LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
390 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Gökçeada e-koagro turizm projesi

  Çavuşoğlu, Mehmet (2012)
  Türkiye’nin sürdürülebilir turizm kalkınmasında lokomotif olabilecek Ekoagro Turizm, deniz, kum, güneş turizmi olarak adlandırılan kitlesel turizmden farklı bir turistik faaliyet yapmak isteyenlere, kırsal bölgelerin doğal yaşantısı ve bozulmamış çevre olanaklarından faydalanarak doğayla baş başa zaman geçirebilecekleri, çok farklı aktivitelerden oluşmuş farklı tatil yapma seçenekleri sunmaktadır. Kırsal Turizm faaliyetlerinden birisi olan Ekoagro Turizmin amacı, genellikle deniz kıyılarında ...

  Rekabet, finansman ve pazarlama perspektifinden Karaman’da elmacılık sektörünün durumu

  Çevik, Osman; Bay, Murat; Mortaş, Mustafa; Öz, Murat; Erdemir, Namık Kemal (2015)
  Çalışmanın amacı,Karaman İlinde elma üretiminde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, elma üretim faaliyetinde karşılaştıkları sorunları belirli bir perspektiften bakarak tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak elma üretiminin ekonomideki yeri ve önemi, ülkemiz ve dünya açsından ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış daha sonra Karaman açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında,elma üretimi için gerekli doğal koşullarda ele alınmıştır.Daha sonra, elma üretimi iç...

  Kenelerle bulaşan hastalıkların Revers Line Blotting (RLB) ile tespiti

  Aydın, Mehmet Fatih (2012)
  Kenelerin tıbbi ve veteriner önemi olan 200’den fazla patojenin naklinde rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler konakta ve ara konak kenelerde tek veya miks enfeksiyonlar şeklinde bulunmaktadır. Mikroskobik ve serolojik test yöntemleri uzun süre bu etkenlerin tespitinde kullanılmış fakat mikroskobik yöntemler ile tür ayrımının yapılamaması, serolojik yöntemler ile de türler arası çapraz reaksiyonların görülebilmesi nedeniyle yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Pollmeraz Zincir Reaksiyonu...

  Avrupalı bir müslüman olarak İbn Hazm’ın savaş ve barış anlayışı

  Şimşir, Mehmet (2016)
  İslâm‟ın Avrupa‟da temsilini, yüzyıllar boyunca Endülüslü Müslümanlar yapmışlardır. Bu süre zarfında muazzam bir kültür ve medeniyet inşa etmişler, doğunun ve İslâm‟ın üstün insani kazanımlarını Avrupalılara tanıtmışlardır. Farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşayabileceklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Hâkimiyetleri dönemlerinde Avrupa‟nın farklı etnik yapısının ve değişik din mensuplarının tüm haklarını kullanarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın barış içinde yaşayabilmelerin...

  Kültür, örgüt kültürü ve inovasyon ilişkisi bağlamında “İnovasyon Kültürü”

  Yiğit, Sema (2014)
  En önemli rekabet üstünlüğü kaynaklarından biri olarak kabul edilen inovasyon ile kültür arasındaki ilişkiyi incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla kültür, örgüt kültürü, inovasyon kavramları tanımlanmış ve aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Aralarındaki ilişkiden kaynaklanan bir kavram olan inovasyon kültürünün özellikleri, hem doğrudan inovasyon kültürü ile ilgili araştırmaların hem de örgüt kültürü ve inovasyon arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların incelenme...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark