LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
904 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Endüstriyel pazarlarda firma satın alma davranışları: Denizli tekstil sektöründe bir araştırma

  Kılvan, Pelin (2017)
  Endüstriyel pazarlar, mal ve hizmet üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri tedarik eden bireylerden ya da topluluklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada bir endüstriyel pazar olan Denizli tekstil sektöründe üretim yapan firmaların satın alma davranışları analiz edilmiştir. Ana kütle ve örneklem olarak içinde satın alma birimi olan orta ve büyük ölçekli firmalar seçilmiştir. Araştırmanın bulgularında, alıcı firmaların tedarikçilerine güven duydukları ancak bağlılık seviyelerinin düşük o...

  Ortakçı kaplıcasının (Buharkent-Aydın) hidrojeolojik açıdan incelenmesi

  Kaya, Mustafa (2003)
  İnceleme alanı, İç Ege Bölgesi'nde Denizli il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta 132 km lik bir alanı kapsar. Çalışmanın amacı, Ortakçı (Buharkent- Aydın) kaplıcası ve Gencelli'den Buharkent'e kadar uzanan hidrotermal sistemdeki sıcak-soğuk yeraltısularmm kimyasal özelliklerini ve hidrolik, hidrojeolojik ilişkiyi ortaya koymaktır. İnceleme alanında alttan üste Paleozoyik yaşlı gnayslar, mikaşistler ve kuvarsitşistler, alüvyon ve alüvyon yelpazesi birimleri ayırtlanmıştır. Büyük Menderes grabe...

  Kolesterolden zengin diyetin sıçan dokularında Pon1, Pon2, Pon3 ekspresyon ve aktiviteleri üzerine etkilerinin incelenmesi

  Sabah, Seda (2010)
  Paraoksonaz enzim ailesi PON1, PON2 ve PON3 olmak üzere üç gen içerir. PON1 ve PON3 genel olarak karaciğerde eksprese edilip kana verilirler ve plazma HDL ile birlikte taşınırlar. PON2 serumda bulunmayıp bir çok dokuda sentezlenir ve sitoplazmik yerleşim gösterir. PON'un fizyolojik substrat (lar)'ı henüz tanımlanmamıştır; fakat organik fosforlu insektisitleri ve sinir gazı yapımında yaygın olarak kullanılan sarin, soman gibi organofosfat bileşiklerinin hidrolizini katalizlemekte ve bu nedenle...

  Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu üzerine iktisadi bir inceleme

  Ergun, A. Yavuz (2014)
  1930 yılında kurulan ve 99 gün süren kısa muhalefet ömründe ülke çapında oldukça önemli etkiler yaratan ve kuruluş sebepleri ile ilgili değişik görüşlerin tartışıldığı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın, bu kuruluş sebepleri arasındaki iktisadi boyutu da en az siyasi boyutu kadar incelenmeye değerdir. Gazi Mustafa Kemal'in "Ben fâni bir insanım, ölmeden evvel isterim ki millet hürriyete alışsın"* sözleriyle belirttiği üzere sağlığında demokrasinin ülke içerisinde tesis edildiğini görme arzusu, li...

  Co katkılı TlGaS2 kristalinin yapısal, elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi

  Boz, Bekir (2010)
  Bu çalışmada, AIIIBIIIX2VI sınıfına ait Co katkılı TlGaS2 tek kristali; XRD, karanlıkta ve ışıkta sıcaklığa bağımlı iletkenlik, sınırlı boşluk yükü akımı ve soğurma ölçümleri ile araştırıldı. Kristalin stokiyometrisi, EDAX üniteli taramalı elektron mikroskobu ile incelendi. İncelenen külçenin stokiyometrik olduğu ve X-ışını kırınımı verileri ile bu kristalin monoklinik yapıda olduğu gözlendi. İletim mekanizması ve tuzak seviyeleri hakkında bilgi edinmek için 100 ? 400 K sıcaklık aralığında; s...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark