LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi
Type
Publication Repository Aggregator
Items
151 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/index/oai/

 

 • Claude Levi-Strauss’un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi

  20.yy’ın yarısında gündeme gelen ‘Yapısalcılık’; parçaların anlamını birleştirerek bütünün anlamını irdelemek yerine bütünde yer alan parçaların ilişkisi üzerinden anlamı çözmeyi önerir. Kaynağını Ferdinand de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’nde söz ettiği düşüncelerden alan parça-bütün ilişkisi üzerine oluşturulmuş kuram yapısalcı kurama ve yapısalcı uygulamaya ışık tutar. Yapısalcıların önerdiği ‘parçalar arasındaki ilişki ve bağ ile bütünün kendini düzenler’ öğretisi insan bilimleri...

  Türkiye’de Çağdaş Sanatta Kurumsal Eleştirinin Sorunları

  Türkiye’de özellikle son on yılda sanatta kurumsal eleştiri pratiklerinden sıkça söz edilmeye başlanmıştır. Bu pratikler aynı zamanda güncel/çağdaş sanat dinamiklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Neoliberalizmin kültür politikalarında görünürde sanat hem özerk hem de politiktir. Sanatçının muhalefetini ve eleştirel yaklaşımını özgürce icra edebileceği neredeyse sınırsız kurumsal ve finansal destek vardır ve bu da oldukça çekicidir Buradaki sorun ise eleştiri üretiminin, eleştirinin h...

  Dan Flavin’in Mekanı Dönüştüren Işığı ve Minimalizme Yaklaşımı

  Bu çalışmayla, 1960’larda Amerika’da ortaya çıkan bir sanat akımı olan minimalizmin önde gelen sanatçılarından Dan Flavin’in sanat anlayışı genel olarak incelenerek, bazı çalışmalarından örnekler verilecektir. Özellikle Flavin ile bütünleşen floresan heykellerinin ortaya çıkış süreçleri ele alınarak yarattığı kendine özgü atmosfer etkisinin sanatçının minimalist düşünüş biçimiyle örtüştüğü ve çeliştiği yönlerinin bir araştırması ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: Dan Flavin, heykel, ...
 • No data provider research data found
 • Data Provider name Number of publications/ datasets
  TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark 103
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark