LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
EĞİTİM VE BİLİM
Type
Journal
Items
1741 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/oai.

 

 • Rehberlik Öğretmenlerinin Empatik Eğilim ve Empati Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Bu araştırmada, "rehber öğretmenlerin empatik eğilim ve beceri düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Gerek kişiler arası ilişkilerde, gerek danışan-danışman ilişkisinde bulunması gereken temel koşullar "empati", "saygı" ve "saydamlık" olarak belirtilmekte ve bu temel koşullar çoğu kimse tarafından kabul edilmektedir (Acar, 1989). İdeal bir danışmanın her şeyden önce empatik olması beklenmektedir. Empati, kısaca, başka bir insanın duygu ve yaşantıları ile bunların anlamını doğru ...

  İngilizce Öğretiminde İçsel Güdülenme

  Bireyler, keşfetmek, iletişim kurmak ve çevrelerini anlamak için yoğun bir istek ve ihtiyaçla doğarlar. Ancak, okuldaki eğitimleri başladığında öğrenmeye karşı duydukları bu istek ve arzuyu kaybederler. Bu, okulun ve okuldaki öğelerin (öğretmenler, dersler, materyaller) öğrenmeye karşı duyulan güdünün korunmasında hatla arttırılmasında büyük sorumluluklar taşıdığını göstermektedir. Bu makalenin amacı, içsel güdülenmenin İngilizce öğrenimindeki önemini vurgulamaktır. Bu nedenle, bu makale güdü...

  Üniversite Gençlerinin Psikolojik Sorunları

  Genel Yaklaşım: Gençlik kesimi içinde üniversite gençlerinin konumu : Gençlere ilişkin ortaya konan bilgiler, ileri sürülen savlar genellikle örgün eğitimdeki gençler üzerinde yapılan gözlem ve araştırmalara dayanmaktadır. Örgütlü bir programda olmaları nedeniyle gençliğin kolay ulaşılabilir bir kesitini oluşturmaları, bir ölçüde bu durumu zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğun başta olduğu etkenler sonucu ülkemizde okuldışı gençlik (çalışan gençler, köy gençleri, gecekondu gençliği gibi) üzeri...

  Öğretmenlerin Okul Yönetiminde Karara Katılması

  Bir örgütün etkililik ve verimlilik derecesi, yönetimin çağdaş yönetim anlayışına bağlı olarak gelişme gösterip göstermediğine bağlıdır. Örgütün yönetim yapısı, personelin iş başarısını etkilediği gibi, personel de uygulamada gösterdiği etkinlik derecesi ile örgütün verimliğinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, örgüt yönetimi ile alt kademedeki yönetici ve personel arasındaki işbirliği ve beklentilerin karşılıklı olarak karşılanmaya çalışılması, örgüt amacının en etkili ve verimli bir bi...

  The Effect of Creative Drama and Creative Writing Activities on Creative Writing Achievement

  Since all sense organs are effectively used in the creative drama method, children's communication skills such as attention, perception, listening, speaking and using body language develop. This method gives children the opportunity to express themselves, their problems and imaginary world. Individuals are not passive during the activities, but active. In addition to enabling personal and social development, creative drama also helps skills of creativity and thinking differently emerge. Simil...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark