LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка
Type
Journal
Items
456 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://nzp.tnpu.edu.ua/index.php/index/oai

 

 • Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

  Хоменко, Віталій (2016)
  Визначено, що розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю можлива лише за умови реалізації дуального підходу до розробки цього змісту. При вирішенні проблеми необхідно враховувати як складність відображення навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін на предметну галузь технічних дисциплін для формування відповідних професійних компетентностей вказаних фахівців так і складність врахування психічних процесів та механізмів засв...

  THE FORMATION OF CULTURE OF FAMILY RELATIONS AS A PRIORITY DIRECTION OF FAMILY UPBRINGING IN THE CONTEMPORARY SOCIOCULTURAL SPACE

  Северинчук, Людмила (2016)
  In the article the researches in pedagogy and psychology are analyzed as for problems of preparing young people to create a family, it is emphasized the interdependence of cultural relationships in the family and the level of culture in society in general. Some reasonable grounds are given to the priority of forming the culture of family relations as a direction of family upbringing in the contemporary sociocultural space. Some aspects of forming culture of youth’s family relations are reveal...

  Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій: організація та результати експерименту

  Топорівська, Ярослава (2016)
  Висвітлено технологію підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, зокрема, її діагностико-цільовий, змістовий і процесуальний компоненти. Охарактеризовано хід та результати формувального педагочного експерименту, який передбачав практичну реалізацію кожного із названих компонентів цієї технології, запровадження елективної навчальної дисципліни «Музична інформатика» в навчальний процес експериментальних груп. Показано динаміку зростан...

  PROBLEM OF HUMANIZATION OF TEACHING STAFF PROFESSIONAL TRAINING: UKRAINIAN AND GREEK EXPERIENCE

  Korotkova, Yuliya (2016)
  Розглянуто проблему гуманізації професійної підготовки вчителя українськими та грецькими науковцями. Доведено, що ідея гармонійного гуманного розвитку особистості сягає Античності та Київської Русі відповідно. Однак питання гуманізації освіти взагалі і педагогічної зокрема не втратили своєї актуальності і в наш час. Серед нових завдань, які постали перед суспільством, особливого значення в Україні і Греції набуває підготовка критично мислячої (рефлексуючої) особистості вчителя, здатної до пос...

  Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків

  Мартинова, Раїса; Попель, Оксана (2016)
  Обґрунтована необхідність розгляду англійської мови не як навчального предмета, а як засобу отримання і викладу знань з професійної дисципліни «Холодильні машини і установки». Розроблено лінгводидактичну модель, що представляє взаємозв’язок синтезованих цілей, елементів, предметів, компонентів змісту, а також методів, засобів і результатів навчання англомовного презентаційного мовлення майбутніх інженерів-енергетиків....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark