LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
3652 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.aku.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Erişkinlerde Lateralizasyon, Psikolojik Durum, Antropometrik Ölçümler, Egzersiz Kapasitesi ve Vücut Kütle İndeksi İlişkilerinin Araştırılması

  Kaplan, Aslı (2011)
  Bu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 10.TIP.09 Proje Numarası ile Desteklenmiştir

  Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Dengesinin Gelişimi: 1643-1918

  Yeşilyurt, Şahin; Cural, Mehmet (2015)
  Bütçeler, devletlerin sahip oldukları fonksiyonları yerine getirmede tarihsel süreç içerisinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğunda bütçeler, maliye politikası aracı olmaktan ziyade hükümdar nezdinde hesaplara kesinlik kazandırmak amacı taşımış ve bütçe kayıtlarının tutulmasına önemle uyulmuştur. Bu kapsamda çalışmada Osmanlı İmparatorluğunun 1643-1918 yılları arasındaki bütçe gelir-gider miktarları ve bütçe dengesi incelenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre İm...

  Çocuklarda Distal Hipospadias Cerrahisi: Deneyimlerimiz

  Karavelioğlu, Afra (2013)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde distal hiposipadias nedeni ile tedavi edilen olguların incelenmesi ve sonuçlarımızın literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Son 2,5 yılda distal hiposipadias onarımı yapılan 46 olgu yaş, meatusun yeri, kordi olup olmadığı, kullanılan cerrahi teknik, postoperatif üretral sonda ve hastanede yatış süresi, erken ve geç dönem komplikasyonlar, eşlik eden diğer genitoüriner problemler açısından incelendi. Bulgular: ...

  İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlikdavranışlarının Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasındaki Etkililik Düzeyi

  Akalın Akdağ, Gonca (2009)
  Bu çalışma “Bir öğretim lideri olarak ilköğretim okulu yöneticilerinin yeni ilköğretim okulu müfredatının uygulamasındaki etkililik düzeyini” araştırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, cinsiyet, hizmet yılı, mezun olunan okul ve unvan bazı değişkenlerin katılımcılar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu araştırmaya toplamda 709 kişi katıldı, bunlardan 99’u idareci ve 610 ilköğretim düzeyinde eğitim veren öğretmenlerdir. Bu çalışma Afyonkarahisar’ da 2008-2009 eğitim öğretim döneminde...

  Afyonkarahisar İlinin Turizm Gelişimi ve Çekicilikleri

  Özdemir, Mehmet Ali; Kervankıran, İsmail (2012)
  süreci ile ilin doğal ve kültürel turizm çekicilikleri değerlendirilmiştir. Afyonkarahisar turizminin gelişim süreci ile birlikte, bugünkü durumu analiz edilerek, gelecekteki turizm gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. İlin turizm çekiciliklerinin oluşumu ve gelişimi ile fiziki ve beşeri coğrafya unsurları arasında önemli bir ilişki vardır. İlin en önemli turizm çekiciliğini oluşturan termal kaynaklar, fay hatları üzerinde ve yakınında bulunmaktadır. Son yıllarda sıcak s...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok