LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lviv Polytechnic National University Institutional Repository (Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська полі)
Type
Institutional Repository
Items
36796 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://ena.lp.edu.ua:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Дослідження чинника адекватності математичної моделі опису динаміки нелінійної оброблювальної механічної системи

  Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М. (2008)
  Оцінено адекватність математичної моделі нелінійної оброблювальної вібраційної системи з дебалансним приводом та пружинною підвіскою. Модель подана у вигляді сукупності нелінійних диференціальних рівнянь, що зведені до стандартизованого вигляду. Оцінка аналітичних розв’язків цієї системи підтвердила їхню стійкість на всьому часовому інтервалі. In the article the estimation of adequacy of mathematical model of the nonlinear processing oscillation system is conducted with an occasion and spring...

  Динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві

  Бублик, М. І. (2013)
  Досліджено динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві. Проаналізовано особливості побудови трендових моделей техногенного навантаження господарської діяльності на макрорівні. Побудовано лінії трендів для прогнозування екологічної складової техногенних збитків, а також здійснено прогноз викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами на три роки. This paper investigates the dynamic model of economic eva...

  Обґрунтування жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора

  Гурський, В. М.; Шоловій, Ю. П.; Білодід, В. П.; Дмитрієнко, Т. В. (2008)
  Обґрунтовано значення жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора на основі аналізу його частотних характеристик. Здійснено підбір та розрахунок на міцність віброізоляційних пружин і гумових пружних елементів. Наведено аналітичні вирази для розрахунку згинальної жорсткості резонансного пружного стрижня і власної частоти коливань вібраційного сепаратора. This article describes calculation a value of inflexibilities of resilient elements of vibration separator on the basis ...

  Історичний розвиток поглядів на удосконалення бізнес-процесів

  Приходько, Л. М. (2010)
  Розглядаються питання розвитку поглядів на удосконалення бізнес-процесів компанії, способи покращання організації діяльності суб’єктів господарювання за рахунок підвищення ефективності системи управління, раціональнішого використання ресурсів за допомогою використання методології процесного менеджменту. In the article questions of development of sights at improvement of company’s business processes, ways of better organization of enterprises’ activity are considered due to increase the eff...

  Гідродинаміка фільтраційного сушіння гранульованого поліакриламіду

  Атаманюк, В. М. (2005)
  Подано результати експериментальних досліджень гідродинаміки руху повітря крізь полідисперсний шар поліакриламіду. Одержано критеріальні залежності, які дозволять використовувати результати для проектування нового сушильного обладнання. Present results of experimental researches of air filtration hydrodynamics through polygrained layer of dry poliakrylamid. Present criterion equations which allow to use these results for planning a new drying equipment....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark