LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Type
Institutional Repository
Items
318 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • UTJECAJ TEHNIČKOG STANJA VOZILA NA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

  Vranić, Ivan (2018)
  U ovom radu razmatra se samo jedan u nizu aspekata utjecaja tehničkog stanja vozila na sigurnost prometa. Polazna osnova je: učešće velikog broja „tehnički neispravnih vozila“ u prometu. Zabrinjavajući je podatak da od ukupnog broja vozila koja učestvuju u prometu oko 40 [%] je „tehnički neispravnih vozila“, a trend rasta se nastavlja. U prilog ovoj tvrdnji idu i nesporne činjenice: izražena komercijalizacija prometa, stalno povećanje broja učesnika u prometu, povećanje br...

  Odnos menadžmenta i vođenja

  Bubaš, Marija (2017)
  Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Topic of this work is relationship between management and leadership. Purpose of work is to show characteristics of Croatian managers, ...

  Dioničko društvo

  Radošević, Leana (2015)
  Ovaj rad bavi se dioničkim društvom i sastavnicama koje ga povezuju sa ekonomijom. U početku svoga rada objašnjavam osnovne pojmove dioničkog društva, njegove prednosti i nedostatke, a u trećem poglavlju navodim sve sto se dotiče temeljnog kapitala dioničkog društva. Četvrto poglavlje se odnosi na dionice kao temeljni kapital,kao skup prava kao vrijednosni papir te kao privremenice. U njemu isto tako govorim o registru dionica i vlastitim dionicama kako bi dala bolji uvid u razradi teme i lak...

  Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja

  Rosandić, Anabela (2016)
  Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele upravljanja riz...

  Statistička analiza prijevoza robe u Republici Hrvatskoj i usporedba sa susjednim zemljama

  Vrban, Ante (2017)
  Prijevoz robe se kao vaţan čimbenik u prometu najviše afirmirao u moderno doba iako su općenito kroz povijest ljudi uvijek teţili dobavljanju dobara koje nisu posjedovali ili luksuza iz udaljenijih zemalja (Bliski istok, Indija, Kina). Jedan od najboljih primjera starog vijeka jest „put svile“ kojim je Marco Polo išao u Kinu. Republika Hrvatska takoĎer teţi boljoj prometnoj povezanosti i redu kao jedna moderna europska zemlja koja je odnedavno u Europskoj uniji. Iako je dobro cestovno povezan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark