LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
29001 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Jauniešu morālā spriešana un agresīvas uzvedības izpausmes tagadnē saistībā ar piedzīvotu vardarbību

  Maģistra darba mērķis bija noskaidrot un izpētīt uzrādītas piedzīvotas fiziskās, emocionālās un seksuālās vardarbības un pozitīvās attieksmes saistību ar morālo spriešanu un agresīvu uzvedību jauniešiem tagadnē. Pētījumā piedalījās 118 vidusskolu un koledžu jaunieši, vecumā no 18-24 gadiem, 47 sievietes un 71 vīrietis. Pētījumā tika izmantotas trīs aptaujas - Bērnības traumas aptauja (Childhood Trauma Questionnaire /CTQ/, Fink & Bernstein, 1995), Morālo spriedumu tests (Moral Judgement Test –...

  Lasītprasmju veidošana un attīstīšanas iespējas bibliotekārajās stundās sākumskolā

  Diplomdarba nosaukums „Lasītprasmju veidošana un attīstīšanas iespējas bibliotekārajās stundās sākumskolā”. Diplomdarba mērķis: izpētīt 3. un 4.kl. skolēnu lasītprasmes pilnveides iespējas. Darbā ir 73 lpp. Darbs sastāv no 3 daļām un 18 pielikumiem. Darbā ir 2 tabulas, 23 attēli, izmantoti 32 literārie avoti. Atslēgas vārdi: lasītprasmes, lasītintereses, bibliotekārās stundas. Darbā pievērsta uzmanība lasītprasmju nozīmei personības veidošanā, analizētas bibliotekārās stundas kā lasī...

  Radioklausītāju līdzdalības iespējas „Latvijas Radio 1” raidījumu satura veidošanā: ēterā un internetā

  Bakalaura darbā tika izvirzīta hipotēze – ņemot vērā to, ka mūsdienās Internets un citi jaunie mediji piedāvā dažādas interaktīvas iespējas, „Latvijas Radio 1” sniegtās līdzdarbības iespējas klausītajiem nav plašas. Pētījuma aktualitāti uzsver fakts, ka Internets un citas tehnoloģijas ir atstājušas iespaidu arī uz tradicionālajiem medijiem, pieprasot lielāku mijiedarbību ar savu auditoriju. Turklāt pati sabiedrība ir kļuvusi prasīgāka attiecībā pret medija saturu, ko viņi saņem. Bakalau...

  Abasīdu impērijas sadrumstalošanās.

  Bakalaura darbā „Abāsidu Impērijas sadrumstalošanās” tiek izskatīts gandrīz četru gadsimtu ilgs laika posms no Abāsidu dinastijas nākšanas pie varas kalifātā līdz Abāsidu impērijas norietam un kalifāta sabrukumam. Pētījums tika veikts izmantojot pieejamos orientālistu avotus šajā jomā. Bakalaura darba galvenais mērķis – veikt Abasīdu impērijas pastāvēšanas laikā iekšpolitikas un ārpolitikas analīzi un noraksturot faktorus, kas izsauca Abāsidu impērijas norietu. Pievēršoties plašajam orientāli...

  Magnetoreoloģisko suspensiju īpašību pētījumi, lietojot tiešo modelēšanu trīsdimensionālā gadījumā

  Darbā ir izveidota aprēķinu metodika un tai atbilstoša datorprogramma magnetoreoloģisko suspensiju īpašību pētīšanai mikroskopiskā (daļiņu) līmenī. Magnetoreoloģiskajā suspensijā starp daļiņām tiek ievēroti magnētiskie un hidrodinamiskie mijiedarbības spēki. Impulsa apmaiņa starp daļiņām un nesējšķidrumu balstās uz Stoksa formulu. Modelis neievēro daļiņu rotāciju un Brauna kustības radītos efektus. Nesējšķidruma plūsmai izmanto kvazistacionāru Stoksa plūsmas tuvinājumu, tās aprēķiniem realizē...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark