LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
48311 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Worm conveyor

  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šikmého šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu. Práce je tvořena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva se zabývá výpočtem hlavních parametrů šnekového dopravníku, návrh pohonu, uložení šneku a pevnostní výpočet hřídele šneku. Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD Mechanical a skládá se z výkresu sestavy s jednotlivými detaily šnekového hřídele, výrobních výkresů a svařovací sestavy šn...

  Assessment of a Company's Financial Situation and its Information System Support

  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace zkoumané společnosti v letech 2007 – 2011s použitím vybraných elementárních metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti a dále analýzou informačních systémů, které společnost využívá. Na základě výsledků provedených analýz jsou poté formulovány návrhy ke zlepšení současné situace. This bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the investigated company from years...

  Masonry Block of Flats

  Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci bytového domu, nároky na požární bezpečnost a tepelně technické a akustické vlastnosti konstrukcí. Zděný objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží bez podsklepení. Tato podlaží jsou propojena výtahem. Bytový dům je založen na základových pasech, vnější zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stanová střecha je tvořená vazníky ve dvou úrovních. Bytový dům je navržen pro devět bytů a jeden z těchto bytů je bezbarié...

  Simulation of ultrasound sequences in contrast mode

  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je zaměřeno na kontrastní látky používané při kontrastním ultrazvukovém zobrazení. Důležitou částí je popis používaných perfuzních mode-lů se zaměřením získat perfuzní parametry a analyzovat tak perfuzní křivky získané měřením kontrastní látky v čase. Druhá část se věnuje navr...

  Parsing Based on Multigeneration

  Práce se zabývá problematikou syntaktické analýzy založené na multigenerování. Cílem je vytvořit program, který zadaný vstupní řetězec transformuje na n- 1 výstupních řetězců. Vstupem programu je uživatelem vytvořený textový soubor obsahující pravidla  n gramatik. Právě jedna gramatika je označena za vstupní a zbývajících n- 1gramatik se stává výstupními gramatikami. Na základě vstupní gramatiky se provede syntaktická analýza uživatelem zadaného řetězce, která nám určí použitá gramatická prav...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark