LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
Type
Journal
Items
376 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sujest.selcuk.edu.tr/index.php/index/oai

 

 • KONYA YERALTISULARINDA KLORLU FENOLLER

  AYDIN, Mehmet Emin; ÖZCAN, Senar (2005)
  Fenoller tekstil, ilaç, plastik, kağıt ve boya sanayinden, tarım ilaçlarının ve dezenfektanmaddelerin yapısından ve yanma prosesleri sonucu oluşan emisyonlarla çevreye yayılmaktadır. Fenollerçok düşük konsantrasyonlarda dahi suda tat ve koku problemi oluşturan, yüksek konsantrasyonlardaise insan ve su yaşamı bakımından toksik etkisi bulunan bir grup organik bileşiklerdir. Amerika ÇevreKoruma Teşkilatı (EPA) ve Avrupa Birliği (EC) tarafından içme suyunda öncelikli kirleticiler olaraksınıflandı...

  ETNİK İŞGÜCÜNÜN BATI AVRUPA’NIN KÜRESEL KENTLERİNDEKİ ROLÜ: YENİDEN BİRLEŞİM SÜRECİNDE (1990-1995) BERLİN’DEKİ TÜRK İŞGÜCÜ

  ÖZBEK, Oğuz (2004)
  Within a conceptual framework characterized by production, space and migration, thisarticle studies the sectoral role of ethnic labor in the global cities. The study analyzes the urban-sectoralparticipation of Turkish labor and generalizes this for the global cities of Western Europe. After the reunificationof East and West Germany, the sectoral transformation in Berlin, its emerging global cityfunctions and the economic role of ethnic labor constitute the main analysis areas here. In the beg...

  INVESTIGATION OF SPATIAL ACCURACY OF HIGH-RESOLUTION (50cm) WORLDVIEW-2 SATALLITE IMAGES

  MUTLUOĞLU, Ömer; YAKAR, Murat; YILMAZ, Hacı Murat (2016)
  Nowadays, Very High Resolution Satellite (VHRS) images have been used for many applications intensively. Using of the digital satellite images in relevant approaches may give more accurate ideas about the researched fields. Besides, different methods could be used for geospatial informations from relevant digital data in many disciplines. The most importance reason of using the maps, which are derived from VHRS images, is accuracy of data. To obtain maps from VHRS images or use VHRS images as...

  ORHANGYE (KAZAN-ANKARA) ÇEVRESGNDEKG DGKMENDEDE FORMASYONU (MAASTRGHTGYEN) KUMTAkLARININ PETROGRAFG

  ÖZKAN, A.Müjdat; BOZDAĞ, A.Ayaz (2009)
  Orhaniye (Kazan-Ankara) bölgesinde yüzeyleyen Maastrihtiyen yaó•Í derin denizel Dikmendedeformasyonu yeóil, gri renkli, türbiditik özellikteki konglomera, kumtaóÍ, óeyl, kiltaóÍ ve marnardalanmasÍndan oluómaktadÍr. Tipik flió özelliklerine sahip olan birimdeki kumtaólarÍnda sedimanteryapÍ olarak ince-kalÍn tabakalanma, normal derecelenme, erozyonal yüzey, kaval yap͜Í, yük kal͋Í, topve yastÍk yap͜Í, sÍçrama izleri, slump yapÍlarÍ ile bol miktarda biyojen izlere rastlanÍlmaktadÍr.Türbiditik ...

  KLASİK RTK ve AĞ-RTK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  İNAL, Cevat; GÜNDÜZ, Ahmet Mete; BÜLBÜL, Sercan (2014)
  Günümüzde nokta konumlarının belirlenmesinde GNSS yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojinin yoğun kullanımı, yüksek doğruluk ve duyarlıklı olarak gerçek zamanlı konum belirleme ihtiyacını doğurmuş ve bunun sonucu olarak öncelikle Standart (Klasik)- RTK (Real Time Kinematic) tekniği, ardından da Ağ-RTK (Network RTK) tekniği geliştirilmiştir. Günümüzde birçok ülkede sürekli gözlem yapan sabit GNSS istasyonları (CORS - Continuously Operating Reference Station) bulunmaktadır. Ülkemizde de M...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark