LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
360 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Betonarme yapılarda performans analizi

  Deprem kuşağında bulunan ülkemiz için deprem hasarlarını azaltmanın bir yolu da depremde hasar gören yapıları yıkmak yerine bu yapıları bir daha aynı hasarı oluşturmayacak şekilde onarıp-güçlendirerek kullanıma sunmaktır. Ülkemiz ekonomik kaynaklarının kıt, yapı maliyetlerinin yüksek ve konut ihtiyacının çok olması onarım-güçlendirmeyi daha da ön plana çıkarmaktadır. Ancak, onarım-güçlendirmeyi gerektiren durumların zamanında yapılan yanlış ve eksik uygulamaların bir sonucu olduğu bilinerek y...

  Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

  Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

  Vajinal yakınmalı kadın hastalarda ve üriner sistem şikayeti bulunan erkek hastalarda trichomonas vaginalis’in yaygınlığının farklı yöntemlerle araştırılması ve çeşitli sosyal değişkenler açısından incelenmesi

  Trichomonas vaginalis insan ürogenital sisteminde yaşayan, kamçılı bir protozoon olup, oluşturduğu hastalığa trichomoniasis adı verilmektedir. Trichomoniasis, dünya çapında yaygın görülen bir enfeksiyondur ve viral olmayan cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenidir. İnsanların sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak toplumdan topluma ya da toplum içerisinde farklı gruplar arasında yaygınlığı değişebilmektedir. Parazit genellikle cinsel temas ile bulaşir ayrıca; ortak kullanılan...

  Şükrü Erbaş’ın hayatı-sanatı ve eserleri üzerine bir araştırma

  Bu çalışmada Şükrü Erbaş’ın hayatı, sanat anlayışı ve şiirleri bütün yönleriyle kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın amacı Şükrü Erbaş’ın şiirlerini yapılandırma biçiminin ortaya konularak, şiirlerin epistemolojik, tematik ve estetik alt yapısının belirlenmesidir. Şiirlerin organize ediliş biçimi, şairin şiir tekniklerinden yararlanma şekli ve öne çıkan temalar üzerinde durularak, şairin şiirlerine estetik değerini ne şekilde kazandırdığı tespit edilmiştir. Şiir metninin çok...

  Projektif geometri ve fiber projektif geometride C# uygulamaları üzerine

  Bu çalışmada, Galois cisimlerinden elde edilen sonlu projektif düzlemlerin nokta, doğru ve üzerinde bulunma bağıntısını veren bir C# uygulaması verildi. Daha sonra GF(2) ve GF(3) Galois cisimlerinden elde edilen projektif düzlemlerinin minimum operatörü yardımıyla fiberleştirme uygulamaları C# ortamında yapıldı. In this study, a C# application is given that builds projective planes’ points, lines and incidence relation, has been developed, planes are based on Galois fields. Als...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark