LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
47366 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Viladům v Humpolci - stavebně technologický projekt

  Práce obsahuje stavebně technologický projekt bytového domu Viladům Humpolec. Bytový dům má pět nadzemních podlaží s deseti bytovými jednotkami. V prvním nadzemí se nachází garáže a provozovna se samostatným vstupem. Autor se zabývá hlavními technologickými etapami výstavby, které jsou zpracovány v následujících částech této práce. The work includes construction of a residential building technological project Villahouse Humpolec. Residential building has five floors with ten housing units....

  Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

  Účelem této práce je objasnit mechanismus utváření mazacích filmů mezi nekonformními povrchy v situacích, kdy nelze režim mazání kontaktu označit jako plně zaplavený elastohydrodynamický. Za určitých podmínek množství maziva, valivých rychlostí, teploty, vlastností maziva či zatížení kontaktu může dojít ke snížení tloušťky mazacího filmu pod hodnoty určené podle vztahů pro plně zaplavený kontakt. Tento režim je označován jako hladovění a je při něm výrazně zvýšené riziko opotřebení povrchů, k...

  Využití malo-profilové kanalizace pro odvádění odpadních vod z obcí do 500 EO.

  Bakalářská práce předkládá varianty dopravy odpadních vod v České republice. Zaměřuje se jak na tradiční způsoby odvádění odpadní vody, tak i na alternativní. Hlavní cíl práce je popis fungování jednotlivých částí, zásady návrhu, konstrukce, provoz a údržba kanalizace maloprofilové, která by mohla přinést nové variantní řešení odkanalizování především pro obce do 500 EO. Návrh je demonstrován v místní části města Zlína - Chlum. Součástí práce je také orientační finanční srovnání dvou kanaliza...

  Interakce tekutého kovu s formovací směsí

  Předmětem diplomové práce bylo vyřešit vliv tekuté litiny s lupínkovým grafitem na penetraci do cementové formy. Byla navržena metodika zkoušky a její ověření bylo provedeno v experimentálních a provozních podmínkách. V práci byl potvrzen vznik komplexních sloučenin na rozhraní cementové formy a odlévaného kovu. Vytvořený matematický model mechanické penetrace prokázal vliv teploty a chemického složení grafitizující litiny na rozsah penetrace. Subject of the diploma thesis was to resolve i...

  Ve stopách Leoše Janáčka - převod řeči na hudbu

  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro převod řeči z nahrávky ve formátu WAV na hudbu uloženou ve formátu MIDI. V úvodní části je čtenář uveden do problematiky. Následuje popis teoretických základů zpracování řeči a následného generování hudby. Dále jsou diskutovány počáteční experimenty, jako generování základní melodie, průměrování tónů, detekce slabik atp., za účelem určení, které z těchto technik mají pozitivní vliv na poslouchatelnost vytvořené hudby, a proto by měly být ve vý...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark