LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
43365 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Fytotoxicita vybraných naftochinonů na vybraném rostlinném modelu

  Úvodní část mé diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor řešené problematiky, jako je zkoumání toxicity naftochinonů plumbagin a juglon a to především s ohledem na jejich alelopatické působení. Další část se zaměřuje na stres rostlin, vyvolaný působením stresových faktorů, vedoucí až k jejich úhynu. Je zde rozebrán experimentální protokol a možnosti stanovení vlivu naftochinonů na rostlinný model. Experimentální část pojednává o měnících se růstových parametrech rostlinných vzorků, v z...

  Návrh elektronkového kompresoru pro zpracování zvukových signálů

  Seminární práce se zabývá problematikou kompresoru LA2A i kompresorů obecně. Rozebírá pojmy spojené s dynamikou signálu. V první části je text soustředěn na teoretický úvod, kde jsou probrány pojmy spojené s dynamikou signálů. Je zde vysvětlen princip komprese a parametry které jsou spjaty s tímto procesem. Druhá část textu se věnuje čistě stavbě kompresoru, který vychází ze známého typu LA2A. Popisuje jeho jednotlivé části a jejich vzájemnou souvislost. Na závěr textu je předložena představa...

  Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže

  Malec, Jan (2014)
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je zde také provedena analýza rozlišovacích schopností dalekohledu. K tomu byl vytvořen jednoduchý program (v příloze) pro výpočet difrakčních obrazců v ohniskové rovině z bodových hvězd. Na základě pohybu dalekohledu za sledovaným objektem jsou vyjádřeny také potřebné momenty ...

  Podpora v rozhodovacích procesech použitím analýzy časových řad

  Diplomová práca stanovuje vlastnosti aplikácie, ako podporného nástroju v rozhodovacích procesoch, vhodnej k automatizácii výpočtov analýzy časových rád. Popisuje riešenie, vytvorené na základe stanovených kritérií. Ukazuje príklady použitia vytvorenej aplikácie v praxi a interpretuje výstupy z aplikácie. This master’s thesis determines qualities of the application used as a supporting tool in decision-making processes and which is useful for automatization of time series analysis. The the...

  Izolace DNA v kvalitě pro PCR z probiotických výrobků pro dětskou výživu

  Diplomová práce byla zaměřena na izolaci DNA v kvalitě pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a následnou identifikaci probiotických bakterií. Pomocí magnetických částic P(HEMA-co-GMA) byla izolována DNA v kvalitě pro PCR ze šesti probiotických preparátů vhodných jako doplňky stravy pro děti. Izolovaná DNA byla amplifikována v PCR pomocí rodově a druhově specifických primerů. Byly identifikovány následující mikroorganismy rodů Lactobacillus, Bifidobacterium a Streptococcus: L. acidophilus, ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark