LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilgi University Library Open Access
Type
Institutional Repository
Items
1117 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İnsan hakları alanında çalışan hükümet dışı kuruluşların dış politikaya etkisi

  Tanrıverdi, Görkem (2011)
  119 pages II. Dünya Savaşı’ndan sonra, insan hakları kavramının uluslararası ilişkiler teori ve pratiğindeki yeri artmıştır. Yeni dış politika anlayışı, uluslararası alanda farklı aktörlerin yer almasına olanak tanımaktadır. Bu süreçte, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK), devletlerin dış politikalarında insan hakları konularına dikkat çekerek uluslararası arenada yürüttükleri faaliyetlerle, yeni bir alan oluşturdular. Birleşmiş Milletl...

  Characterization Of Majority Rules

  Keresteci, Naciye Kınık (2008)
  18 pages This paper examines different characterizations of the Relative Majority Rule, Absolute Majority Rule, and variations of those two, chronologically. Basically, Relative Majority Rule, as the name suggests, concerns with the relative number of supporters of the different alternatives. Whereas Absolute Majority Rule requires an alternative to be chosen more than half of the supporters to win. Relative Majority may cause an alternative with very poor support to win (i.e. ...

  Civil society and democratisation in Turkey

  Solmaztürk, Ethem Halidun (2014)
  422 pages This is an analysis of the contribution of civil society to democratisation in Turkey through participation in the political decision-making and legislative processes and its degree of success in exerting an influence on policy outcomes. It aims to uncover the causal processes and variables, which work between civil society and the political processes and investigates the relationship between the efforts of civil society to promote democratisation and the policy...

  Türk iş hukukunda çocuk işçi kavramı ve çocuk işçinin hakları

  Kılıç, Şebnem (2011)
  162 pages Tezde Türk IŞ Hukukunda çocuk iŞçi kavramı ve çocuk iŞçinin hakları incelenmiŞtir. Bu kapsamda giriŞ kısmında konunun neden önemli olduğunu açıklanmaya çalıŞılmıŞ ve genel geçer bir çocuk tanımı olmadığı, çocuk kavramının Aydınlanma Çağı‟nın sonrasında günümüzdeki anlamına ulaŞtığı ve hala dönüŞüm geçirmekte olduğu sonucuna varılmıŞtır. Bu tanım sorunu, uluslararası kurumların yaŞadığı tanım sorunlarında da kendini gösterdiği için önemlidir. Birinci bölümde ise uluslararası düzen...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark