LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Bartın Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
163 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Günümüz bilgi çağının hızla artan rekabet ortamı içerisinde ayakta durabilmek ve varlık gösterebilmek; toplumların ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Uygarlığın gelişiminde, özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik büyük önem kazanmıştır. Girişimcilikle birlikte, yeni, fırsat yaratan fikirler, üretim faktörleriyle bir araya getirilmiş ve üretim gerçekleştirilmiştir. Günümüzde toplumların ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasında büyük rolü olan girişimcili...

  Atık kağıt kırıntı liflerinin farklı hamurlardan elde edilen kağıtların özelliklerine etkileri

  Bu çalışmada, atık kağıt, kızılçam ve titrek kavak dövülmüş (28ºSR) ve dövülmemiş hamurlarının lif süspansiyonlarına %5, %10 ve %15 oranlarında atık kağıt kırıntı lifleri katılarak, kırıntı lif ilavesinin kağıtların kopma indisi, uzama, TEA, yırtılma indisi, patlama indisi, parlaklık, opaklık, hava geçirgenliği ve yüzey düzgünlüğü değerlerine etkileri belirlenmiştir. Atık kağıt, kızılçam ve titrek kavak dövülmemiş kağıt hamurlarının lif süspansiyonlarına %5, %10 ve %15 oranlarında kırıntı lif...

  Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması

  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, daha sağlıklı bir ortamda iş görmelerini sağlamaktır. İnsan kaynağına verilen önemin belki de en önemli göstergesi; İş Sağlığı ve Güvenliğine verilen önemdir. Risk değerlendirme çalışanların korunması, iş devamlılığı ve yasal uyum için oldukça önemli bir adımdır. Çalışma alanındaki gerçek potansiyel tehlikeleri anlamanıza ve çözümüne yönelmenize yardımcı olur. Temel sorun, bu metotların t...

  Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi

  İşletme başarısı, yeni bir işletme kuruluş fikrinin doğuşundan işletmenin kurulup faaliyete geçtiği tüm süreçlerde alınan kararların isabetli ve doğru olmasına bağlıdır. Bu bakımından, işletme kuruluş yeri seçimi kararı daha başlangıçta stratejik bir öneme sahiptir. Yanlış kuruluş yeri seçimi gelecekte işletmeyi değiştirilmesi ve geri dönülmesi zor bir duruma ve ilave maliyetlere katlanmaya maruz bırakacaktır. Optimal kuruluş yeri seçiminde birçok sayısal yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bunl...

  Türkiye’de doğal olarak yetişen keçi söğüdü (Salix Caprea L.) taksonu üzerinde dış morfolojik ve iç morfolojik incelemeler

  Türkiye‟de doğal olarak yetiŞen türlerimizden Keçi söğüdü ( Salix caprea L.)ʼ nün iç ve dış morfolojik özellikleri araŞtırılmıŞtır. AraŞtırma materyalleri Karadeniz Bölgesi (Bartın) ile iç Anadolu Bölgesi (Kızılcahamam)ʼnden alınmıştır. Keçi söğüdünün dış morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla toplam 20 örnek ağaçtan yararlanılmıştır. Odunun anatomik özelliklerini belirleyebilmek için ise 8 örnek ağaç alınmıştır. ilkbahar odunu trahe teğet çapı ortalaması Bartın için 55,05 μm, Kızılcaha...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark