LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Fagarkivet
Type
Institutional Repository
Items
922 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse. En kvalitativ studie av kjønnsbalansen i tre norske bedrifter

  Gran, Siri Vold; Lindahl, Edda (2017)
  denne oppgaven har vi sett på om interne rekrutteringsprosesser hindrer eller fremmer kvinners vei mot topplederstillinger. Norge havner gang på gang på pallen når det gjelder likestilling i samfunnet. Forskning viser imidlertid en skjevfordeling av kjønn blant toppledere i Norge, spesielt i det private næringslivet. Undersøkelser viser at det i dag er flest kvinner som fullfører høyere utdannelse. Dette står i kontrast til at bare 20 % av Norges toppledere er kvinner. Vi har i denne oppgaven...

  Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

  Skjølås, Malin Tømte (2015)
  Hvilken betydning har god klasseledelse for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Jeg har tatt for meg de ulike faktorene som har betydning for hvordan god klasseledelse praktiseres og sett dette i sammenheng med elevenes motivasjon. Denne oppgaven er kvalitativt orientert, der observasjon er valgt som metode. Grunnen til det er at jeg ønsket å se hva som faktisk er praksis i en bestemt undervisning, for så å kunne sette dette opp ...

  WakeUp & LMX

  Ryg, Sanna Eriksson; Lotterud, Tina; Evenstuen, Ida (2017)
  Oppgaven ser på hvordan tilbudet om organisert fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan påvirke arbeidsinnsatsen.

  Stigmatisering av HIV - hvordan kan sykepleier tilpasse seg ulike pasientgrupper med den stigmatiserte diagnosen HIV?

  Schjølberg, Thea (2016)
  Formålet med oppgaven er å avdekke hvordan sykepleier kan tilpasse seg ulike pasientgrupper som er diagnostisert med sykdommen HIV. Oppgaven forklarer og baserer seg på ulike nøkkelord som HIV, stigmatisering og sykepleiers rolle. Det blir brukt en kvalitativ metode, hvor det blir gjort et inngående litteratursøk. I litteraturgjennomgangen blir de relevante temaene i Kari Martinsen (2003) sin omsorgsteori presentert. Eide og Eide (2007) sine teorier om kommunikasjon blir også utdypet og skal ...

  Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

  Sundeng, Alexander Skinnes (2014)
  Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen oppvekst på Oslos østkant og fordi det er et veldig aktuelt tema for min fremtidige jobb som lærer i Oslo. Skole-hjem samarbeid er en viktig faktor for elevenes læringsresultater og motivasjon. Det e...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark