LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Högskolan Kristianstad Publikationer
Type
Institutional Repository
Items
5534 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://hkr.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Patienters upplevelser av humor i vården : en litteraturstudie

  Humor ingår i kategorin kommunikation som är viktig i omvårdnadsprocessen. Definiera humor kan vara svårt och i studien definieras humor som en karaktärsegenskap där individen har ett sinne för det roliga och syftet är att bjuda in till skratt. Humor är personligt och kan ses som ett universellt språk. En produkt av humor är skratt som har många positiva fysiologiska effekter i kroppen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av humor i vården. Metod: En allmän litteraturöversikt med utgån...

  Upphandlingsprocess i enlighet med LOU : en studie om upphandling av hjälpmedel inom vård och omsorg

  We have during these three past years been getting formal knowledge in business economics and believe that, now in the end of our education, we are qualified to the demands that are put on the labour market. The purpose of this report has been to write about, such an extensive subject area as public purchase though we feel the education is lacking this area and have therefore decided to do our dissertation in public purchase. Due to lack of time we have not been able to investigate in the ext...

  Kvinnans och mannens behov vid förlust av ett väntat barn

  Background: People are individuals who react differently when confronted with unexpected events. To miscarry is nature’s own way of sorting out the foetuses which could never become a fully grown child. The loss can without help be difficult to handle and can impact the couple negatively towards future pregnancies. The nursing staff ought to familiarize themselves with the experience, encounter their feelings and identify their needs. The aim of the study was to identify the female’s and the ...

  Varför just teater och drama?

  Studiens övergripande syfte är att få vetskap om varför elever väljer att gå teater- och dramainriktningen på det estetiska programmet på gymnasieskolan. Jag har genom min litteraturstudie dragit slutsatserna att teater och drama är ett bra verktyg för att nå personlig utveckling, tillit och trygghet hos individen och i gruppen, social kompetens, kommunikativ förmåga samt kognitiv kompetens hos individer. Drama används som redskap för utveckling av individens inre egenskaper och för gruppens ...

  När visioner ställs mot principer : en rapport från arbetet med att utforma en ämnes- och lärosätesövergripande nätutbildning

  Utveckling av breddmagisterprogrammet Teamarbete i hemvård har skett som ett projekt med stöd från myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Avsikten med utbildningen var skapa förutsättningar för teamarbete i omsorg, vård och rehabilitering av äldre personer och personer med funktionshinder. Behov av denna slags utbildning hade tidigare uttryckts i utredningen om samanhållen hemvård. Där påtalades bland annat vikten av att arbeta tvärprofessionellt i omsorg, vård och rehabilitering av äldre p...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark