LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Mälardalens högskola
Type
Institutional Repository
Items
7246 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://mdh.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Förskolan - inte bara på svenska : En kvalitativ studie rörande pedagogers syn på arbetet med flerspråkiga barn i förskoleverksamhet

  Syftet med denna kvalitativa studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Studien angrips utifrån två teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt perspektiv. Studien belyser att de flerspråkiga barnens olika modersmål får olika stort utrymme i verksamheten och beskriver hur detta beror på flera olika faktorer. I studien framkommer a...

  Lekmiljö för mening : Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn

  Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn, koncentrerar sig på problematiken kring lekplatser och rörelsehindrade barn. Syftet med arbetet är att formge en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn. Teori i uppsatsen innehåller essentiella komponenter inom informationsdesign rumslig gestaltning. Metoderna såsom intervju, lekplatsobservationer och skisser har bidragit till strävan att uppnå examensarbetets mål. Uppsatsens s...

  Modell för idéutveckling

  The purpose of this report is to create and develop a model that streamlines and helps the innovationprocess of an idea owner and also in the development of ideas.This model should be able to apply for workshops and in innovation advice or business devlopment.  I used the qualitative method in my essay just to get a maximum clear data collection, where the seven respondents were included in the interviews. However, much of the information retrieved from the theory books and research/science a...

  Studiebesökens roll i undervisningen : En studie som belyser lärarperspektivet på studiebesök i årskurs F-3

  Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare förhåller sig till att använda studiebesök, närmiljön och det omgivande samhället i sin undervisning. Metoden jag har valt att använda är en kvalitativ metod med intervjuer då det är deltagarnas upplevelser och åsikter jag är intresserad av. Resultatet visar att lärarna anser att studiebesök bidrar till att eleverna får en ökad förståelse genom att koppla till undervisningspraktiken. I slutsatsen är alla deltagare överens ...

  Evaluation of Building Integrated Heating System in Terms of Thermal Comfort & Energy Efficiency : A Case Study of Multistory Apartment Buildings in Kumla

  This work comprises of a detail study of the impact of building integrated heating (BIH) systems on energy efficiency and thermal comfort. The work has been sponsored by a company called Thermotech AB which supplied the BIH system for twin apartment buildings in Kumla owned by Kumla Bostäder. Comprehensive energy analysis was done using IDA simulation software for the building with normal radiator heating and BIH heating systems. The analysis showed 7.5 % annual savings in favor of the BIH sy...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark