LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
904 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Torbalı bölgesinde bulunan Osmanlıca çeşme kitabeleri ile ilgili bir alan araştırması

  Çetin, Necat (2014)
  Torbalı bölgesinde 2008-2010 yılları arasında alan taraması gerçekleştirilerek kitabesi bulunan çeşmeler belirlenmiş ve fotoğraflanarak kayda alınmıştır. Toplam 18 kitabenin 16'sının Osmanlı dönemine, iki tanesinin ise Cumhuriyet dönemine ait çeşme kitabeleri olduğu tespit edilmiştir. Kitabesine göre en eski tarihli çeşme, eski adı Hortuna bugünkü adı Yazıbaşı olan idari birimdeki Üçoluk Çeşmesidir. Miladi 1750/51 tarihlidir. En çok Çapak Köyünde kitabesi olan çeşme bulunmaktadır. Bazı çeşme ...

  Polianilin-pomza kompozitinin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi

  Akgöz, Asım (2010)
  Bu çalışmada polianilin ve polianilin-pomza kompozitlerinin elektriksel iletkenlik, foto-iletkenlik, soğurganlık ve termal özellikleri incelenmiştir. Sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik ve foto-iletkenlik ölçümleri 80 - 400 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Ölçümler sonucunda her üç örneğin de yarıiletken davranışı sergilediği gözlenmiş, polianilin ve %15 pomza eklenmiş kompozit örneğin iletim mekanizmasının hoplama (Hopping) iletimi olduğu tespit edilmiştir. %36 pomza eklenmiş kompozit ö...

  Ortakçı kaplıcasının (Buharkent-Aydın) hidrojeolojik açıdan incelenmesi

  Kaya, Mustafa (2003)
  İnceleme alanı, İç Ege Bölgesi'nde Denizli il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta 132 km lik bir alanı kapsar. Çalışmanın amacı, Ortakçı (Buharkent- Aydın) kaplıcası ve Gencelli'den Buharkent'e kadar uzanan hidrotermal sistemdeki sıcak-soğuk yeraltısularmm kimyasal özelliklerini ve hidrolik, hidrojeolojik ilişkiyi ortaya koymaktır. İnceleme alanında alttan üste Paleozoyik yaşlı gnayslar, mikaşistler ve kuvarsitşistler, alüvyon ve alüvyon yelpazesi birimleri ayırtlanmıştır. Büyük Menderes grabe...

  Öğretmenler psikolojik olarak kendilerini güçlü hissediyorlar mi?

  Terbillioğlu, Özlem Çınar (2015)
  Toplumlar teknoloji karşısında sürekli gelişmekte olan çok sayıda örgütlerden oluşmaktadır. Okul da bu örgütlerden biridir. Okulu oluşturan çalışanların performansını artırmada işbirliği ve güvenin geliştirilmesi yarar sağlayacaktır. Burada en büyük etki aracı motivasyondur. Çalışanları bilişsel boyutta güçlendirmede motivasyonun önemli olduğunu yapılan araştırmalar göstermektedir. Örgüt içerisinde yer alan insanın sosyal bir varlık olması nedeniyle çalışanların nerede, ne zaman, nasıl davran...

  Farklı yöntemlerle kurutularak elde edilen boza tozunun hamur reolojik ve ekmek kalitesi üzerine etkisi

  Pala, Aslıhan (2012)
  Bu çalışmada, bozanın farklı yöntemlerle (hava sirkülasyonda ve vakum altında) kurutularak öğütülmesiyle elde edilen boza tozunun farklı % ikame oranlarının (0 (Kontrol), 2, 4 ve 8) hamur fiziksel, mikrobiyolojik ve reolojik özellikleri ve ekmek kalite kriterleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. In this survey, boza powder was obtained by drying liquid boza samples under either air circulation or vacuum conditions at 50°C. Dried powder samples were incorporated into the bread formula at d...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark