LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
1633 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.aku.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Çocuklarda Korozif Madde İçimi Sonucu Oluşan Özofagus Yanıklarında, Etken Madde ve Ailenin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Yanık Derecesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Bu çalışma korozif madde içimi şüphesiyle çocuk cerrahisi kliniğine başvuran çocukların ailelerine ulaşarak anket formlarının doldurulması ve çocukların dosyalarının geriye dönük incelenmesiyle; çocukların aldıkları korozif madde ve ailenin sosyo-ekonomik durumu ile oluşan yanık dereceleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Pamukkale ve Afyon Kocatepe Üniversiteleri Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Klinikleri’ne korozif ma...

  Fuzzy Topsis Yöntemiyle İnsan Kaynağı Seçiminde Adayların Değerlemesi ve Bir Uygulama

  Çalışmanın amacı, bulanık ortamlarda grup kararı vermede yararlanılan Fuzzy TOPSİS yöntemini tanıtmak ve insan kaynağı seçiminde adayların değerlemesine yönelik bir uygulamayla yöntemin işleyişine açıklık kazandırmaktır. Uygulama yaklaşık sekiz ay sürmüştür. Bu amaçla, bir alışveriş merkezinde işletme yöneticilerinden oluşan jüriler mülakatlarda, karar kriterlerini ve bu karar kriterlerine göre satış elemanı adaylarını dilsel değişkenler yardımıyla değerlendirmişlerdir. Değerlendirmelerde eld...

  “Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarına Eleştirel Bir Bakış: Afyonkarahisar Örneği”

  Ülkemizde modern anlamda nüfus sayımının ilki 1927 yılında, sonuncusu ise 2000 yılında olmak üzere on dört genel nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Sayımlar, bu konuda gerekli deneyim, fiziki alt yapı ve yetişmiş elemana sahip olan ülkemizin en köklü ve uzmanlaşmış kuramlarından birisi olan D.İ.E.(Devlet İstatistik Enstitüsü)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye nüfusunun ekonomik, sosyal, kült...

  Okul Yöneticilerinin Günlük Mesailerinde Yaptıkları İşlere Genel Bir Bakış

  Bu araştırmada; okul yöneticilerinin çalışma zamanlarını nasıl düzenledikleri, bu düzenlemenin hangi yönetsel ve eğitimsel etkinliklerde yoğunlaştığım belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde görev yapmakta olan okul müdürleri, örneklemini ise Uşak ilinde görev yapmakta olan 20 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin, zamanlarını hangi faaliyetlere harcadığını belirleyebilmek için kullanılan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm açık uç...

  Osmanlı-Fransız İlişkileri 1740-1789 (Konsolos Arzlarına Göre)

  Osmanlı-Fransız siyasî ve diplomatik ilişkileri XVIII. yüzyılda ekonomik, kültürel ve en önemlisi ticaret gibi çok geniş alanda ön plana çıkmıştır. Bu ilişkilerin temelini, Osmanlı ülkesinde görevlendirilen konsoloslar ve Osmanlı Padişahları tarafından Fransızlara tanınan kapitülasyonlar oluşturmuştur. İstanbul dışındaki liman ve iskelelerde görevlendirilen konsolosların başlıca işlevi her şeyden önce kendi vatandaşlarının kişisel haklarını, mallarını ve çıkarlarını korumak, Osmanlı Devleti i...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark