LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
362 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Açık enflasyon hedeflemesi stratejisi ve Türkiye deneyimi

  Merkez Bankalarının asli görevleri olan, ekonomide fiyat istikrarını sağlama amacından uzaklaşmaları, 1990’lı yıllardan itibaren Merkez Bankalarına olan toplumsal güveni azaltırken, ülkelerdeki enflasyon beklentilerini de arttırmıştır. Bu durum, hükümetleri yeni para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi uygulamasına yöneltmiştir. İlk olarak 1990 yılında Yeni Zelanda’da uygulanan stratejinin başarılı sonuçlar vermesi, diğer ülkelerin de enflasyon hedeflemesine yönelmesine neden o...

  Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma

  Bu çalışmanın temel amacı seyahat işletmelerinde işgören bulma ve seçme yöntemlerinin belirlenmesi ve işletme içinde verilen eğitim çalışmalarının içeriği hakkında bilgi elde etmektir. Bunun için İstanbul’da faaliyet gösteren 82 A grubu seyahat acentası yöneticisine anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre seyahat işletmelerinin personel temininde yararlandıkları en önemli kaynağın internet olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu eğitim ve öğretim kurumları izlemektedir. Personel seçiminde ise en...

  II. Abdülhamit döneminde Dr. Bahaeddin Şakir’in Osmanlı Veliahtları ile ilişkileri

  İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Abdülhamit yönetimine son vermek için kuruldu. Cemiyet, bu amaçla Osmanlı Devletinin hanedan üyeleri ile irtibat kurdu. Bu kişiler Yusuf İzzettin ve Mehmet Reşat idi. Dr.Bahaeddin Şakir hem Yusuf İzzettin Efendi’ye hem de Mehmet Reşat’a bir mektup yazdı. Dr.Bahaeddin Şakir bu mektuplar vasıtasıyla onlardan bazı taleplerde bulundu. Bu durum Osmanlı veliahtlarının İttihat ve Terakki Cemiyeti ile irtibatı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada hanedan üyeleri ile İ...

  Karamanın mağara turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği

  Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemiz “mağara cenneti” olarak adlandırılabilir. Ülkemizde 40.000 üzerinde mağara bulunduğu tahmin edilmektedir. Önceleri bilimsel ve sportif amaçlı ziyaret edilen mağaralar, çeşitli çevresel düzenlemelerle turizm hizmetine sunulmuştur Bu güne kadar ülkemizde 13 adet mağara turizmin hizmetine sunulmuştur. Ancak turizm amaçlı ziyaret edilebilen mağara sayısı daha fazladır. Karaman, 66 adet mağarası ile turizm amaçlı ziyaret edilebilecek potansiye...

  Dîvân şiirinde teknolojik bir alet: Usturlâb

  Türk şiir geleneği içerisinde divan şiiri ayrı bir merhaledir. Kimi araştırmacılar bu şiiri, sosyal yaşamdan bağımsız hayalî bir şiir olarak tasavvur etmişlerdir. Oysa dikkatli bir incelemeye tabi tutulduğunda böyle bir hüküm vermenin hatalı olacağı aşikârdır. Divan şiirinde, sosyal hayata ait olan her şeyi görmemiz mümkündür. Çalışmamızda, Osmanlı sosyal hayatının düzenlenmesinde etkili bir rol oynayan ilk teleskop sayabileceğimiz usturlabın divan şairine nasıl ilham kaynağı olduğunu, çeşitl...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark