LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Bartın Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
214 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Atık kağıt kırıntı liflerinin farklı hamurlardan elde edilen kağıtların özelliklerine etkileri

  Uysal, Saffet (2017)
  Bu çalışmada, atık kağıt, kızılçam ve titrek kavak dövülmüş (28ºSR) ve dövülmemiş hamurlarının lif süspansiyonlarına %5, %10 ve %15 oranlarında atık kağıt kırıntı lifleri katılarak, kırıntı lif ilavesinin kağıtların kopma indisi, uzama, TEA, yırtılma indisi, patlama indisi, parlaklık, opaklık, hava geçirgenliği ve yüzey düzgünlüğü değerlerine etkileri belirlenmiştir. Atık kağıt, kızılçam ve titrek kavak dövülmemiş kağıt hamurlarının lif süspansiyonlarına %5, %10 ve %15 oranlarında kırıntı lif...

  Halk eğitimi merkezlerinin kursiyer görüşlerine göre değerlendirilmesi : Amasra Halk Eğitimi Merkezi örneği

  Özengi, Mehmet (2017)
  Halk eğitimi, örgün eğitim çağı dışında kalan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan yetişkinlerin, sürekli eğitime ihtiyaç duymaları nedeniyle önem taşımaktadır. Halk Eğitimi Merkezleri, topluma eğitim hizmetleri sunan en önemli eğitim kurumlarındandır. Bu bakımdan halk eğitimini, örgütlü, programlı, sistematik olarak yürüten Halk Eğitimi Merkezleri’nin kursiyer görüşlerine göre değerlendirilmesi önemlidir. Bu tez çalışmasının amacı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimle...

  Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikayelerinin tematik yönden incelenmesi

  Akyüz, Ebru (2017)
  Bu tez çalışmasının amacı, Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikâyelerinin tematik yönden incelenmesidir. Elabbas Bagırov, Çağdaş Azerbaycan edebiyatı yazarlarındandır. Elabbas Bagırov, Azerbaycan edebiyatında, hikâye ve roman yazarı olarak birçok eser vermiş biridir. Kendisinin eserlerini incelemeden önce ilk olarak yakın dönem Azerbaycan edebiyatını anlamak adına “XIX. yy. Azerbaycan Edebiyatı”, “XX. yy. Azerbaycan Edebi...

  Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi

  Aydemir, Esra Özyurt (2016)
  Bu araştırma, 4. sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı ve kitaplarında yer alan görsel okuma ve sunu becerilerine yönelik kazanımları, etkinlikleri, öğrencilerin dönem sonunda ulaştıkları beceri düzeylerini ve öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bartın ili Kozcağız ilçesi Ahmetler İlkokulu 4/A ve 4/B sınıflarına öğrenime devam eden, yaşları 9-10 arasında değişen 67 öğrenciden oluşmaktadır. Tarama modelinin uyguland...

  Siyasal toplumsallaşma aracı olarak beden eğitimi ve spor; işçi sporları ve Türkiye'deki etkileri (1923-1938)

  Türkmen, Mutlu (2012)
  Bu araştırma, iki Dünya Savaşı arası dönemde Dünyanın geniş bir coğrafyasında etkili olan ve siyasal toplumsallaşma bağlamında ulusların dönüştürülmesinde kullanılan işçi sporları hareketlerinin, aynı dönemde kurulan Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki dolaylı veya doğrudan etkilerini ortaya koymak için hazırlanmış betimleyici bir çalışmadır. Araştırmanın başlangıcında siyasal toplumsallaşmanın teorik çerçevesi sunulmuş ve ardından İşçi Sporlarının üzerinde yükseldiği tarihi ve felsefi temeller ta...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark