LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22675 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kraujavimas po širdies operacijų: rizikos veiksniai, dažnumas, baigtys

  Įvairių kardiochirurgijos centrų duomenimis, po širdies operacijų, darytų dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis, skubi pakartotinė operacija dėl kraujavimo daroma 2–5 proc. ligonių. Tyrimo tikslas. Įvertinti rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos resternotomijos būtinybei po širdies operacijų bei ankstyvojo pooperacinio laikotarpio ypatybes ir gydymo baigtis. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvioji duomenų analizė 37 sergančiųjų, kuriems ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu dėl...

  Oro taršos iš laivų jėgainių mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai

  Disertacijoje nagrinėjama oro taršos iš laivo jėgainių mažinimo technologi-jų įdiegimo problematika. Pagrindinis tyrimo objektas yra laivo išmetamųjų dujų SOx emisijos mažinimo technologijos. Disertacijos tikslas – sukurti SOx emisijos mažinimo technologijos įdiegimo laive technologinio efektyvumo bei renta-bilumo vertinimo metodologinius pagrindus ir juos realizuoti kompiuterinės programos pavidalu. Sukurtos programos taikymo sritis – priešprojektinė lygi-namoji technologijų analizė, siekian...

  Lietuvių kalbos animavimo technologija taikant trimatį veido modelį

  Kalbos animacija plačiai naudojama technikos įrenginiuose siekiant kurtiesiems, vaikams, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms sudaryti vienodas bendravimo galimybes. Žmonės yra labai jautrūs veido išvaizdos pokyčiams, todėl kalbos animavimas yra sudėtingas procesas, kurio metu žmogaus kalboje atpažinta akustinė informacija (fonemos) yra vizualizuojama naudojant specialiai sumodeliuotas veido išraiškas vadinamas vizemomis. Didžiausią įtaką kalbos animacijos tikroviškumui turi teisingas fonema...

  Funkcinė stilistinė sintaksinių priemonių diferenciacija V. Juknaitės tekstuose

  Lietuvių kalbos funkcinių stilių skyrimo kriterijai priklauso nuo atskirų tyrinėtojų iškeliamų požymių. Kalbotyros terminų žodyne funkcinis stilius apibūdinamas kaip kalbos atmaina, vartojama tam tikroje žmonių veiklos srityje. Galima skirti tokius funkcinius stilius: buitinį, kanceliarinį, meninį, publicistinį ir mokslinį. Kiekviename funkciniame stiliuje vartojamos skirtingos kalbos priemonės, jos savitai organizuojamos. Žanras – viena iš svarbesnių stilistinių kategorijų, kuria perduodama ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark