LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
347 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

  • Radon gazı yoğunluğu ölçümlerinin detaylı istatistiksel analizleri

    Yaşadığımız çevreden aldığımız radyasyonun %85’i doğal radyasyon kaynaklarından gelmektedir. Doğal radyasyon kaynakları; kozmik radyasyon, gama ışınları, vücut içi ışınlanma ve radon gazı olarak sıralanır. Doğal radyasyon kaynaklarından alınan dozun %50’lik bir kısmı radon gazı ve ürünlerinin sebep olduğu radyasyondur. Radyoaktif radon gazı; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Bundan dolayı varlığı sadece ölçümler ile ispatlanabilir. Radon gazı ölçümlerinin en yaygın metodu pasif detektörl...

    KML ve ALL tanılı hastalarda BCR/ABL füzyon geni mutasyonlarının taranması

    KML, pluripotent kök hücrenin myeloid progenitör hücrelerde artmış proliferasyon ve azalmış apoptozu ile karakterize klonal bir bozukluktur. Kromozom 9 ile 22 arasında karşılıklı translokasyon sonucu BCR/ABL füzyon geni oluşmaktadır. ABL ve BCR genleri üzerindeki kırılma noktası değişebilmektedir. Bu nedenle değişik moleküler kütlelere sahip füzyon protein kinaz ürünleri meydana gelmektedir. Hastalarda BCR/ABL gen füzyonunun yanı sıra ABL ve BCR genlerinde farklı yapıda büyük delesyonlar ve m...

    Vajinal yakınmalı kadın hastalarda ve üriner sistem şikayeti bulunan erkek hastalarda trichomonas vaginalis’in yaygınlığının farklı yöntemlerle araştırılması ve çeşitli sosyal değişkenler açısından incelenmesi

    Trichomonas vaginalis insan ürogenital sisteminde yaşayan, kamçılı bir protozoon olup, oluşturduğu hastalığa trichomoniasis adı verilmektedir. Trichomoniasis, dünya çapında yaygın görülen bir enfeksiyondur ve viral olmayan cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenidir. İnsanların sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak toplumdan topluma ya da toplum içerisinde farklı gruplar arasında yaygınlığı değişebilmektedir. Parazit genellikle cinsel temas ile bulaşir ayrıca; ortak kullanılan...

    Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

    Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

    Öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin kavramsal ve işkemsel bilgi düzeylerinin incelenmesi

    Ata, Ayla (2014)
    Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının olasılık konusundaki kavramsal ve işlemsel bilgi düzeylerini incelemektir. Bu araştırmada nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, nicel yönüyle tarama türünde iken araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin batısındaki bir devlet üniversit...
  • No data provider research data found
  • Latest Documents Timeline

    Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

    Document Types

    Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark