LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
1585 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.aku.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Cidarına Isıtıcı Yerleştirilmiş Kapalı Kutu İçindeki Su Bazlı Nanoakışkanların Laminer Doğal Taşınımla Isı Transferi

  Bu çalışmada, dik kenarlardan biri soğutulurken diğeri ısıtılan, alt ve üst kenarları yalıtılmış, bir kare kutu ele alınmıştır. Kapalı kare kutunun içi, tek faz olarak ele alınan su bazlı nanoakışkan ile doludur. Nanopartikül olarak Cu, Al2O3 ve TiO2 seçilmiştir. Çalışmada katı partiküllerin hacim fraksiyonunun 0.0 ≤ ߮ ≤ 0.2 aralığındaki değerleri göz önüne alınmıştır. Kare kutunun, sol dik kenardaki ısıtıcı konumu, içindeki su bazlı nanoakışkan çeşidi ve katı hacim fraksiyonu değ...

  Cerrahi Hemşirelerin Mesleki Profesyonellik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

  Öz, Merve (2015)
  Bu çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleriyle, ÖVD arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.Literatürde hemşirelerin profesyonellik özelliklerinin araştırıldığı, ancak bu özelliklerin örgüte olan yararı hususunda yapılmış yeterli çalışmaya rastlanılmamıştır. Konunun sağlık kurumları açısından öneminin bulunması ve bu kurumlarda profesyonellik ile ÖVD’nin birlikte değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış olması bu ko...

  Karahisar-I Sahip Sancağı’nın 615 No’lu Şer’iye Sicili(Transkrisyon)

  Çalışmada Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın 615 Numaralı Şer’iye Sicili (Trankripsyon),(1 Şevval 1304/30 Ekim 1886’dan 1 Zi’l-hicce 1305/ 9 Ağustos 1888) incelenerek, değerlendirmesi yapılmıştır.Bu değerlendirme yapılırken dönemin idari yapısı, sosyal, iktisadi, hukuk ve askeri hayatı,belgelerin transkrisiyonu ve özetleri ayrı bölümler halinde verilmiştir. Çalışma Osmanlı tarihi ve şehir tarihçiliği araştırmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

  Tarihî Gerçek ve Roman Gerçeği Açısından Kemal Tahir’in Romanları

  Tarihî roman ve gerçeklik, tarihî romanla ilgili yapılan çalışmalarda üzerinde en çok durulan konudur. Roman, bir edebiyat türüdür. Bu göz önüne alındığında tarihi roman- tarih bilgisi karşılaştırmaları yapılarak romanın tarihten hangi noktalarda ne kadar uzaklaştığı, ne kadar tarihî gerçek olduğu, başka bir açıdan bakılacak olursa romanı yazanın tarihi ne kadar tahrip ettiği veya tarihî gerçekleri ne ölçüde aldığı gibi sorular gündeme gelmektedir.Kemal Tahir’in romanlarında tarihi, malzeme o...

  1970-1980 Türk Romanında Siyasi Yönelimler

  1970-1980 yılları Türk toplum hayatında ve siyasî tarihinde çalkantılı bir dönem olmuş, sonraki yıllara büyük izler bırakmıştır. Bu yıllarda edebiyatımızda ortaya konan romanlarda yazarlar ister istemez siyasî düşüncelerini eserlerine yansıtmışlardır. 1970 yılından 1980 yılına kadar yazılan romanların ele alındığı bu çalışmada siyasî eğilimlerin açıkça görüldüğü eserler temel alınmıştır. Çalışmada 1970-80 yılları arasında yazılan 2128 adet eser taranmış, bunlardan siyasî eğilimlerin en ç...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark