LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
388 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kenelerle bulaşan hastalıkların Revers Line Blotting (RLB) ile tespiti

  Kenelerin tıbbi ve veteriner önemi olan 200’den fazla patojenin naklinde rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler konakta ve ara konak kenelerde tek veya miks enfeksiyonlar şeklinde bulunmaktadır. Mikroskobik ve serolojik test yöntemleri uzun süre bu etkenlerin tespitinde kullanılmış fakat mikroskobik yöntemler ile tür ayrımının yapılamaması, serolojik yöntemler ile de türler arası çapraz reaksiyonların görülebilmesi nedeniyle yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Pollmeraz Zincir Reaksiyonu...

  Avrupalı bir müslüman olarak İbn Hazm’ın savaş ve barış anlayışı

  İslâm‟ın Avrupa‟da temsilini, yüzyıllar boyunca Endülüslü Müslümanlar yapmışlardır. Bu süre zarfında muazzam bir kültür ve medeniyet inşa etmişler, doğunun ve İslâm‟ın üstün insani kazanımlarını Avrupalılara tanıtmışlardır. Farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşayabileceklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Hâkimiyetleri dönemlerinde Avrupa‟nın farklı etnik yapısının ve değişik din mensuplarının tüm haklarını kullanarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın barış içinde yaşayabilmelerin...

  Rekabet, finansman ve pazarlama perspektifinden Karaman’da elmacılık sektörünün durumu

  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak elma üretiminin ekonomideki yeri ve önemi, ülkemiz ve dünya açsından ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış daha sonra Karaman açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında,elma üretimi için gerekli doğal koşullarda ele alınmıştır.Daha sonra, elma üretimi iç...

  S-O-R paradigması temelinde mağaza atmosferi ve duyguların pazarlamadaki önemi: Bir literatür incelemesi

  Mağaza atmosferi, tüketiciyi mağazaya çeken, mağaza içerisinde daha fazla vakit geçirmesine ve harcama yapmasına neden olan önemli bir unsurdur. Pazarlama yazınında yapılan çalışmalar mağaza atmosferinin, tüketicilerin hem duygusal ve bilişsel değerlendirmelerini hem de davranışsal tepkilerini önemli bir düzeyde etkilediğini ileri sürmektedir. Günümüz perakende mağazalarının büyük bir kısmının tüketiciyi cezp etmek amacıyla katlandığı mağaza atmosferi oluşturma ve geliştirme maliyetleri, bu ö...

  Kırıkkale’de suç perspektifi ve tedbirler

  Bu çalışmanın amacı Kırıkkale ilinde suç perspektifini ortaya koymak ve bunun ışığında çözüm önerileri geliştirmektir. Suç perspektifi ortaya koyulurken Kırıkkale Adliyesi’nin 2010- 2013 yılı verileri esas alınmıştır. Ancak asayiş olayları sonucu açılan ceza davaları çalışmaya konu edilebilmiştir. Suç perspektifi ortaya konduktan sonra güvenlik tedbirlerinin yanında alınabilecek önleyici özellikte olan psikolojik, sosyolojik, ekonomik, siyasi, hukuksal, v.b. tedbirler ortaya konmaya çalışılmı...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark