LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22674 Publications
Compatibility
driver-openaire2.0
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Technologinių rodiklių įtaka Kauno nuotekų valyklos metantanko veikimo efektyvumui

  Darbo tikslas – nustatyti technologinių rodiklių įtaką Kauno nuotekų valyklos metantanko efektyvumui. Darbo uždaviniai: nustatyti išsiskyrusių biodujų debito priklausomybę nuo temperatūros, organinės medžiagos suirimo laipsnio, palyginti teorinį ir faktinį pagaminamų biodujų kiekį. Tyrimo objektai: Kauno miesto nuotekų valykloje dumblo pūdymui periodiškai naudojami du metantankai. Tyrimo metodika: buvo stebimi pagrindiniai rodikliai, įtakojantys biodujų išeigą metantanke: pirminio...

  Eurazijos Sąjungos idėjos realizavimo problematika neoautoritarinėse valstybėse

  Magistro darbo tikslas - išsiaiškinti Eurazijos sąjungos idėjos realizavimo galimybes; tyrimo objektas - Eurazijos sąjungos idėja ir jos realizavimo galimybės; tyrimo problema – Eurazijos sąjungos idėjos įgyvendinimo realumas ir tolimesnės regioninės integracijos perspektyvos. Tyrime naudojami aprašymo ir analizės metodai, padedantys atskleisti analizuojamo objekto charakteristikas, raidą ir apsvarstyti tolimesnes realizavimo galimybes; lyginamoji analizė padeda išskirti įvairių šaltinių skir...

  Skystų degalų mišinių emisijos tyrimas =

  Tyrimų tikslas – nustatyti deginių sudėtinių dalių NOx ir CO emisiją deginant skystus degalų mišinius iš biodyzelino (RME), rapsų aliejaus ir mineralinio dyzelino. Pagal oro srautų temperatūrų skirtumus įvertintas šilumos generatoriaus darbo efektyvumas. Eksperimento metu šie mišiniai deginti šilumos generatoriuje OV 65. Matuota sušildyto oro bei išmetamų deginių temperatūra, NOx ir CO emisija. Rezultatams palyginti buvo deginamas grynas mineralinis dyzelinas. Tyrimų metu nustatyta deginių em...

  Pirkėjo civilinių teisių gynybos būdai pagal komercines pirkimo- pardavimo sutartis

  Pirkėjo civilinių teisių gynybos svarbą nulemia tai, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra viena dažniausiai sudaromų sutarčių, tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu, o tai reiškia, kad pirkėjo civilinių teisių gynyba yra dažnai taikomas ir būtinas institutas. Darbe analizuojami pirkėjo civilinių teisių gynybos būdai pagal komercines pirkimo-pardavimo sutartis remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (kuriame ganėtinai detaliai reglamentuojama pirkimo-pardavimo sutartis, o kartu ir...

  Socialinis kapitalas jaunių krepšinį sportuojančių merginų tarpe

  Tyrimo objektas: Sporto ir socialinio kapitalo ryšys Tyrimo tikslas: Nustatyti kokia įtaka sportinė veikla turi socialiniam kapitalui Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti socialinio kapitalo koncepciją ir tipus bei nustatyti kokiais metodais matuojamas socialinis kapitalas 2. Atskleisti socialinio kapitalo ir ekonominio efektyvumo ryšį. 3. Remiantis pasaulinės praktikos pavyzdžiais nustatyti sporto ir socialinio kapitalo ryšį bei apžvelgti dalyvavimo tendencijas Europoje 4. Na...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark