LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
1335 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini

  Suđi, Juraj (2016)
  Problem i predmet istraživanja ove doktorske disertacije jeste delatnost i uticajslovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini. Putem analizeživota slovačke nacionalne zajednice, njihove migracije i istorijskog razvoja sagledava sepovezanost pevanja sa njihovim životom. Disertacija se bavi analizom celokupnog razvojavokalnog izvođenja od slovačke narodne pesme do horske kulture vojvođanskih Slovakaputem analize rezultata dosadašnjih istraživanja ali ...

  Osetljivost Cercospora beticola (Sacc.)prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repeprema fungicidima

  Budakov, Dragana (2014)
  Cercospora beticola, prouzokovač pegavosti lišća šećerne repe je ekonomskinajznačajnije oboljenje lista, koje se primarno suzbija primenom fungicida. U Srbiji jeza suzbijanje ovog parazita registrovan i široko primenjivan veći broj preparata izgrupa MBC fungicida (benzimidazoli), DMI fungicida (triazoli i imidazoli), kao i QoIfungicida (metoksi-akrilati). Fungicidi iz navedenih grupa imaju specifičan mehanizamdelovanja, te kod njih postoji visok rizik od pojave rezistentn...

  Kolokacioni postupci za rešavanje singularno perturbovanih problema

  Radojev, Goran (2015)
  U disertaciji su razvijeni kolokacioni postupci sa C1- splajnovima proizvoljnog stepena za rešavanje singularno-perturbovanih problema reakcije-difuzije u jednoj i dve dimenzije. U 1D, pokazano je da kolokacioni postupak sa kvadratnim C1- splajnom na modifikovanoj Šiškinovoj mreži, konvergira uniformno, sa redom konvergencije skoro dva. Takođe, na gradiranim mrežama, ovaj metod ima red konvergencije dva – uniformno do na logaritamski faktor....

  Iskorišćenje sporednog produkta prerade paradajza kao sirovine za prehrambene proizvode sa dodatom vrednošću

  Belović, Miona (2016)
  U okviru disertacije su razvijeni postupci za iskorišćenje sporednog produkta prerade paradajza (tropa) kao polazne sirovine za proizvodnju prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću. Sprovedena istraživanja kretala su se u dva smera: proizvodnja lipofilnih i hidrofilnih ekstrakata od liofilizovanog tropa paradajza, primenom rastvarača koji su dozvoljeni za upotrebu u prehrambenoj industriji (n-heksana i 95% etanola) i njihova karakterizacija u pogledu sadržaja i sastava fitohe...

  Романескни јунак српске модерне између индивидуализма и патријархалности

  Milašinović, Svetlana (2016)
  Roman moderne i njegovi junaci u ovom istraživanju posmatrani su u procepu između novog i starog, između individualnih želja koje sve više jačaju i patrijarhalnih normi čiji koreni su i dalje izuzetno jaki. Pokušali smo, prema tome, da odgovorimo na pitanje da li je roman kao žanr nastao upravo kao jedina forma koja je mogla da izrazi to dvojstvo (s obzirom da u tom smislu prostor pripovetke, kao to svedoči većina istraživača, ipak nije bio dovoljan). Na ovaj način, pomalo zalaz...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark