LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
904 Publications
Compatibility
driver
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Endüstriyel pazarlarda firma satın alma davranışları: Denizli tekstil sektöründe bir araştırma

  Endüstriyel pazarlar, mal ve hizmet üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri tedarik eden bireylerden ya da topluluklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada bir endüstriyel pazar olan Denizli tekstil sektöründe üretim yapan firmaların satın alma davranışları analiz edilmiştir. Ana kütle ve örneklem olarak içinde satın alma birimi olan orta ve büyük ölçekli firmalar seçilmiştir. Araştırmanın bulgularında, alıcı firmaların tedarikçilerine güven duydukları ancak bağlılık seviyelerinin düşük o...

  Ortakçı kaplıcasının (Buharkent-Aydın) hidrojeolojik açıdan incelenmesi

  İnceleme alanı, İç Ege Bölgesi'nde Denizli il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta 132 km lik bir alanı kapsar. Çalışmanın amacı, Ortakçı (Buharkent- Aydın) kaplıcası ve Gencelli'den Buharkent'e kadar uzanan hidrotermal sistemdeki sıcak-soğuk yeraltısularmm kimyasal özelliklerini ve hidrolik, hidrojeolojik ilişkiyi ortaya koymaktır. İnceleme alanında alttan üste Paleozoyik yaşlı gnayslar, mikaşistler ve kuvarsitşistler, alüvyon ve alüvyon yelpazesi birimleri ayırtlanmıştır. Büyük Menderes grabe...

  Simav depremi sonrası bina yapısal özellikleri ile hasar seviyesi ilişkisinin araştırılması

  19.05.2011 günü, saat 23:15'de 5.7 büyüklüğünde (ML) Kütahya-Simav merkezli bir deprem meydana gelmiştir. Büyüklük olarak orta ölçekli bir deprem olmasına rağmen gözlenen yapısal hasarlar beklenenin üzerinde olmuştur.Çalışma kapsamında 113 adet önceden hasarlı olduğu iddia edilen betonarme binaya ait beton dayanımı, donatı bilgileri, taşıyıcı sistem boyutları, geometrik özellikler gibi birçok parametre derlenmiş, hasar durumu ile ilişkisi irdelenmiştir. Ayrıca bölgenin zemin özelliklerinin be...

  Bazı uranyum tuzlarının farklı ortamlarda termal bozunma reaksiyonlarının incelenmesi

  Termogravimetri, katıların ısısal bozunmalarının ve katı-gaz heterojen reaksiyonlarının incelenmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir. İzotermal ve non-izotermal uygulama seçenekleri bulunan bu yöntemin kullanımı ile reaksiyona ait kinetik ve termodinamik büyüklükler hesaplanabilmekte, reaksiyonun gerçekleşmesindeki etkin model tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, uranil asetat dihidrat [UO2(CH3COO)2.2H2O], uranil okzalat trihidrat [(UO2)C2O4.3H2O] ve uranyum(IV)okzalat hegza hidrat [U(C2O...

  Torbalı bölgesinde bulunan Osmanlıca çeşme kitabeleri ile ilgili bir alan araştırması

  Torbalı bölgesinde 2008-2010 yılları arasında alan taraması gerçekleştirilerek kitabesi bulunan çeşmeler belirlenmiş ve fotoğraflanarak kayda alınmıştır. Toplam 18 kitabenin 16'sının Osmanlı dönemine, iki tanesinin ise Cumhuriyet dönemine ait çeşme kitabeleri olduğu tespit edilmiştir. Kitabesine göre en eski tarihli çeşme, eski adı Hortuna bugünkü adı Yazıbaşı olan idari birimdeki Üçoluk Çeşmesidir. Miladi 1750/51 tarihlidir. En çok Çapak Köyünde kitabesi olan çeşme bulunmaktadır. Bazı çeşme ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark