LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
32584 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu rakstītprasmes attīstības sekmēšana zīmēšanas procesā

  Pudruka-Pudruksne, Dace (2017)
  Kvalifikācijas darba autore Dace Pudruka – Pudruksne, darba vadītāja Dr. paed. Antra Randoha. Kvalifikācijas darba tēma ir “Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu rakstītprasmes attīstības sekmēšana zīmēšanas procesā”, kvalifikācijas darbam ir 54 lappuses, darbā ir ievietotas 3 tabulas un 22 attēli, 11 pielikumi un ir izmantoti 37 literatūras un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis: Teorētiski un praktiski izzināt rakstītprasmes attīstības sekmēšanas iespējas vecākā pirmsskolas vecuma bērniem zī...

  Darbinieka kontroles darbavietā tiesiskie aspekti Eiropā

  Valta, Laura (2016)
  Darba devējs ir tiesīgs kontrolēt darbinieku darbavietā, tomēr šai kontrolei ir jābūt samērīgai ar darbinieka tiesībām uz privāto dzīvi. Bakalaura darbā tiek pētīti darbinieka kontroles darbavietā tiesiskie aspekti Eiropā. Šīs izpētes ietvaros tiek analizēts tiesību uz privāto dzīvi tiesiskais regulējums. Autore secina, ka darbiniekam, veicot savus darba pienākumus, ir tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību. Pretēji darbinieka tiesībām tiek pretstatītas darba devēja inte...

  Slieku (Lumbricidae) salīdzinājums bioloģiskajā un konvencionālajā saimniekošanas sistēmā

  Beikule, Anita (2006)
  Darbā ir aplūkotas bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības sistēmas ietekme uz augsnes makrofaunu, galvenokārt uz sliekām. Ir izanalizēta literatūra par līdzīgiem pētījumiem, kas veikti šajā jomā visā pasaulē. Pētījumam izvēlētas saimniecības Aizkraukles rajona Skrīveru, Aizkraukles un Bormaņu pagastos, kurās tika veikta slieku paraugu ievākšana un analīze. Pēc izstrādātajām metodēm tika veikts dažādo lauksaimniecības sistēmu ietekmes novērtējums uz sliekām, to daudzveidību. ...

  Penicillium lanoso-viride AMP dezamināzes attīrīšana, izmantojot kolonnu hromatogrāfiju

  Miezītis, Jānis (2016)
  Darba mērķis bija iegūt pēc iespējas attīrītākas AMP dezamināzes frakcijas no mikroskopiskās sēnes Penicillium lanoso-viride glikoproteīnu preparātiem, izmantojot kolonnu hromatogrāfijas metodes, un raksturot iegūtās frakcijas. Mērķa sasniegšanai tika veikta hromatogrāfija DEAE celulozes un AMP sefarozes hromatogrāfijas kolonnās, kā arī attīrīšana, inkubējot proteīnu preparātus mēģenēs, kas pildītas ar DEAE celulozi. Pēc attīrīšanas ar DEAE celulozes hromatogrāfijas kolonnu tika iegūta aptuve...

  Muguras sāpes ārstniecības personām un to biežākie rašanās iemesli ambulatorajā praksē

  Borģe, Iveta (2017)
  Bakalaura darba tēma ir „Muguras sāpes ārstniecības personām un to biežākie rašanās iemesli ambulatorajā praksē”. Autore ir izpētījusi muguras sāpju rašanās iemeslus un to specifiku ārstniecības personām ambulatorajā praksē. Bakalaura darba pirmajā nodaļā autore ir teorētiski analizējusi muguras sāpju būtību, veidus un to rašanās specifiku ārstniecības personām ambulatorajā praksē. Otrajā nodaļā autore raksturojusi muguras sāpes un to rašanās iemeslus veselības aprūpē strādājošo arodslimību ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark