LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
890 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Primena panel modela u identifikovanju faktora uspešnosti poslovanja proizvodnih preduzeća

  Osnovni cilj istraživanja predstavlja identifikovanje faktorakoji utiču na uspešnost poslovanja proizvodnih preduzeća, i tokorišćenjem metodologije iz oblasti analize panel podataka.Kao mera uspešnosti poslovanja korišćena je profitabilnost.Istraživanjem je obuhvaćena analiza uticaja nekoliko internih ieksternih faktora. Utvrđen je značajan uticaj kako internih(veličina preduzeća, finansijska zaduženost, efikasnostkorišćenja imovine i stopa opipljivosti imovine) tako ieksternih (inflacija, BD...

  Nivo hepcidina kod bolesnika lečenih hroničnim programom hemodijalize

  Hronična bubrežna bolest (HBB) je globalni zdravstveni problem ne toliko zbog svoje masovnosti, koliko zbog hroničnog, progresivnog toka i udrženosti sa značajnim komorbiditetima. Anemija u sklopu HBB povezana je sa smanjenim kvalitetom života, povećanjem kardiovaskularnog morbiditeta, kognitivnim poremećajima, povećanjem broja hospitalizacija i sa povećanim mortalitetom. Incidencija anemije raste sa napredovanjem HBB, tako da u petom stadijumu zahvata gotovo sve obolele. Hepcidin je centraln...

  Анимирани филмови произведени у „Неопланта филму“ (1966-1985)

  U radu se predstavlja I analizira ukupna proizvodnjaanimiranih filmova u "Neoplanta filmu", u NovomSadu, Srbiji izmedju 1966. i 1985. godine.

  Značaj hibridnog dijagnostičkog imidžinga u preoperativnoj evaluaciji karcinoma grlića materice

  Uprkos postojanju dijagnostičkih procedura za ranu dijagnostiku, sprovođenju preventivnog skrining programa, te dugom preinvazivnom periodu u kojem je moguće izvršiti detekciju, karcinom grlića materice i dalje predstavlja jedan od vodećih zdravstvenih problema, imajući u vidu činjenicu da je uzrok obolevanja i umiranja velikog broja žena širom sveta. Oko 85% karcinoma grlića materice dijagnostikuje se u zemljama u razvoju, čineći čak 15% svih malignih tumora kod žena, dok u raz...

  Klijentovo oĉekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene

  Decenijama unazad, klijentova oĉekivanja ishoda tretmana isticana su od strane teoretiĉara kontekstualnih psihoterapijskih modela kao jedan od kljuĉnih opštih faktora psihoterapijske promene. MeĊutim, rezultati dosadašnjih istraţivanja uloge ovog fenomena daju nekonzistentne rezultate jer se ovom konstruktu pristupa veoma raznovrsno. Pojedini istraţivaĉi istiĉu vaţnost poĉetnih pretretmanskih oĉekivanja ishoda tretmana, drugi ulogu promene oĉekivanja ishoda tretmana u postizanju...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark