LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
48667 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vývoj a regulace ventilačních turbín

  Ondra, Martin (2015)
  Tato práce se zabývá řešením mechanické regulace sání ventilačních turbín. V práci byly navrhnuty a popsány tři způsoby mechanické regulace. Jedná se o regulace pomocí půlklapky, čtvrtklapky a pomocí tzv. tančící turbíny. Dále byl proveden výpočet pomocného ventilátoru. Výsledné mechanické regulace této práce umožňují, při vysokém větru, omezovat průtok odsávaného vzduchu bez pomocí elektrické energie. Díky tomu dojde k ušetření celkových nákladů na provoz ventilační turbíny a ke snížení tepe...

  Stanovení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru

  Bergerová, Sandra (2015)
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti projektu. Jedná se o projekt dostavby v odvětví sportu, rekreace, turistiky a cykloturistiky. Teoretická část je zahájena kapitolou, která popisuje témata spojená s fází přípravy a realizace projektu. V následující kapitole je přehled metod, kterými lze projekty posuzovat. Největší pozornost je věnována studii proveditelnosti jako jedné z metod pro posuzování projektů. V teoretické části je dále výčet ukazatelů hodnocení projektu a ...

  Rodinný dům s ordinací

  Stodůlka, Jindřich (2012)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s ordinací v Hošťálkové (okr. Vsetín). Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na parcele č.2133/2, katastrální území Hošťálková. Stavební objekt je situován do území určeného k výstavbě rodinných domů. V blízkosti pozemku jsou vedeny inženýrské sítě. V objektu rodinného domu bude bytová jednotka sloužící k bydlení 5-6 osob, ordinace je navr...

  USB multimetr s mikroprocesorem

  Samek, Martin (2009)
  Tématem mé semestrální práce je návrh multimetru a jeho následné propojení pomocí sběrnice USB. Při návrhu multimetru byla snaha o využití minimálního počtu součástek při zachování dobré ochrany proti špatnému použití v aplikaci. K propojení multimetru a počítače je využita dnes nejrozšířenější sběrnice USB. Ke komunikaci je využit standard HID, pro který není nutno instalovat systémové ovladače. Topic of my terminal labour is a proposion of multimeter and its resulting connection by the h...

  Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání

  Novák, Petr (2009)
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S, který je modifikován s různým hmotnostním procentem mikromleté slídy. Výsledkem práce jsou kmitočtové závislosti složek komplexní permitivity kompozitního materiálu při různých re...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark