LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
1633 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.aku.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Cerrahi Hemşirelerin Mesleki Profesyonellik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

  ÖZ, Merve (2015)
  Bu çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleriyle, ÖVD arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.Literatürde hemşirelerin profesyonellik özelliklerinin araştırıldığı, ancak bu özelliklerin örgüte olan yararı hususunda yapılmış yeterli çalışmaya rastlanılmamıştır. Konunun sağlık kurumları açısından öneminin bulunması ve bu kurumlarda profesyonellik ile ÖVD’nin birlikte değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış olması bu ko...

  Cidarına Isıtıcı Yerleştirilmiş Kapalı Kutu İçindeki Su Bazlı Nanoakışkanların Laminer Doğal Taşınımla Isı Transferi

  Bu çalışmada, dik kenarlardan biri soğutulurken diğeri ısıtılan, alt ve üst kenarları yalıtılmış, bir kare kutu ele alınmıştır. Kapalı kare kutunun içi, tek faz olarak ele alınan su bazlı nanoakışkan ile doludur. Nanopartikül olarak Cu, Al2O3 ve TiO2 seçilmiştir. Çalışmada katı partiküllerin hacim fraksiyonunun 0.0 ≤ ߮ ≤ 0.2 aralığındaki değerleri göz önüne alınmıştır. Kare kutunun, sol dik kenardaki ısıtıcı konumu, içindeki su bazlı nanoakışkan çeşidi ve katı hacim fraksiyonu değ...

  Karahisar-I Sahip Sancağı’nın 615 No’lu Şer’iye Sicili(Transkrisyon)

  Çalışmada Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın 615 Numaralı Şer’iye Sicili (Trankripsyon),(1 Şevval 1304/30 Ekim 1886’dan 1 Zi’l-hicce 1305/ 9 Ağustos 1888) incelenerek, değerlendirmesi yapılmıştır.Bu değerlendirme yapılırken dönemin idari yapısı, sosyal, iktisadi, hukuk ve askeri hayatı,belgelerin transkrisiyonu ve özetleri ayrı bölümler halinde verilmiştir. Çalışma Osmanlı tarihi ve şehir tarihçiliği araştırmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

  Okul Yöneticilerinin Günlük Mesailerinde Yaptıkları İşlere Genel Bir Bakış

  Bu araştırmada; okul yöneticilerinin çalışma zamanlarını nasıl düzenledikleri, bu düzenlemenin hangi yönetsel ve eğitimsel etkinliklerde yoğunlaştığım belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde görev yapmakta olan okul müdürleri, örneklemini ise Uşak ilinde görev yapmakta olan 20 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin, zamanlarını hangi faaliyetlere harcadığını belirleyebilmek için kullanılan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm açık uç...

  Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkisinin Öğretmen Düşüncelerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği

  Bu çalışma Hayat Bilgisi dersinin öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkisini öğretmen düşüncelerine göre tespit etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Afyonkarahisar ili, ilçeleri ve çevre köylerinde rastgele seçilen 144 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi sürecinde yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin Hayat Bilgisi de...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark