LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Mälardalens högskola
Type
Institutional Repository
Items
7853 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://mdh.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • En studie om lärares syn på matematikläromedel och läromedlets stöd för individualisering

  Lindqvist, Jenny; Örjes, Anna (2016)
  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur några lärare ser på användningen av läromedel i sin matematikundervisning och hur de ser på användningen av läromedlet för att individualisera sin matematikundervisning för att möta alla elever. Studiens metod var en kvalitativ ansats där åtta lärares syn och erfarenhet av användandet av matematikläromedel har studerats genom kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. Resultatet av studien visade att lärarna i denna studie anvä...

  Sextortyr eller frigörelse : Konstruktioner av sadomasochism i svenska dagstidningar 2007-2011

  Ovesson, Charlotte (2011)
  Denna studie kom till efter att RFSU hade börjat arbeta med frågor om sadomasochism, och efter att Socialstyrelsen tog bort sadomasochism ur sin diagnosmanual. Syftet med studien är att ta reda på vilka diskurser som används när media talar om sadomasochism. Queerteori är det teoretiska fundamentet i studien. Jag utgår även från Michel Foucaults teorier. Min metod är foucauldiansk genealogisk diskursanalys. Analysmaterialet består av 33 tryckta artiklar från svenska dags- och kvällstidningar....

  The impact of employee empowerment on service quality and customer satisfaction in service organizations: a case study of Länsförsäkringar bank AB : The impact of employee empowerment

  Peters, Chigozim; Mazdarani, Elham (2008)
  COURSE: Bachelor Thesis in Business Administration, 15ECTS AUTHOURS:Peters Silvia Chigozirim. Elham Mazdarani. Flugsnappargatan 6, 3tr. Nybohovsbacken 99, 9tr. 72472, Västerås. 11764, Stockholm 0737225113. 0709391923 SUPERVISOR: LEIF SANNER TOPIC: The impact of employee empowerment on service quality and customer satisfaction: a case study of Länsförsäkringar AB. BACKGROUND: Considering the nature of service delivery and particularly intangible-dominant services, employee empowerment becomes ...

  Principles of Islamic Interest Free Banking in Pakistan: Study focusing on three Islamic Banks in Pakistan

  Pervez, Avais (2011)
  Islamic Banking, the Shariah (Islamic law) compliant banking for Muslims, is unarguably at the nascent stage of its development as a financial competitor and alternative to the conventional interest – based banking system practiced around the world. This thesis looks into the principles of Islamic banks of Pakistan and focusing three Islamic Banks in Pakistan. The thesis analyzes the findings of three banks made by interviews and compare with the conventional banking system, to check that are...

  Elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos elever : En fallstudie

  Näsman, Maria (2017)
      Mälardalens högskola Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation.   SQA112, Självständigt arbete i specialpedagogik - speciallärare med specialisering mot språk, skriv och läsutveckling, 15 hp _____________________________________________ Författare: Maria Näsman   Titel: Elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos elever. En Fallstudie. Vårterminen 2017                                                                Antal sidor: Sammanfattning Syftet med denna studi...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark