LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
28960 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • KVALIT'TES VADĪBAS SISTĒMA VIESNĪCĀ "ISLANDE HOTEL"

  Pašreiz Latvijā pakalpojumu sfērā vēl ir maz uzņēmumu, kas nopietni domā par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Šī darba ietvaros tiek apskatītas kvalitātes vadības sistēmas (TQM, SERVQUAL, EFQM). Pirmās divas darba daļas ir veltītas kvalitātes vadības sistēmas teorētiskajiem apskatiem. Aplūkoti arī daži pētījumi, kuri veikti Eiropas viesnīcās, kas izmanto kādu no kvalitātes vadības sistēmām. Noslēdzošajā daļā ir aplūkots kā praktiski ieviest (SERVQUAL) kvalitātes vadības sistēmu viesnīcā...

  Reklāmas ziņojuma satura salīdzinoša analīze Latvijas un Taizemes tirgū.

  Bakalaura darba tēma “Reklāmas ziņojuma satura salīdzinošā analīze Latvijas un Taizemes tirgū”. Katrai kultūrai, īpaši austrumu un rietumu, katrai sabiedrībai, piemīt atšķirīgas vērtības, īpatnības un prioritātes, tādēļ mūsdienās nemitīgi konkurējošajā tirgū, uzņēmumam, kas vēlās veiksmīgi un ilgstoši pastāvēt, ir jāizprot kā pareizi aptvert savu mērķa tirgu: kādus medijus izvēlēties; kādas krāsu kombinācijas, mūzika tiks uztverta efektīvāk; tā pat, ko uzsvērt reklāmā saturā, lai noturētu uzm...

  Kultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā (1920-1940)

  Bakalaura darba tēma ir „Kultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā no 1920. līdz 1940.gadam”. Fonda darbības ietekme Latvijas kultūras attīstībā ir salīdzinoši maz pētīta. Vairumā materiālu, kuros apskatīta minētā perioda kultūras vēsture ir aprakstīta kultūras nozares darbība kopumā, bet mazāk uzmanības veltīts Kultūras fonda devumam šīs nozares attīstībā. Darbā tiek pētīta Latvijas Republikas Kultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā starpkaru periodā (1918–1940), koncentrēj...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark