LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adnan Menderes University
Type
Institutional Repository
Items
1836 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Fermente süt ürünlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinde bakteriyosin üretiminin karakterizasyonu

  Gelişen teknolojiyle birlikte tükettiğimiz gıdaların güvenilirliğine verilen önem de artmaktadır. Kontrollü mikroflora ve/veya antibakteriyel madde kullanımı ile uzun raf ömrü ve güvenli gıda üretimi sağlama olanağı sunulmaktadır. Laktik asit bakterileri (LAB) ya da bu bakterilerin ürettikleri bakteriyosin gibi maddeler güvenli ve doğal olmaları nedeniyle gıda üretiminde patojenlere karşı inhibitör olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple LAB'nde bakteriyosin üretimi ile ilgili çalışmalar giderek ...

  Governance perspective development agencies: Examples of Ankara development agency and the South Aegean development agency

  Bu tez, bir yönetişim örneği olarak kabul edilen Kalkınma Ajanslarını ve bu ajansların Türkiye'deki uygulamalarını içermektedir. Günümüz dünyasının şekillendirici temel unsuru olan küreselleşmeyle birlikte ulus-devlet bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte ulus-devlet yerelleşme gereği olarak merkezi yönetim yetkilerinin bir kısmını yerel ve bölgesel yönetimlere devretmektedir. Bu yönetimlerden biri de; kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak bö...

  Afyonkarahisar yöresi manda yetiştiriciliği : Küçükçobanlı Köyü örneği

  Bu çalışma Afyonkarahisar ilinde mandacılık işletmelerinin hangi alışkanlıklara sahip olduğunu, bu alışkanlıkları nasıl, ne zaman ve nereden edindiklerini ortaya koymak maksadıyla ele alınma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla merkeze 4 Km mesafede bulunan ve ildeki manda populasyonunun önemli bir kısmını barındıran Küçükçobanlı köyü örnek olarak seçilmiştir. Seçilen bu köyümüzün Afyonkarahisar ilindeki manda yetiştiriciliği hakkında genel durumu ortaya koyacağı, bunun için de yeterli materyal...

  Changes in ph, ec and concentration of phosphorus in soil solution during submergence and rice growth period in some paddy soils of north of Iran

  Changes in pH, EC and concentration of phosphorus in soil solution during submergence and rice growth period were studied in three paddy soils of North of Iran (one acid and two alkaline-calcareous soils). Also, changes in pH, EC and concentration of phosphorus in soil solution of an alkaline-calcareous soil after addition of 40 mg P/ kg of soil during submergence and rice growth period were studied. The experiment was performed in a set of specially fabricated pots equipped with ...

  Yükselen ekonomilerde ekonomik özgürlük - doğrudan yabancı yatırım ilişkisi

  Çalışmamızda doğrudan yabancı yatırımların uluslararası hareketliliğinde etkili olan parametrelerden biri olan ekonomik özgürlükler ile doğrudan yabancı yatırımların ilişkisini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda örnek kütle olarak Morgan Stanley Global Equity Indexes içerisinde yer alan, MSCI Emerging Markets Index’i oluşturan yirmi bir yükselen ekonomi benimsenmiştir. Bu ülkelere dair doğrudan yabancı yatırım verilerine UNCTAD’ın istatistik veritabanı olan UNCTADSTAT’tan erişilmiştir....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark