LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Marmara University Open Archive Repository
Type
Institutional Repository
Items
1618 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://dspace.marmara.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve internet bankacılığında kullanılması sonucu malvarlığı zarara uğratılan bankaya karşı mevduat sahibinin hukuki sorumluluğu

  Açıkgöz, Osman (2016)
  Çağımızda, internetin öncülük ettiği bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmeler siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda bir çok değişikliğe neden olmaktadır. Günümüz dünyasını pek çok yönüyle etkileyen bu olgu, “küreselleşme” kavramıyla ifade edilmektedir. Küreselleşmeyle farklı kazanımlar elde edildiği gibi çok sayıda hukuki sorunla da karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise internet aracılığıyla gerçekleştirilen haksız çıkar (menf...

  Türkiye’de interneti kimler, ne için kullanıyor?

  ANIL, Bülent; KÖKSAL, Emin (2016)
  Bu çalışma Türkiye’de internet erişiminin ve kullanımının belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada TUİK’in 2014 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının veri setini kullanarak aşamalı bir regresyon analizi kullanılmaktadır. İlk aşamada hanehalklarının internet erişim sahibi olmalarında etkili olan sosyoekonomik, demografik ve bölgesel faktörler tahmin edilmiş, sonraki aşamada ise bu faktörlerin, bireylerin internet kullanımını nasıl etkilediği araştırılmışt...

  The impact of pregnancy rates of using two different cut-off levels for high serum estradiol levels on the day of the hCG injection: Results from the same cohort of patients with long down-regulated ART cycles

  YOLDEMİR, Tevfik (2013)
  Objective: To determine, from a single cohort of patients whether on the day of the human chorionic gonadotropin (hCG) injection, two different cut-off levels for high serum estradiol (E2) levels affect pregnancy rates in long-down regulated assisted reproductive technology (ART) cycles. Patients and Methods: A retrospective cohort analysis was performed in a University affiliated hospital on 539 women undergoing consecutive in vitro fertilization/intacytoplasmic sperm ...

  Kar yönetimi ve yöntemleri - Earnings management and its methods

  ALTUK ÖZDEN, Evrim; ATAMAN, Başak (2014)
  Kar yönetimi, finansal raporlama sürecinde yöneticilerin takdir yetkilerini kullanmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Birtakım işlemler yoluyla ya da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ndeki (GKGMİ) esnekliklerden faydalanılarak uygulanan kar yönetimi, finansal tablo kullanıcılarına yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle son derece önemli bir konu haline gelmektedir. GKGMİ, işletmenin gerçek finansal durumunu yansıtabilmeleri açısından, muhasebe tercihlerini yaparken, yöneticilere, ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark