LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
COMU Open Access System
Type
Institutional Repository
Items
1336 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri

  Zafir, Ceran Zeynep (2009)
  Bu çalışmada, 1980’li yıllarla birlikte yeni bir görünüme bürünen liberalizmde, devlete atfedilen yeni rollerin sorgulanması amaçlanmaktadır. Kapitalist sistem ve devlet arasındaki ilişkinin tarihsel perspektiften gelişimine bakılarak ilişkinin boyutları, süreç içinde değişen rolleri, devletin kapitalist gelişme sürecindeki etkisi ve etkinliği, merkez ve çevre ülkelerde minimal devlet anlayışının uygulanma pratikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Çevre ülkelere, devletin e...

  Yatırım (girişim) projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi

  Türengül, Mustafa (2015)
  Yatırım ( Girişim ) kavramı, halk dilinde, ekonomi literatüründe ve işletme biliminde, farklı anlamlar ifade eder. İşletme açısından yatırım, işletmeye uzun sürede getiri oluşturacak, hususlara yapılan harcamalardır. Yatırım (Girişim) projelerinin, hazırlanmasında, Birtakım aşamalardan geçilir. Bu aşamalar şöyledir: Yatırım Fikrinin Doğması, Ön - Etüd, Teknik Etüd, Mali Etüd ve Proje Değerlendirme, aşamalarıdır. Yatırım (Girişim) yapılırken, teşvik araçları göz önünde tut...

  Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’de bölgesel kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınma analizi

  Saygın, Didem; Ultan, Mehlika Özlem (2016)
  Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgesel politikalar geliştirerek, içsel kalkınmayı sağlamak ve geri kalmış bölgeleri iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu durum, bölgelerin rekabet gücünün önemini artırmış ve Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Türkiye’nin Birliğin bölgesel politikalarına uyumunu gerekli hale getirmiştir. Avrupa Birliği’ne katılım süreci ile birlikte Türkiye, daha önce uygulamış olduğu bölgesel politikaları terk ederek yeniden yapılanmaya baş- lamıştır. Türkiye...

  Turizm sektörünün yakınsamaya etkisi: 1990-2000 yılları Türkiye uygulaması

  Samırkaş, Meryem; Bahar, Ozan; Tuncer, İsmail (2013)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark