LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Stockholms universitet
Type
Institutional Repository
Items
15774 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://su.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Designing Activity and Creating Experience : On People’s Play in Public places

  Back, Jon (2013)
  This thesis deals with the design of play in public places; this can mean both pervasive games and other freer play activities. In these activities (as well as in many other game activities) the same game can spur many different ways to play it, and the same activity can be experienced differently by different players, and even differently on different occasions for the same player. An activity such as playing must be observed as a whole. The surrounding cul- ture, player preconceptions and t...

  Dancewalks : En fallstudie av alternativa stadsplaneringsmetoder

  Dancewalks är ett platsspecifikt danskonstverk skapat och uppfört i olika semioffentliga rum. Den här kvalitativa studien undersöker resultatet och effekterna av en Dancewalks i Malmö där 30 arkitekter och stadsplanerare deltog. Dancewalks är i sig själv ett performance vilket påverkar studien och därför också undersökningsprocessen. Det teoretiska ramverket utgår från Non representative theory och teorier om hur människor interagerar i rum. Tillvägagångssättet för studien är en triangulering...

  Students and Family Formation : Studies on educational enrolment and childbearing in Sweden

  This thesis explores the impact of educational enrolment on family formation in Sweden. The aim is to identify factors that are important for students’ childbearing and to find potential explanations as to why so few students have children while enrolled in education. Three independent studies are carried out, two quantitative and one qualitative. Study I examines the associations between age, earnings, a student financial aid reform, and female students’ first, second and third birth risks. ...

  Nu måste jag välja! : Hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin beslutsprocess inför gymnasievalet

  Ungdomar idag står inför en mängd valalternativ. Syftet med studien var att få förståelse för hur ungdomar i ett individperspektiv hanterar och upplever sin beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval. En kvalitativ metod användes och intervjuer genomfördes med åtta elever i år nio från en skola i en medelstor kommun. Resultatet visar att tanken på gymnasievalet initieras främst från personer i ungdomarnas närhet. De har periodvis tänkt väldigt intensivt på gymnasievalet. De flesta ungdomarna...

  Trivsel på arbetet : Trivselns medierande roll mellan psykologiskt klimat och arbetsattityder

  Denna studie undersöker den arbetsrelaterade trivselns medierande roll i sambandet mellan det psykologiska arbetsklimatets och arbetsattityderna organisatoriskt åtagande (organizational commitment), arbetsinlevelse (job involvement), arbetsengagemang (work engagement) och avslutsintention. Undersökningen är genomförd på Patent- och registreringsverket och bygger på en enkätstudie bland verkets medarbetare (n = 140). Resultat av hierarkisk regressionsanalys visar att klimatfaktorer i hög grad ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark