LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
COMU Open Access System
Type
Institutional Repository
Items
1253 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Tendency Scale for Technology Use in Calss: Development, Reliability and Validity

  In related literature, there is a need for a measurement tool to examine students’ tendencies towards technology. For this reason, the present study aimed at developing a scale for the tendency towards technology use in class. As there is limited research in literature, the item pool was developed mostly based on the data collected via the interviews and the written compositions. The participants of the study were 796 student teachers attending the Education Faculty at Anadolu Uni...

  Öğretmenlik mesleği profesyonellik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Bu araştırma, literatür, uzman ve eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak, öğretmenlik mesleğinin profesyonellik düzeyini betimlemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaç edinmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 315 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında geçerlik amacıyla öncelikle açımlayıcı ardında da doğrulayıcı faktör analizi yapı...

  Felsefi analizler ve İbn Sînâ’nın varlık-mâhiyet ayrımı

  İbni Sînâ’nın varlık mâhiyet ayrımı genel olarak ‘‘varlığın mâhiyete zait/ek olduğu’’ ve ‘‘varlığın mâhiyetin arazı olduğu’’ şeklinde yanlış bir şekilde formüle edilmektedir. Belirtilen bu formülllerde, varlık-mahiyet ayrımı üç farklı itiraza açık hale gelmektedir: (i) varlığın kendi kendine yüklem olması paraodoxu; (ii) “varlığın araz olduğu” teorisi; (iii) metafiziğin analitiğe dayalı yapısı ile bilimin deneye dayalı yapısı arasındaki karmaşa. Biz bu durumda ‘oluş’ (hestî), ‘...

  İşbirlikli öğrenmenin lise öğrencilerinin matematik özyeterlik algısı ve başarısı üzerindeki etkileri

  Türkiye’de lise seviyesindeki okullarda matematik başarısı konusunda ciddi sorunlar görülmektedir. Bu sorunlar ve başarısızlık, eğitim sisteminde uygulanmakta olan öğretim yöntemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu araştırmanın amacı, geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili bir yöntem bulma doğrultusunda işbirlikli öğrenmenin ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersi başarısı ve matematik özyeterlik algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu araştırma deneysel modellerden kon...

  Yolcuların Türkiye’deki havayolu firmalarına ilişkin algılarının repertuvar çizelgesi tekniği kullanılarak araştırılması

  Havayolu hizmetleri teknoloji ürünleri gibi karmaşık yapıda olmasa da birçok soyut özellik barındırır. Dolayısıyla, havayolu firmaları için yolcuların ne istediklerini ve beklentilerini bilmek çaba gerektiren bir konudur. Bu çalışma, küçük örneklemlerde güçlü sonuçlar üretebilen Repertuar Çizelgesi Tekniği kullanarak, yolcuların havayolu firmaları hakkındaki genel algılarını ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Bu ölçümün sonucu, yolcuların havayolu firmalarını değerlendirirken kulla...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark