LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Högskolan Kristianstad Publikationer
Type
Institutional Repository
Items
5984 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://hkr.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Inställningen till dans hos lärare i idrott och hälsa på högstadiet

  Tornberg, Johan (2009)
  Abstract Dansen har funnits lika länge som människan och den fyller flera viktiga funktioner. I det här arbetet tas en rad positiva effekter av dansen upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning lärare i idrott och hälsa har till dans. Med inställning så menas kunskap, färdighet och attityd till dans och om deras inställning till dans påverkar hur mycket de använder sig av dans i undervisningen. En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av enkäter för att få svar ...

  "Läsförståelse, det hör man ju vad det är". : en fokusgruppsstudie om tre lärares syn på läsförståelse

  Ottosson, Oscar; Karlsson, Victor (2016)
  I den här uppsatsen har vi undersökt hur tre lärare i årskurs 4-6 definierar begreppet läsförståelse och hur de tolkar och konkretiserar styrdokumenten i sitt arbete. Utifrån en sociokulturell syn på lärande har vi genomfört en fokusgruppsintervju med tre stycken lärare verksamma på en skola i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna till en början gav en begränsad definition av begreppet läsförståelse men under samtalets gång breddade de sin definition. Den begränsade definitionen tolkar...

  Pre-school children discerning numbers and letters

  Holmqvist, Mona; Tullgren, Charlotte (2009)
  Research on learning has shown the importance of the learner‟s possibilities to discern what differs as well as what is similar when meeting new phenomena. But how does this kind of understanding develop when young children try to understand their environment in natural settings? The results of Tolchinsky‟s research (2003) about young children‟s understanding of numbers and letters before being taught are considered in this study. Tolchinsky‟s results showed that children can separate cards t...

  En fenomenologisk studie om pedagogisk dokumentation : Varför gör vi det här egentligen?

  Andersson, Josefine; Gran Ljungcrantz, Jessica (2012)
  Pedagogisk dokumentation är en central del för alla verksamma förskollärare i den dagliga verksamheten. Denna studies syfte är att förstå på vilka sätt begreppet pedagogisk dokumentation kan tolkas. Genom detta synliggörs det eventuella behovet av en ökad tydlighet för att den praktiska verksamheten skall gå att genomföra. Åtta pedagoger intervjuas om deras individuella tolkningar av det aktuella begreppet där svaren ligger till grund för en fenomenologisk analys i vilken pedagogernas svar ut...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark