LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
573 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Lise öğrencilerinin üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin algılarını etkileyen etmenlerin incelenmesi

  Ertem, Zehra Sümeyye (2015)
  Amaç: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin üniversite, öğrenci ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algıyı etkileyen etmenlerin incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı keşfedici karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında veri toplama aracı olarak Üniversite Öğrenci ve Öğretim Elemanı Metaforik Algı Anketi kullanılmıştır. Araştırmaya maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine göre belirlenmiş 404 öğ...

  Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel çıktılara ve liderlik stillerine etkisi : bir meta-analiz çalışması

  Belenkuyu, Cüneyt (2015)
  Amaç: Bu çalışmanın temel amacı örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgütsel çıktılar ve liderlik algısı üzerindeki etkisini meta-analiz yöntemi kullanarak test etmektir. Çalışma kapsamında örgütsel vatandaşlık davranışlarının etki edebileceği düşünülen örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, iş doyumu ve liderlik algısına ilişkin belirlenen hipotezler test edilmiştir. Yöntem: Nicel araştırma yaklaşımının araştırma modellerinden biri olan meta-analiz yöntemi çalışma kapsamında örgütsel vatandaşl...

  Bazı 1-Aril-3-hidroksi-1,2,4-triazollerin teorik olarak incelenmesi

  Gündoğdu, Seda (2013)
  Bu çalışmada bazı 1-Aril-3-hidroksi-1,2,4-triazol türevlerinin fizikokimyasal özellikleri, ab initio ve DFT kuantum kimyasal yöntemler kullanılarak Gaussian 03 program ile teorik olarak hesaplanmış ve deneysel veriler ile hesaplanmış veriler arasındaki olası paralellik araştırılmıştır. Bazı 1-Aril-3-hidroksi-1,2,4-triazoller ile bunların tautomerizmine neden olan mobil hidrojenleri ile yer değiştirdiği modellerinin tautomer formları için geometrileri HF/ 6-311 G(d) ve B3LYP/ 6-311 G(d) yön...

  CdSe/Cds Nano çubuk sentezi ve polimer ligantlar ile modifikasyonu

  Eryılmaz, Zeynep (2016)
  Bu tez ilginç optik-elektronik özelliklerinden ötürü son on beş yılda ilgi odağı haline gelen nano kristallerin sentezi, optik özellikleri ve modifiye edilmesi üzerine genel bir bakış açısı sunmaktadır. Özellikle absorpsiyon ve emisyon dalga boyu mor ötesi-görünür bölge sınırlarında olan CdSe ve CdSe/CdS nano kristalleri, farklı uygulama alanlarında çok kullanılabildiği için daha çok çalışılan partiküller olmuştur. Bu partiküllerin dezavantajı yüksek toksisite ve organik çözücülerde foto-kimy...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark