LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
405 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Romandan sinemaya uyarlamalar : (1960-1986)

  Bu tez, uyarlama eleştirileri ve sorunları etrafında roman-sinema ilişkisi üzerine kurulu bir çalışmadır. Bu çerçevede roman ve sinemanın tarihsel süreci, dil ve anlatım unsurları tespit edilerek bu iki anlatının birbirini etkileyen sanatsal gelişimleri vurgulanmıştır. Uyarlama yaklaşımlarının ele alındığı bu araştırmada temel uyarlama sorunlarına ilişkin görüşler tespit edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca uyarlamalar açısından 1960-1986’lı yılların kronolojik değerlendirilmesi ...

  İslam hukuk usulünde mefhumu’l-muhalefenin mahiyeti ve delil oluşu

  İslam Hukuk Metodolojisi’nin önemli konularından olan lafızların taksîminde Mütekellimîn usûlcülerin bazı hususlarda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu fikir ayrılıklarının arka planını anlama isteği, tezimizin konusu olan mefhûmu’l-muhâlefeyi inceleme konusu yapmamızın başlıca sebebidir. Bu bağlamda tezimizin amacı, özellikle ilk dönem İslam hukuk usûlcülerinin konuya dair görüşlerini incelemek suretiyle söz konusu kavramın fakihler tarafından nasıl anlaşıldığını ortaya koymaktır. Tezim...

  Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

  Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

  Metil viyole içeren sulu çözeltilerden renk giderimi için thamnidium elegans’ın biyosorpsiyon karaktersitiklerinin incelenmesi

  Bu çalışmada Thamnidium elegans fungal kültüründen hazırlanan biyokütle üzerine Metil Viyole (MV) boyarmaddesinin biyosorpsiyonu kesikli ve sürekli sistemde araştırılmıştır. Biyosorpsiyon üzerine başlangıç pH’sı, biyosorban miktarı, süre, akış hızı, başlangıç boyarmadde derişimi ve yabancı iyon etkisi parametreleri incelenmiştir. Biyosorbanın tekrar kullanım özelliği araştırılmış, ayrıca boyarmadde içeren ortamda ve atıksu koşullarında biyosorpsiyon performansı incelenmiştir. Biyosorpsiyonun ...

  6-17 yaş grubu çocuklarda “child health and illness profile-chip” yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması

  Amaç: Bu çalışmada Child Health Illness Profile-CHIP başlıklı ölçeğin çocuk, ebeveyn ve adölesan formunun kültürel uyarlamasının yapılması, Türkçe versiyonun güvenilir, geçerli ve uygulanabilir olup olmadığının çözümlenmesi ve çocukların yaşam kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servisinde yatarak tedavi gören 6–11 yaş hasta ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark