LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
609 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Mobbing davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki

  Potuk, Aytaç (2017)
  Amaç: Araştırmaya katılan öğretmenlerin mobbing algılarının belirlenmesi, mobbing algılarının aynı zamanda örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik ile ilişkilerinin incelenerek birbirlerine yönelik yordamalarının belirlenmesidir. Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre (yaş, cinsiyet vb.) mobbing örgütsel adalet algısı ve örgütsel sessizlik düzeylerindeki farklılıkları incelemek de araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırmada veriler nicel veri toplama araçları olan anke...

  Arapça ve İngilizce bağlaçların karşıtsal çözümleme yöntemiyle incelenmesi

  Kervankaya, Figen (2015)
  Çalışmamızda dilbilimin bir dalı olan karşıtsal çözümleme yönteminden hareketle Arapça ve İngilizcedeki bağlaçları inceledik. Karşıtsal çözümlemenin tanımıyla giriş yaptığımız çalışmamızın birinci bölümünde Arapçadaki bağlaçları, ikinci bölümünde ise İngilizcedeki bağlaçları ele aldık. Üçüncü bölümde iki dilin bağlaçları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit ettik; bu farklılıklardan hareketle yabancı dil olarak İngilizce öğrenmek isteyen Arap öğrencilerin öğrenim sürecinde karşılaşmas...

  Erişkin erkek sıçanlarda organometalik fungusit maneb (manganez etilen - 1,2 - bisdithiokarbamat) ile oluşturulan testis hasarı üzerine panaks ginsengin etkisi

  Ulusoy, Özlem (2013)
  Erişkin erkek sıçanlarda organometalik fungusit Maneb (Manganez etilen - 1, 2-bisdihiokarbamat) ile oluşturulan testis hasarı üzerine P.G’in etkisi. Tarım ve sanayide yaygın olarak kullanılan manganez içerikli Maneb testis dokusu ve hücreleri üzerinde toksik etki göstermektedir. Hücre ve dokular, oluşan bu toksik etkilerden P.G (P.G) gibi antioksidan sistemlerle korunabilirler. Bu çalışmamızda Maneb’in sıçan testisleri üzerindeki toksik etkisi üzerine P.G’in rolünü araştırmayı amaçladık. Ç...

  Sağlıklı gönüllülerde hidrostatik faktörün deri kan dolaşımı kontrol mekanizmaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Çetin, Emel (2014)
  Hidrostatik basıncın ekstremitelere özgü etkileri, deri kan akımı kontrol mekanizmaları açısından iyi bir şekilde incelenmemiştir. Bu nedenle, hidrostatik basıncın (23 mmHg) mikrovasküler fonksiyonlar üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için kişiler yüzükoyun ve sırtüstü yatma pozisyonlarında iken kol ve bacağı düşey olarak sarkıtarak her iki ekstremitede de meydana gelen değişiklikleri inceledik. Bu çalışmaya 25 sağlıklı genç denek gönüllü olarak katıldı. Deri kan akımı, lokal hidrost...

  İş doyumu ve yaşam kalitesi : akademik personel üzerinde bir çalışma

  Şangar, Zuhal (2016)
  Amaç: Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin iş doyumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi nedensellik çerçevesinde inceleyip ortaya koymaktadır. Yöntem: Araştırma, iki temel değişken arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğu düşüncesinden hareketle ilişkisel bir desende tasarlanmıştır. Oluşturulan teorik modelde, iş doyumu bağımsız değişken, yaşam kalitesi bağımlı değişken olarak alınmıştır. Araştırma grubu, Eskişehir ili merkezinde bulunan toplam...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark