LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

O2

Name
The Oberta in open access
Type
Institutional Repository
Items
8725 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.uoc.edu/webapps/dspace_rei_oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Bibliotecas y centros de documentación virtuales en la nueva era de la sociedad de la información : la Biblioteca Virtual de la UOC

  L'aparició i l'ús creixent i cada vegada més generalitzat de les tecnologies de la informació ha fet possible l'aparició d'un nou escenari que ha originat i fins i tot precipitat, una sèrie de canvis de gran abast en tots els nivells, especialment a nivell social, econòmic i cultural. Aquest nou escenari ha influït en gran manera en l'entorn pedagògic; l'aparició de nous models educatius, propiciats per aquest important canvi, s'ha anat succeint de forma continuada i ininterrompuda des de fa ...

  App Club Wala

  En aquest treball s'ha realitzat el disseny de l'aplicació de fidelització de clients del Grup Unipreus. En este trabajo se ha realizado el diseño de la aplicación de fidelización de clientes del Grupo Unipreus. Master thesis for the Computer Science program on Web design.

  Optimización del backup en redes distribuidas

  El objetivo del proyecto es mejorar el proceso de copias de seguridad tradicional utilizando redes WAN distribuidas de bajo rendimiento. L'objectiu del projecte és millorar el procés de còpies de seguretat tradicional utilitzant xarxes WAN distribuïdes de baix rendiment.

  Disseny d'interacció, febrer 2012

  Una introducció al disseny de la interacció, basada en els fonaments i ampliada amb casos pràctics a http://multimedia.uoc.edu/di. Una introducción al diseño de la interacción, basada en los fundamentos y ampliada con casos prácticos en http://multimedia.uoc.edu/di. An introduction to interaction design, based on fundamentals and extended with case studies http://multimedia.uoc.edu/di.

  Adolescents i drogodependències : Proposta d'intervenció comunitària

  Adolescence is a period with many changes and experimentation. Due to the increase in the consumption of harmful substances among young people, a program of Community action in the town of La Garriga has been made in which has been involved students, teachers, families and social services, coordinated and directed by a social health worker. L'adolescència és una etapa amb molts canvis i d'experimentació. Davant l'augment del consum de substàncies nocives entre els joves, s'ha plantejat rea...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark