LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adnan Menderes University
Type
Institutional Repository
Items
1979 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Adnan Menderes Üniversitesi Turizim Fakültesi öğrencilerinin turizm sektörüne bakış açılarını belirlemeye yönelik araştırma

  In the tourism sector a large majority of the products and services are presented directly to the customer by employees. This situation puts even more importance on the employment of people who have been educated in tourism and workers who have a positive perspective on the sector. The primary aim of this research constitutes the determination of the perspective on the tourism sector of students receiving tourism education at bachelor level. In accordance with the specified purpose of th...

  1980 sonrası Türkiye'de uygulanan para politikalarının yoksulluk sürecine yansıması

  Bu çalışmada yapılmak istenen Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan para politikalarının yoksulluk süreci üzerindeki etkisinin olup olmadığı incelemektir. 1980 sonrasından itibaren dönemsel olarak krizler yaşayan ve ekonomik olarak sürekli uyguladığı politikaları değiştiren Türkiye'de yoksulluk hangi boyutlara ulaşmıştır' Gelişmekte olan ülkelerin içerisinde yer alan Türkiye son dönemlerde Avrupa Birliği'ne uyum programları uygulamış ve ekonomik yapısını bu programa paralel uygulamaya çalışmıştır...

  Milli Şef döneminde Aydın'da basın yayın hayatı (1939-1950)

  Ülkemizde ve günümüzde önemi gittikçe artan yerel tarih çalışmaları, kent kimliğinin ve kentli olma bilincinin oluşmasında, kentlerin bulunduğu coğrafi konumun, sosyo ekonomik yapının ve kültürel yaşantının algılanması ve sahiplenilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünümüzü ve yaşadığımız yeri ne kadar iyi tanırsak bugünle ilişkilendirip algılamamız ve yarını tasarlayabilmemiz o kadar kolay olacaktır. Türk ve Osmanlı tarih araştırmalarında birçok kaynaktan yararlanabiliriz. Bunlar tar...

  Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi

  Araştırma; Vygotsky’nin kuramında geniş yer alan ve bilişsel bir süreç olan akıl yürütmenin örtük program bağlamında incelenmesine yönelik nitel durum çalışmasıdır. Tipik örneklem stratejisiyle seçilen 4 ve 5 yaş okul öncesi eğitim sınıflarında yapılandırılmamış gözlemler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda resmi programın örtük programa kaynaklık eden etmenlerden biri olarak kabul edilmesi sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda akıl yürütme becerilerine ait yer...

  Karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması için moleküler baskılanmış kriyojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu

  Bu çalışmada, sığır kanından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması için moleküler baskılanmış poli(HEMA-MAH) kriyojeller sentezlenmiştir. Sentezlenen kriyojellerin karakterizasyonu şişme, makrogözeneklilik ve akış hızı denemeleri ve FTIR, SEM, yüzey alanı ve elementel analiz ölçümleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kriyojellerin şişme oranının 8.01 g H2O/g olduğu makrogözenekliliğin ise % 70 civarında olduğu bulunmuştur. kriyojel makrogözenekliliğinin artışı ile akış hızı da artmıştır....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark