LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Research Archive - Blekinge Tekniska Högskola
Type
Institutional Repository
Items
8415 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://bth.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Evaluating game experience when using augment reality : In real time strategy games

  Context. Augmented reality (AR) is a technology that uses the camera to display what is seen on the screen and adds digital informationover the picture. This study analyses how augmented reality mightaect game experience when applied to real time strategy games. Objectives. Evaluate the available development tools, to implementthe game prototype and the AR interaction. Then develop interactive methods for AR and traditional version. Create a basic articialintelligence, design the experiment t...

  Sjuksköterskors upplevelser i samband med att en patient avlider

  Bakgrund: Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige och ett stort antal av dessa dödsfall sker på sjukhus. Som sjuksköterska är det därför svårt att undvika mötet med döden och detta kan påverka sjuksköterskan både på det personliga och professionella planet. Trots att döden är en del av omvårdnadsarbetet kan den aldrig göras rutinmässig då döden är ett komplext fenomen. Kunskap om sjuksköterskors upplevelser kan bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans förmåga att kunna hantera ...

  Exploatera eller bevara : En studie om hur kommuner hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark i sin fysiska planering.

  Det övergripande syftet med detta arbete har varit att studera hur kommuner förhåller sig till bestämmelserna som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4 om ianpråktagande av jordbruksmark. Syftet har vidare varit att undersöka vilka motsättningar som finns mellan miljö- och planeringsparadigmen inom den fysiska planeringen genom att studera hur kommuner resonerar om frågan om byggande eller bevarande av jordbruksmark. För att undersöka detta studeras de fall som har den bästa jordbruksmarken sett til...

  a square, a park, a link : 3 additions to recreational urban space in Malmö

  The project concept is to work with three different urban space forms in Malmö; a square, a park and a link, and a) enhance them to better fit in to the city landscape, b) improve the green structure and recreational range in Malmö according to the aims in Malmö Greenplan 2003 & c) pursuing these tasks with the research of PPS, Grahn, Kaplan and Turner in the back of my head. Examensarbetets syfte är att arbeta med tre olika urbana miljöer i Malmö; ett torg, en park och en länk, och a...

  Svenskt julfirande : En studie av bilderböcker utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Kandidatarbetets syfte är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och analysera hur julfirande framställs i tre bilderböcker. Vi ville undersöka hur det svenska julfirandet framställs i bilderböcker med olika tidsmässiga fokus samt i relation till etnologiska studier inom ämnesområdet. De bilderböcker som valdes är: Petters och Lottas jul av Elsa Beskow, Julgröten av Sven Nordqvist samt Emilias jul av Anna Dunér och Kirsten Raagaard. Arbetets forskningsfrågor är: ”Hur framstäl...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark