LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
NTNU Open
Type
Institutional Repository
Items
117452 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ntnu.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • A comparative study of diploid versus triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.). The effects of rearing temperatures (5, 10 and 15 °C) on raw material characteristics and storage quality

  Lerfall, Jørgen; Hasli, Pål Rune; Skare, Even Flønes; Olsen, Rolf Erik; Rotabakk, Bjørn Tore; Roth, Bjørn; Slinde, Erik; Egelandsdal, Bjørg Tordis (2017)
  Several major market operators argue that the current level of knowledge about quality is too scant to justify a switch to a large-scale production of triploid salmon. The aim of the present study was, therefore, to elucidate how rearing conditions (5, 10 and 15 °C) affect the flesh quality of triploid Atlantic salmon (Salmo salar L., 1.6 ± 0.3 kg). As a reference, diploid salmon kept under equal conditions and with equal genetics were used. The main design discriminant was the holding temper...

  Jeg vet noen er ute etter meg, mens du bare sier jeg er paranoid

  Solheim, Ann Charlene; Fagerlund, Beate Aandstad (2015)
  Bakgrunn: Pasienter med paranoid psykose kan være utfordrende å møte. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan sykepleiere kan møte pasienter med denne lidelsen for å bidra til bedring i deres sykdomssituasjon. Hensikt: Undersøke hvilken betydning alliansebygging og ulike tilnærmingsmåter har for bedringsprosessen hos pasienter med paranoid psykose. Metode: Oppgaven er bygd opp som en litteraturstudie etter retningslinjene for oppgaven. Vi har benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, relev...

  Samlet belastning og reindrift

  Anker Rasch, Christian (2017)
  Ikrafttredelsen av Naturmangfoldloven i 2009 har gitt økt fokus på begrepet samlet belastning i norsk natur- og reindriftsforvaltning. Prinsippet kommer også til uttrykk gjennom forskriften for konsekvensutredninger, og setter krav til utredninger av dette temaet ovenfor reindrift (jf. FOR-2014-12-19-1726, Vedlegg IV). Kunnskapsnivået rundt samlet belastning og reindrift er midlertidig tynt og det er behov for forskning rundt dette temaet (Colman et al. [upublisert]). I forbindelse med ko...

  PIO-senteret. Følgeevaluering av forsøk med personlig ombud

  Rambøll (2011)
  Sluttnotat for følgeevaluering av forsøk med Personlig Ombud. Forsøket ble utført mellom Pårørende-i-Oslo (PIO) Ressurssenter for psykisk helse, som er et partnerskap mellom Oslo kommune og Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien. Bakgrunnen for å opprette en ordning med Personlig Ombud er pårørendes og brukeres erfaring med et hjelpeapparat som ofte oppleves som utilgjengelig, med liten grad av brukerstyring i forhold til utforming av behandling og tjenester, og der tjenestene ikke sa...

  Kraften i relasjoner: mennesker med samtidig rusproblem og psykisk lidelse i møtet med NAV-systemet

  Johansen, Karoline Bruun (2017)
  Jeg har valgt å bruke litteraturstudie som metode. Kort sagt er det en metode hvor man gjør systematiske litteratursøk for å få en oversikt over den forskning som er gjort inne et område. En slik litteraturgjennomgang kan enten gjøres som forberedelse til empiriske undersøkelser eller være målet med studien (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). Tidligere hadde sosialtjenesten i NAV et særlig ansvar ovenfor rusmisbrukere. Fra 1. januar i 2012 trådde Lov om kommunale helse- og omsorg...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark