LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
381 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

  Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

  Şah İsmail Hatai’nin ve Pir Sultan Abdal’ın nefes ve deyişlerinde mitik unsurlar

  Bu karşılaştırmalı edebiyat çalışmasının amacı, Alevi-Bektaşi inancının en dikkate değer mitik unsurlarını tespit etmek ve bu unsurları Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal’ın nefes ve deyişleri vasıtasıyla ortaya koymaktır. Ayrıca çalışma boyunca bu mitolojik yapının temellerinde yer alan İslam öncesi motifler de arketipçi çözümleme ile gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, İran ve Anadolu kültür ortamları olmak üzere iki farklı kültürde aynı inançtan beslenerek dini- tasavvufi eserler v...

  Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: bir meta-analiz çalışması

  Özellikle 2004 yılından sonra yapılandırmacı öğretim yaklaşımı alanında ülkemizde yapılan çalışmaların sayısında artış yaşanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim yöntemlerinden olan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarıları ve tutumları üzerine değişik konu alanlarında yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada 2001 – 2011 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilmiş, proje tabanlı öğrenmenin geleneksel yöntem ile karşılaştırıldığı deneysel çalışmalar, meta-analiz yönte...

  Jinekoloji ve obstetride beden mahremiyeti : Kütahya örneği

  Bu araştırmada, jinekoloji ve obstetride beden mahremiyetinin, sağlık hizmeti alanlar ve verenler yönünden etik açıdan değerlendirilebilmesi için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, “Jinekoloji ve Obstetride Beden Mahremiyeti Ölçeği” geliştirilmiş, adı geçen ölçek Kütahya ili örneğinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma evrenini, Kütahya ilinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ve Kütahya Özel Anadolu Hastanesi’nde ça...

  6-17 yaş grubu çocuklarda “child health and illness profile-chip” yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması

  Amaç: Bu çalışmada Child Health Illness Profile-CHIP başlıklı ölçeğin çocuk, ebeveyn ve adölesan formunun kültürel uyarlamasının yapılması, Türkçe versiyonun güvenilir, geçerli ve uygulanabilir olup olmadığının çözümlenmesi ve çocukların yaşam kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servisinde yatarak tedavi gören 6–11 yaş hasta ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark