LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
oPUB
Type
Institutional Repository
Items
263 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://opub.dsw.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Przemiany edukacyjne po 1989 r. w ocenie polskich konserwatystów

  Konserwatywna krytyka przemian edukacyjnych jest złożona i wieloaspektowa. Publicyści konserwatywni wiele uwagi poświęcają m.in. spadkowi poziomu nauczania – stanowiącego w ich przekonaniu pochodną umasowienia/egalitaryzacji oświaty oraz postrzegania jej w kategoriach świadczenia społecznego. Z niepokojem przyjmują także tendencje do pragmatyzacji kształcenia, dostosowywania go do bieżących potrzeb (rynku pracy, gospodarki, polityki) zamiast do uniwersalnych ideałów i wartości. Jednak najważn...

  Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości

  Pytanie, które zadajemy dziś najczęściej, a które określa swoisty dla naszych czasów sposób problematyzowania świata, ma swe źródło w nieoczywistym (znoszącym tradycyjną opozycję myśli i bytu) rozumieniu obiektywności. Pozostając w tej perspektywie przyjmujemy, że jedyną dostępną naszemu doświadczeniu formą realności świata jest sens, czyli – doznawana przez nas na różnych poziomach rozumienia (w rozumieniu słownym, przedsłownym, działaniowym, uczuciowym) – obecność wszystkiego, co jest (rzec...

  Działanie jako forma oporu wobec ideologii dominujących: o (nie)skuteczności radykalnej myśli pedagogicznej

  Prezentowany tekst dotyczy marnowania potencjału zmian w sferach społecznej i edukacyjnej. W zasadzie poświęcam go „działaniu” rozumianemu podwójnie – jako aktywność pedagogiczna/edukacyjna i idei, która do tej aktywności wiedzie. Poniżej przedstawiam (skrócone) refl eksje dotyczące idei pedagogiki emancypacyjnej Freirego oraz jej przejęcia i rynkowej trywializacji, a postawy Oburzonych, przeciwników ACTA i innych niezadowolonych, którzy w podejmowanym przez siebie działaniu wobec władz dostr...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark