LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
735 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Aydın ilinde yapı kimyasallarının üretilebilirliği; Bir fizibilite etüdü

  İnsanoğlunun barınma ihtiyacına en uygun çözümü üreten beton teknolojisi günümüzde oldukça gelişmiştir. Son yıllarda dünyadaki bu gelişimin en büyük pay sahiplerinden biri beton üretiminde kullanılan akışkanlaştırıcılardır. Bu çalışmada da akışkanlaştırıcıların Türkiye'de üretim durumu incelenmiş ve Aydın'da kurulacak bir hiper akışkanlaştırıcı tesisinin fizibilite etüdü yapılmıştır. Fizibilite etüdünde üretim kapasitesi belirlenirken AHP ve TDP yöntemleri kullanılmış ve üretim kapasitesi doğ...

  İletken polimer oluşturabilecek elektroaktif monomerlerin molekül yapılarının ve spektroskopik özelliklerinin kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi

  Morfolojik detayların kimyasal ve fiziksel özellikler üzerine etkilerinin doğru anlaşılması için iletken polimerlerin yapı-özellik ilişkilerinin detaylı çalışılması önemlidir. Bu anlayış gerçekçi teorik modellerin oluşturulması için gereklidir. Tiyenil piroller için özel durumlar tanımlanmıştır. Bu tez çalışmasında, bazı iletken polimerlerin moleküler yapısal özellikleri ve FT-IR ve NMR spektrumlarını belirlemek için 6-31G(d) baz seti kullanılarak Hartree-Fock (HF) ve Yoğunluk Fonksiyonel Teo...

  (Ň,q) toplanabilen veya sınırlı olan dizi uzayları arasındakı dönüşümlerin özellikleri

  Dört bölümden oluşan bu tezde, (Ň,q) uzayları ile bazı BK uzayları arasındaki matris dönüşümleri ve kompakt operatörler incelenmiştir. Birinci bölümde daha sonraki bölümlerde kullanacağımız bazı temel kavram ve teoremler ifade edilmiştir. İkinci bölümde (Ň,q)_0, (Ň,q) ve (Ň,q)_∞ uzaylarının bazı özelliklerini ifade eden ve Aljarrah ve Malkowsky (1998) ye ait olan teoremlerin ispatları verilmiştir. Üçüncü bölümde (Ň,q)_0, (Ň,q) ve (Ň,q)_∞ uzayları ile bilinen uzaylar arasındaki matris dönüşüml...

  Kablosuz sensör ağlarının IP tabanlı ağlarla birleştirilmesi

  Kablosuz sensör ağları, çevreden veri toplamaya yarayan birçok sensör düğümünden oluşan kablosuz kişisel alan ağlarıdır. Kablosuz sensör ağı düğümleri arasındaki haberleşmede IEEE 802.15.4 ve ZigBee standartları kullanılmaktadır. Bu standartlar ile düşük güç tüketen, az maliyetli, güvenilir ve genişletilebilir ağlar oluşturulabilmektedir. Tezde kablosuz sensör ağı düğümleriyle IP-tabanlı ağlar arasında haberleşme yapılıp internete girilebilen her noktadan sensör ağı düğümlerine ulaşmak hedefl...

  Buldan yöresi (Denizli) metamorfik kayaçlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi

  Bu çalışmada, Menderes Masifi’nin doğu kanadında yer alan Buldan (Denizli) ve çevresindeki metamorfik kayaçların mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. İnceleme alanında, Prekambriyen yaşlı Çine Grubu’na ait metamorfik kayaçlar iri taneli ve iki mikalı olan ve bazı kesimlerde aplit ve amfibolit bantları ve pegmatoid damarları içeren gözlü gnayslar, feldispat gözlerinin gelişigüzel dağılım gösterdiği benekli gnayslar, bantlı gnayslar ve ince taneli ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark