LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dspace@ESOGU
Type
Institutional Repository
Items
487 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İslam hukukuna göre süt bankacılığı

  Öztürk, Kıymet (2016)
  İnsanın, yaratıcısıyla ve diğer insanlarla ilişkilerini düzene koyan ilahi ilkelerin son halkası Hz. Muhammed ile tamamlanmıştır. İnsanın varoluş sebebi olan aile ve bu ailenin işleyişi de İslam’da önemli bir yere sahiptir. Birçok ayet ve hadis, aileyi oluşturan ana baba hakkına, onlara ihsan etmeye ve neslin devamını sağlayacak olan çocukların terbiyesine dikkat çekmektedir. Çocukların manevi yönden davranışlarına etki eden maddi/biyolojik gelişimleri için onların beslenmelerine de dikkat ed...

  Şükrü Erbaş’ın hayatı-sanatı ve eserleri üzerine bir araştırma

  Karaosmanoğlu, Derya (2015)
  Bu çalışmada Şükrü Erbaş’ın hayatı, sanat anlayışı ve şiirleri bütün yönleriyle kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın amacı Şükrü Erbaş’ın şiirlerini yapılandırma biçiminin ortaya konularak, şiirlerin epistemolojik, tematik ve estetik alt yapısının belirlenmesidir. Şiirlerin organize ediliş biçimi, şairin şiir tekniklerinden yararlanma şekli ve öne çıkan temalar üzerinde durularak, şairin şiirlerine estetik değerini ne şekilde kazandırdığı tespit edilmiştir. Şiir metninin çok...

  6-17 yaş grubu çocuklarda “child health and illness profile-chip” yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması

  Demirsoy, Nilüfer (2013)
  Amaç: Bu çalışmada Child Health Illness Profile-CHIP başlıklı ölçeğin çocuk, ebeveyn ve adölesan formunun kültürel uyarlamasının yapılması, Türkçe versiyonun güvenilir, geçerli ve uygulanabilir olup olmadığının çözümlenmesi ve çocukların yaşam kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servisinde yatarak tedavi gören 6–11 yaş hasta ...

  Vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları üzerine

  Arvas, Ahmet (2014)
  Bu tezde, vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları incelenmiştir. Birinci bölümde klasik grup teori, vektör uzayları ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, fuzzy kümeleri ve fuzzy vektör uzayları üzerinde durulmuştur. üçüncü bölümde vektör uzaylarının fuzzy alt uzayları ele alınmıştır. In this thesis; fuzzy subspaces of vector spaces have been examined. In the first chapter, fundamental definitions of group theory, concepts and theorems related to vector ...

  Metil viyole içeren sulu çözeltilerden renk giderimi için thamnidium elegans’ın biyosorpsiyon karaktersitiklerinin incelenmesi

  Külcü, Abdullah (2012)
  Bu çalışmada Thamnidium elegans fungal kültüründen hazırlanan biyokütle üzerine Metil Viyole (MV) boyarmaddesinin biyosorpsiyonu kesikli ve sürekli sistemde araştırılmıştır. Biyosorpsiyon üzerine başlangıç pH’sı, biyosorban miktarı, süre, akış hızı, başlangıç boyarmadde derişimi ve yabancı iyon etkisi parametreleri incelenmiştir. Biyosorbanın tekrar kullanım özelliği araştırılmış, ayrıca boyarmadde içeren ortamda ve atıksu koşullarında biyosorpsiyon performansı incelenmiştir. Biyosorpsiyonun ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark