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark