LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Centre for Open Science
Type
Institutional Repository
Items
6124 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://depot.ceon.pl/oaiextended/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu

  Obecnie zauważa się zwiększenie zainteresowania formami komunikacji danego regionu, które nie tylko skupiają uwagę, ale są dla odbiorców pewną formą rozrywki, budzącą pozytywne emocje i skojarzenia. Celem artykułu jest zatem wskazanie na nowe innowacyjne formy komunikacji, które dzięki zaangażowaniu i wywołaniu autentycznych emocji budują pozytywny wizerunek marki danego regionu oraz aktywizują grupy odbiorców. Gry miejskie wykorzystują przestrzeń danego regionu, czyniąc z niego planszę gry, ...

  Zmiany kierunkowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie banków

  W rozdziale wyjaśniono pojęcie zasobów ludzkich, ze wskazaniem zarządzania talentami w bankowości na przykładzie banków. Omówiono zmiany w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu różnych specjalistów, takich, jak np.T. Listwan, H. Król, R. Jurkowski, Cz. Zająć. Celem rozdziału jest pokazanie znaczenia zarządzania talentami w bankowości oraz powstałe zmiany kierunkowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Henryk Wojtaszek

  Operation conditions of Malopolska Region food businesses in the knowledge-based economy

  Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/ The article presents the extent to which knowledge management, and most of all human capital, has raising effect on the competitiveness of Polish enterprises of food industry, which was observed especially during our country’s full accession to the European Union. The main aim of the study was to analyze how knowledge resources and especially the quality of human capital in food enterprises can affect their development, organization, how it is us...

  Dialektyka o?wiecenia w sztukach dydaktycznych Bertolta Brechta

  W mojej pracy analizuj? sztuki dydaktyczne Bertolta Brechta w kontek?cie dyskusji intelektualnych i problem?w epoki. G??wnym punktem odniesienia dla metodologii pracy by?a Dialektyka o?wiecenia Maxa Horkheimera i Theodora W. Adorno. Na podstawie tej ksi??ki zbudowa?em model interpretacyjny, kt?ry pozwala mi opisa? eksperymenty dydaktyczne Brechta. Kluczow? problematyk?, ??cz?c? koncepcj? filozoficzn? i dramaty polityczne, s? sprzeczno?ci post?pu i ich konsekwencje spo?eczne. W ramach tych prz...

  Współczesne koncepcje filozofii i etyki

  Niniejszy skrypt nosi tytuł „Współczesne koncepcje filozofii i etyki”. Należy tu od razu zauważyć, że zawarte w owym tytule oddzielenie etyki i filozofii ma charakter jedynie dydaktyczny, ułatwiający zrozumienie tego, że czym innym jest filozofia jako całość, a czym innym jedna z jej części, choć w życiu człowieka niezwykle potrzebna, czyli etyka. Etyka bowiem stanowi tę część filozofii (i jej dyscyplinę), która zajmuje się szukaniem odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn dobra i zła właści...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark