LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
oPUB
Type
Institutional Repository
Items
266 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://opub.dsw.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Bezdomność jako przejaw bezradności życiowej czy niedostosowania społecznego

  Bezdomność to odwieczny problem ludzkości występujący w każdej epoce i w każdym społeczeństwie. Najczęściej traktuje się ją jako zjawisko z pogranicza patologii lub jako zdecydowanie patologiczne, ale także jako przejaw bezradności danego człowieka. Jest ona także przykładem marginalizacji pewnej grupy ludzi, w tym niestety także ludzi niepełnosprawnych. Problem bezdomnych, ze względu na rosnące znaczenie gospodarki wolnorynkowej, może być zagrożeniem sytuacji socjalnej w państwie. Jedną z po...

  Wolność czy równość w edukacji?

  Nierówności społeczne w oświacie są niezaprzeczalnym faktem… Od wielu lat dokumentujemy w wyniku wielorakich i wielostronnych badań empirycznych, że zróżnicowanie dostępności, warunków, procesów, poziomu i jakości wykształcenia na wszystkich jego poziomach – od progu szkoły podstawowej, poprzez progi szkolnictwa średnich i wyższych szczebli, aż do wyjścia ze szkoły na rynek pracy – jest wysokie i trwałe.

  Response to Professor Jean Guichard

  The article recounts a discussion inspired by Professor Jean Guichard’s letter to Professor Alicja Kargulowa. Its participants – a group of female counsellogists – are engaged in an e-mail exchange that freely unfolds in the symbolic space of the on-line discourse. Embedded in their own specific research, their contributions depart from a conventional, structured line of argumentation, spontaneously, and at the same time insightfully, reflecting on various facets of purification and translati...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark