LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Epsilon Open Archive
Type
Institutional Repository
Items
7097 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://pub.epsilon.slu.se/cgi/oai2
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Structure and water exchange of the hydrated thiosulfate ion in aqueous solution using QMCF MD simulation and large angle X-ray scattering

  Theoretical ab initio quantum mechanical charge field molecular dynamics (QMCF MD) has been applied in conjunction with experimental large angle X-ray scattering (LAXS) to study the structure and dynamics of the hydrated thiosulfate ion, S2O32-, in aqueous solution. The S-O and S-C-S-T bond distances have been determined to be 1.479(5) and 2.020(6) angstrom by LAXS and to be 1.478 and 2.017 angstrom by QMCF MD simulations, which are slightly longer than the mean values found in the solid stat...

  A resampling test for principal component analysis of genotype-by-environment interaction

  In crop science, genotype-by-environment interaction is oftenexplored using the "genotype main effects and genotype-by-environmentinteraction effects" (GGE) model. Using this model, a singularvalue decomposition is performed on the matrix of residuals from a fit ofa linear model with main effects of environments. Provided that errorsare independent, normally distributed and homoscedastic, the significanceof the multiplicative terms of the GGE model can be tested usingresampling methods. The G...

  Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2006

  Rapporten redovisar resultat från nationell miljöövervakning av växtskyddsmedel år 2006. Programmet omfattar vatten- och sedimentprovtagning i fyra jordbruksbäckar i s.k. typområden belägna i Östergötland, Västergötland, Halland och Skåne, i två åar i Skåne samt regnvattenprovtagning från ett skogsparti i nordvästra Skåne. Inom typområdena undersöks också det ytliga grundvattnet. All provtagning skedde inom ramen för de nationella programmen för miljöövervakning av jordbruksmark och luft. Pro...

  Svensk majsmästare

  Under år 2009 anordnades en majstävling som omfattade både odling av majs till ensilage och odling av majs till mogen skörd. Arrangörer var Lantmännen tillsammans med HIR Malmöhus Läns Hushållningssällskap och Partnerskap Alnarp, SLU Alnarp. Vinnare blev den som hade högst odlingsnetto. I Partnerskaps Alnarps-projektet nr 365 sammanställdes resultatet för tävlingen avseende ensilagemajs. I detta Faktameddelande redovisas erfarenheter och reflektioner från ensilagemajstävlingen. Majs är en dyr...

  Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016

  Tre olika modeller har använts för att beräkna sambandet mellan jaktuttag och populationens storlek efter jakt för vintern 2016. Beräkningarna visar sambandet mellan olika avskjutning 2016 och storleken på den kvarvarande populationen jämfört med populationens nivå efter jakten vintern 2014 (328 vargar) respektive vintern 2015 (356 vargar). Samtliga modeller visar på relativt god överensstämmelse i resultaten av det beräknade uttaget. Modell 1 använder data från de senaste 10 åren för at...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark