LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
388 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Isparta’da medikal turizmin yapılabilirliği üzerine bir çalışma

  Bu çalışmanın temel amacı; medikal turizm konusunda Isparta ilinin alt yapısını ortaya koyarak, ilin medikal turizme elverişliliğini incelemektir. Bu araştırma mülakat yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Mülakat çalışmasında, Isparta ilindeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülmüştür. Medikal turizm paydaşı kurum veya kuruluşlardan toplam 20 (yirmi) temsilciyle mülakat gerçekleştirilmişti. Mülakata katılan temsilcilerin tamamı Isparta ilinin azımsanamayacak ...

  Kaybolmakta olan değerlerimizden doğal boyamacılık sanatı

  Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen kırsal turizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Karaman il sınırları içinde önceleri çok önemli kültür miraslarımızdan olan halı-kilim dokumacılığının yapıldığı ve halen yer yer dokumanın devam ettiği merkezlerinden Taşkale (halı), Ayrancı Büyükkoraş-Küçükkoraş-Çat (halı)-Berendi (kilim, halı) Köyleri ile Kazımkarabekir ilçesi (kilim) kayda değer yerlerdir. Kültürel sanatlarından olan el halısı ve kilimi yapımında k...

  Rekabet, finansman ve pazarlama perspektifinden Karaman’da elmacılık sektörünün durumu

  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak elma üretiminin ekonomideki yeri ve önemi, ülkemiz ve dünya açsından ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış daha sonra Karaman açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında,elma üretimi için gerekli doğal koşullarda ele alınmıştır.Daha sonra, elma üretimi iç...

  Avrupalı bir müslüman olarak İbn Hazm’ın savaş ve barış anlayışı

  İslâm‟ın Avrupa‟da temsilini, yüzyıllar boyunca Endülüslü Müslümanlar yapmışlardır. Bu süre zarfında muazzam bir kültür ve medeniyet inşa etmişler, doğunun ve İslâm‟ın üstün insani kazanımlarını Avrupalılara tanıtmışlardır. Farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşayabileceklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Hâkimiyetleri dönemlerinde Avrupa‟nın farklı etnik yapısının ve değişik din mensuplarının tüm haklarını kullanarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın barış içinde yaşayabilmelerin...

  Kenelerle bulaşan hastalıkların Revers Line Blotting (RLB) ile tespiti

  Kenelerin tıbbi ve veteriner önemi olan 200’den fazla patojenin naklinde rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler konakta ve ara konak kenelerde tek veya miks enfeksiyonlar şeklinde bulunmaktadır. Mikroskobik ve serolojik test yöntemleri uzun süre bu etkenlerin tespitinde kullanılmış fakat mikroskobik yöntemler ile tür ayrımının yapılamaması, serolojik yöntemler ile de türler arası çapraz reaksiyonların görülebilmesi nedeniyle yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Pollmeraz Zincir Reaksiyonu...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark