LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@IKCU
Type
Institutional Repository
Items
242 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi = Investigation of the Quality of Life of Individuals with Autoimmune Bullous Disease Diagnosis

  ATICI, Aydan; AVDAL, Elif ÜNSAL (2016)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; otoimmün büllöz hastalık tanısı almış bireylerin dermatoloji yaşam kalitesinin birey üzerindeki etkilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı bir çalışma olup, Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin Dermatoloji Anabilim Dalı kliniğinde ve polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini hastanenin Dermatoloji Anabilim Dalı kliniğinde yatan ve dermatoloji polikliniğinde takibi yap...

  Yahya Araz, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına: Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013, 196 shf. ISBN 978-605-105-118-5

  Tat, Mahmut (2015)
  Yahya Araz bu çalışmasında, Osmanlı çocuk tarihini, hukuk, toplum, terbiye-eğitim, çocuk emeği bağlamında ele almıştır. Konu başlıklarından da görüleceği üzere eser, “saf” bir çocuk tarihinden ziyade, Osmanlı'nın sosyo-ekonomik yapısını “çocuk tarihi“ üzerinden yansıtmaktadır. Çocuklar toplumun ayrılmaz bir parçası olduğundan, çocuklar aracılığıyla ilk olarak Osmanlı ailesi hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Sistemin mekaniği içinde aile de toplumsal yaşantıyı sunar. Çocuk-aile-toplum, bu şeki...

  Mahmud derviş şiirlerinde dini semboller

  Akşit, Eyup (2017)
  Mahmud Derviş, modern Arap şiirinde sembolizmin temsilcisi sayılan şairlerden birisidir. Onu önemli kılan husus ise Arap edebiyatına ve dünya edebiyatına yaptığı katkılardır. Çünkü Derviş, şiirlerinde sadece Filistin ve Arap kültürüne değil, insanlığın ortak kültürel mirasına ait unsurlara da değinir. Bundan dolayı Derviş’in şiirlerinde farklı din ve kültürlere ait çeşitli semboller yer alır. Sembollerin, çeşitli disiplinlerde geniş bir kullanımı vardır. Edebiyattaki semboller;...

  Gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) antimikrobiyal etkili fungal metabolitlerin TNF-α ve IL-1β GEN expresyonları üzerine etkisi

  Oğan, Betül Melike (2016)
  Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada en hızlı büyüyen hayvansal gıda üretim sektörüdür ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik küresel etkilerde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, iyi beslenme önemli sağlık faydalarını getirir. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık milyonlarca insana geçim kaynağı sağlamaktadır. Ancak bu hızlı büyümeye rağmen su ürünleri endüstrisi, sektörün sürdürülebilirliğini etkileyebilecek sağlık problemleri ile karşı karşıya bulunmaktad...

  Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi : İzmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma

  Çavuşoğlu, Fatih (2016)
  Turizm sektöründe hizmeti üreten ve sunan başlıca öğenin insan olduğu bilinmektedir. Emek-yoğun olması ve hizmetin üretildiği anda tüketilmesi gibi özelliklere sahip olan konaklama işletmeleri için insan faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Konaklama işletmelerinin; müşteri tatminini sağlayabilmesi, hedeflerini gerçekleştirebilmesi, bulunduğu pazarda rekabet avantajı yakalayabilmesi, varlığını sürdürebilmesi için “önce insan” anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda konaklama...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok