LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Högskolan Kristianstad Publikationer
Type
Institutional Repository
Items
5932 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://hkr.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • KBT på behandlingshem : Utkomst av behandling för unga kvinnor med multimodal psykiatrisk problematik.

  Wetterlöv, Johan (2007)
  Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor och därmed också behovet av evidensbaserade effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som visat sig vara effektivast för en rad olika psykiatriska problem. För unga kvinnor med multimodal problematik är inte alltid poliklinisk-behandling tillräcklig utan en institutionsbehandling kan vara nödvändig. Forskningen av institutionsbehandlingar ger slutsatsen att de ska grundas på kognitiva och inlärningsteoretis...

  Hårdare disciplin? Dess påverkan på lärandet

  Kobaslic, Adnan; Sunesson, Patrik (2009)
  Arbetet syftar till att ta reda på vad rektorer och lärare har för tankar kring huruvida dagens skola är i behov av hårdare disciplin, samt vad hårdare disciplin skulle få för effekter på elevernas lärande. Undersökningen är genomförd med enkät som distribuerades via internet, där de besvarande kunde lämna sina tankar och åsikter kring våra frågor. Slutsatsen som dras i arbetet är att de besvarande lärarna och rektorerna förvisso anser att skolan är i behov av ordning i klassrummet för att u...

  Andragradsekvation som lärandeobjekt : det innehåll som eleverna får ta del av och dess betydelse för elevernas lärande

  Olteanu, Constanta (2005)
  I denna artikel presenteras hur lärare behandlar undervisningsinnehållet då de undervisar om andragradsekvationen. Dessutom presenteras kommunikationens roll i undervisningen och på vilket sätt kommunikationseffektiviteten öppnar olika möjligheter att tolka och refl ektera över lösningen av en andragradsekvation för eleverna. Resultaten visar att lärarens sätt att erbjuda olika dimensioner av lärandeobjektet refl ekteras i hur elevernas lärande utvecklats. 

  Undersökning av det psykosociala arbetsklimatet på EBP

  Jönsson, Pär; Nilsson, Sara (2006)
  EBP tillverkar karosskomponenter för eftermarknaden till bilindustrin. Presshallen har genomgått en större förändring genom en investering i en presslinje. Förändringsprocessen har påverkat pressoperatörernas psykosociala arbetsklimat. Vi valde att undersöka medarbetarnas psykosociala arbetsklimat och hur förändringen har påverkat arbetsmotivationen bland medarbetarna på pressavdelningen. Undersökningens syfte var att studera hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation idag jämfört med för...

  Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi : en empirisk undersökning genomförd med pedagoger och specialpedagoger

  Emanuelsson, Emma; Nyström, Anna (2010)
  Klasserna i dagens skolor blir allt större eftersom ekonomin stramas åt. Antalet elever per pedagog blir fler och fler, vilket också innebär att fler elever med särskilda behov finns i varje klass. Det forskas en hel del om dyslexi men forskningen är ännu inte fullständig. Det kommer hela tiden nya sätt att se på dyslexi och var dess svårigheter finns och beror på. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolans pedagoger och specialpedagoger arbetar med elever som har dyslexi för att des...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark