LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Epsilon Open Archive
Type
Institutional Repository
Items
6987 Publications
Compatibility
driver
OAI-PMH
http://pub.epsilon.slu.se/cgi/oai2
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936

  Det övergripande målet för forskningsprojektet Kunskap om trädgårdens roll inom egnahemsrörelsen i Sverige 1905-1936 och dess tillämpning i diskussionen kring hållbar utveckling och välmående i dagens städer är att bredda kunskapen om trädgården och dess roll inom egnahemsrörelsen i Sverige. Syftena är att bidra till diskussionen kring hållbar stadsutveckling och människors välmående i staden, men även att diskutera användningen av historisk kunskap om stadsodling i en nutida stadskontext. Sa...

  Fisk som miljöindikator

  Här presenteras en kort genomgång av hur fisk används som miljöindikator i vårt arbete med miljöövervakning vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten behandlar både sötvatten, kust och hav. I rapporten går vi igenom de undersökningsmetoder vi använder och hur och varför fisk reagerar på olika typer av miljöpåverkan. Vi berör närmare effekter av försurning, övergödning, klimatförändringar, miljögifter, främmande arter, vattenkraft och annan fysisk påv...

  Biological control of grey mould in Swedish forest nurseries

  Grey mould, caused by Botrytis cinerea Pers.:Fr., is a severe problem in conifer seedling production in Swedish forest nurseries. The overall aim of the study was to investigate the possibility of biological control and to find naturally occurring needle fungi with biosuppressive activity against grey mould on conifer seedlings in Swedish forest nurseries. The potential of biological control was demonstrated by means of the microbial products Binab, GlioMix and Mycostop. These products reduce...

  Kolbäcksån

  Under årets undersökningar påvisades inga större avvikelser från de förhållanden som är normala i vattensystemet. Den vattenkemiska sammansättningen var överlag på normala nivåer. Växtplanktonbiomassan var överlag på nivåer som varit vanliga under senare år, förutom att biomassan i Trättens södra bassäng var den hittills högst noterade. Flagellaten Gubbslem, Gonyostomum semen, utgjorde ett mycket betydande inslag i sjöarna från Haggen och neråt i systemet. Antalet taxa som hittades i strandzo...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark