LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
381 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

  Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

  Projektif geometri ve fiber projektif geometride C# uygulamaları üzerine

  Bu çalışmada, Galois cisimlerinden elde edilen sonlu projektif düzlemlerin nokta, doğru ve üzerinde bulunma bağıntısını veren bir C# uygulaması verildi. Daha sonra GF(2) ve GF(3) Galois cisimlerinden elde edilen projektif düzlemlerinin minimum operatörü yardımıyla fiberleştirme uygulamaları C# ortamında yapıldı. In this study, a C# application is given that builds projective planes’ points, lines and incidence relation, has been developed, planes are based on Galois fields. Als...

  Metil viyole içeren sulu çözeltilerden renk giderimi için thamnidium elegans’ın biyosorpsiyon karaktersitiklerinin incelenmesi

  Bu çalışmada Thamnidium elegans fungal kültüründen hazırlanan biyokütle üzerine Metil Viyole (MV) boyarmaddesinin biyosorpsiyonu kesikli ve sürekli sistemde araştırılmıştır. Biyosorpsiyon üzerine başlangıç pH’sı, biyosorban miktarı, süre, akış hızı, başlangıç boyarmadde derişimi ve yabancı iyon etkisi parametreleri incelenmiştir. Biyosorbanın tekrar kullanım özelliği araştırılmış, ayrıca boyarmadde içeren ortamda ve atıksu koşullarında biyosorpsiyon performansı incelenmiştir. Biyosorpsiyonun ...

  6-17 yaş grubu çocuklarda “child health and illness profile-chip” yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması

  Amaç: Bu çalışmada Child Health Illness Profile-CHIP başlıklı ölçeğin çocuk, ebeveyn ve adölesan formunun kültürel uyarlamasının yapılması, Türkçe versiyonun güvenilir, geçerli ve uygulanabilir olup olmadığının çözümlenmesi ve çocukların yaşam kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servisinde yatarak tedavi gören 6–11 yaş hasta ...

  Sağlıklı gönüllülerde hidrostatik faktörün deri kan dolaşımı kontrol mekanizmaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Hidrostatik basıncın ekstremitelere özgü etkileri, deri kan akımı kontrol mekanizmaları açısından iyi bir şekilde incelenmemiştir. Bu nedenle, hidrostatik basıncın (23 mmHg) mikrovasküler fonksiyonlar üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için kişiler yüzükoyun ve sırtüstü yatma pozisyonlarında iken kol ve bacağı düşey olarak sarkıtarak her iki ekstremitede de meydana gelen değişiklikleri inceledik. Bu çalışmaya 25 sağlıklı genç denek gönüllü olarak katıldı. Deri kan akımı, lokal hidrost...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark