LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
335 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Antalya ilinde bulunan spor yöneticilerinin toplam kalite yönetimine bakış açılarına ilişkin bir araştırma

  Toplam Kalite Yönetimi, son yıllarda kurumsal kimlik ve sistem yönetimi çalışmalarında gelişme sağlayan ve yönetim basamaklarında olumlu etkiler üretebilen, etkin bir güce sahiptir. Öte yandan global dünyada olduğu gibi, ülkemizde de spor olgusu ekonomik bir sektör haline gelmiş ve yönetimsel çeşitlenmesi ile spor sektörü, spor yöneticileri tarafından idare edilen bir alan haline gelmiştir. Spor, ekonomi, sağlık ve yönetim gibi çok geniş bir alanda uygulanabilen Toplam Kalite Uygulamaları ise...

  İşletmelerin hesap verebilirlikleri ile performans oranları ilişkisi : İMKB-30 endeksinde yer alan işletmeler üzerine bir araştırma

  Bu makalede Finansal raporlama standartlarını ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin daha hesap verebilir nitelikte olacağı savından yola çıkarak işletmelerin hesap verebilirlikleri ile performans oranları arasındaki ilişki karşılıklı olarak test edilmiştir Çalışmanın uygulama kısmı; İMKB – 30 endeksinde yer alan işletmelerin; hesap verebilirliklerinin ölçülmesi, bu ölçümün işletme performansına yansımasının belirlenmesi söz konusu işletmelerin; internet sayfalarından, Kamuyu A...

  Kenelerle bulaşan hastalıkların Revers Line Blotting (RLB) ile tespiti

  Kenelerin tıbbi ve veteriner önemi olan 200’den fazla patojenin naklinde rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler konakta ve ara konak kenelerde tek veya miks enfeksiyonlar şeklinde bulunmaktadır. Mikroskobik ve serolojik test yöntemleri uzun süre bu etkenlerin tespitinde kullanılmış fakat mikroskobik yöntemler ile tür ayrımının yapılamaması, serolojik yöntemler ile de türler arası çapraz reaksiyonların görülebilmesi nedeniyle yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Pollmeraz Zincir Reaksiyonu...

  Rekabet, finansman ve pazarlama perspektifinden Karaman’da elmacılık sektörünün durumu

  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak elma üretiminin ekonomideki yeri ve önemi, ülkemiz ve dünya açsından ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış daha sonra Karaman açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında,elma üretimi için gerekli doğal koşullarda ele alınmıştır.Daha sonra, elma üretimi iç...

  Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği

  Bir toplum içinde bir arada yaşayan insanların sosyal olarak ideal olana ulaşmasının ve bu bağlamda gerekli çabayı göstermesin önünde en büyük engel olarak toplumsal ve kültürel bağlamda edinilen ve öğrenilen bir davranış biçimi olan şiddet olgusu görünmektedir. Çalışmanın konu alanı itibariyle; küreselleşme ile birlikte boyutları her geçen gün daha da belirgin hale gelmeye başlayan şiddet olgusu, bir bireyin ya da grubun, bir başka bireye veya gruba mikro ve makro düzeyde fiziksel güç kullan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark