LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
oPUB
Type
Institutional Repository
Items
273 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://opub.dsw.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Krytyka społeczna jako „reforma świadomości”: próba reinterpretacji Marksowskiego projektu krytyki

  Rasiński, Lotar (2012)
  Celem tego artykułu jest zatem próba odpowiedzi na następujące podanie: czy możliwe jest zachowanie emancypacyjnego wymiaru filozofii Marksa, przy rezygnacji zarówno z idei uniwersalnego wyzwolenia ludzkości, jak i formułowania obiektywnej teorii kapitalizmu? Swoją prezentację koncepcji krytyki Marksa podporządkowuję przede wszystkim pokazaniu antyteoretycznego nastawienia Marksa, zwłaszcza z tzw. młodego okresu, który zgodnie z jedenastą Tezą o Feuerbachu przeciwstawia przekształcanie świata...

  Edycja prac dyplomowych i naukowych: krótki przewodnik dla studentów i doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  Rozkosz, Ewa A.; Chmielewska, Joanna (2017)
  Przewodnik adresowany jest do studentów oraz doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, przygotowujących prace dyplomowe oraz doktorskie. Zawiera wymogi edytorskie, jakie powinny spełniać składane w Uczelni prace.

  O poradnictwie społeczeństwa sieci

  Kargulowa, Alicja (2010)

  Wolność czy równość w edukacji?

  Kwieciński, Zbigniew (2009)
  Nierówności społeczne w oświacie są niezaprzeczalnym faktem… Od wielu lat dokumentujemy w wyniku wielorakich i wielostronnych badań empirycznych, że zróżnicowanie dostępności, warunków, procesów, poziomu i jakości wykształcenia na wszystkich jego poziomach – od progu szkoły podstawowej, poprzez progi szkolnictwa średnich i wyższych szczebli, aż do wyjścia ze szkoły na rynek pracy – jest wysokie i trwałe.

  O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa

  Kargulowa, Alicja (2013)
  W artykule podjęte zostały próby wyjaśnienia terminu poradnictwo w ujęciu potocznym, psychologicznym i socjologicznym. Wyjaśnienia te są punktem wyjścia do uzasadnienia potrzeby badań nad poradnictwem i poszukiwania odpowiedzi na związane z tym pytania. Zebranie i uporządkowanie tych odpowiedzi w postaci hipotez, interpretacji zjawisk, prawidłowości, służyć ma budowaniu nauki o poradnictwie – poradoznawstwu. Jest tu próba scharakteryzowania zgromadzonej wiedzy dotyczącej poradnictwa i badań n...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok