LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
44133 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Project of Delivery and Storage of Materials in Company Tipafrost a.s.

  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených krémů. Výstupem práce jsou návrhy na zefektivnění těchto systémů. The bachelor thesis is focused on the supply and storage of the chosen company. The work includes analysis of the current supply and storage system in the chosen company TIPAFROST Jsc., which deals with the m...

  Application of Management Control System in a Company

  Cílem této diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve vybraném pod-niku a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení da-ného podniku podporujícího dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se mě-nícím tržním prostředí. Práce obsahuje tři hlavní části. První teoretická část obsahuje informace týkající se teorie controllingu. Analýza současného stavu hodnotí současný stav controllingu ve vybraném podniku a v poslední části jsou vypracován...

  High standard detached house

  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. Jedná se o rodinný dům dvoupatrový, s částečným podsklepením a s přistavěnou dvojgaráží. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Zbraslav na Moravě. Rodinný dům je navržen z konstrukčního systému Porotherm, stropy budou provedeny jako železobetonové monolitické spojené se ztužujícím věncem. Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou, dvě ze střech budou navrženy jako pochozí...

  Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov

  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce nezaměstnanosti. Dále se v práci nachází několik návrhů řešení, které by měly prolomit značně neuspokojivý stav míry nezaměstnanosti ve zmíněném okrese. This diploma work deals with problem of unemployment in the district of Vyškov in the years 2007-2012. This work includes an...

  Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému divize Výroby přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S), společnosti ABB s.r.o. a následným vytvořením návrhu změn pro eliminaci současných problémů. Práce je zaměřena na konkrétní část informačního systému společnosti, a to na výrobní informační systém (MES). Hlavním cílem práce bude návrh opatření pro optimalizaci tohoto výrobního systému. Dílčím cílem bude rozšíření tohoto informačního systému. Bachelor thesis deals with the...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark