LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
364 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Türkçe öğretiminde yazılı anlatım çalışmalarındaki sorunlar üzerine bir inceleme

  Dil, öncekilerin şimdi yaşayanlara bıraktığı miras; şimdi yaşayanların da sonra geleceklere bırakacağı bir emanettir. Dilin kullanılmasında yazım kuralları esas kabul edilmiştir. Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması için de noktalama işaretleri benimsenmiştir. Kelime biçimlerindeki ve cümle kuruluşlarındaki kurallar ihlâl edilirse, cümleler mantık kurallarının dışına çıkarsa, yazıda söz dizimi yanlış olursa aktarılmak istenen anlam doğru olmaz. Bu noktada dil yanlışları meydana gelir. ...

  Rekabet, finansman ve pazarlama perspektifinden Karaman’da elmacılık sektörünün durumu

  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak elma üretiminin ekonomideki yeri ve önemi, ülkemiz ve dünya açsından ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış daha sonra Karaman açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında,elma üretimi için gerekli doğal koşullarda ele alınmıştır.Daha sonra, elma üretimi iç...

  Avrupalı bir müslüman olarak İbn Hazm’ın savaş ve barış anlayışı

  İslâm‟ın Avrupa‟da temsilini, yüzyıllar boyunca Endülüslü Müslümanlar yapmışlardır. Bu süre zarfında muazzam bir kültür ve medeniyet inşa etmişler, doğunun ve İslâm‟ın üstün insani kazanımlarını Avrupalılara tanıtmışlardır. Farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşayabileceklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Hâkimiyetleri dönemlerinde Avrupa‟nın farklı etnik yapısının ve değişik din mensuplarının tüm haklarını kullanarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın barış içinde yaşayabilmelerin...

  Karadağ-Mahalaç Tepesi (Karaman) üzerine bir araştırma

  Karaman’ın kuzeyinde yer alan Karadağ’da çok sayıda tarihi kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisini, dağın en yüksek noktasında yer alan Mahalaç Tepesi oluşturmaktadır. Mahalaç adının ise, Hıristiyanlık dinindeki Mikhael’den geldiği düşünülmektedir. Mahalaç’taki Hititler dönemine ait hiyeroglif yazıtlar ve sunak, bu dağın en eski devirlerden itibaren kutsal bir dağ olduğuna işaret etmektedir. Yine bu kutsal alan üzerinde manastır, kilise ve şapelden oluşan bir kompleks bulunmaktadır ki ...

  Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği

  Bir toplum içinde bir arada yaşayan insanların sosyal olarak ideal olana ulaşmasının ve bu bağlamda gerekli çabayı göstermesin önünde en büyük engel olarak toplumsal ve kültürel bağlamda edinilen ve öğrenilen bir davranış biçimi olan şiddet olgusu görünmektedir. Çalışmanın konu alanı itibariyle; küreselleşme ile birlikte boyutları her geçen gün daha da belirgin hale gelmeye başlayan şiddet olgusu, bir bireyin ya da grubun, bir başka bireye veya gruba mikro ve makro düzeyde fiziksel güç kullan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark