LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
893 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ekstrakcija bosiljka (Ocimum basilicum, Lamiaceae) ugljendioksidom u superkritičnom stanju i modelovanje ekstrakcionog sistema

  U okviru ove doktorske disertacije, proučavana je ekstrakcija bosiljka (Ocimum basilicum L.) primenom postupka hidrodestilacije, Soxhlet ekstrakcije i ugljendioksidom u superkritičnom stanju. Određen je sadržaj etarskog ulja u drogi (0,565%), a primenom GC/MS(FID) metoda određen kvalitativni i kvantitativni sastav detektovanih komponenata. Identifikovane komponente svrstane su u nekoliko grupa (monoterpeni, seskviterpeni i njihovi oksidovani derivati). Rezultati ispitivanja pokazuju da je dom...

  Značaj hibridnog dijagnostičkog imidžinga u preoperativnoj evaluaciji karcinoma grlića materice

  Uprkos postojanju dijagnostičkih procedura za ranu dijagnostiku, sprovođenju preventivnog skrining programa, te dugom preinvazivnom periodu u kojem je moguće izvršiti detekciju, karcinom grlića materice i dalje predstavlja jedan od vodećih zdravstvenih problema, imajući u vidu činjenicu da je uzrok obolevanja i umiranja velikog broja žena širom sveta. Oko 85% karcinoma grlića materice dijagnostikuje se u zemljama u razvoju, čineći čak 15% svih malignih tumora kod žena, dok u raz...

  Modelovanje i analiza fundamentalnih svojstava sumanena

  U  disertaciji  je  sprovedeno  teorijsko  istraživanje  fizičko-hemijskih  svojstava elektronskog podsistema molekula sumanena. Proračuni su sprovedeni u okvirima DFT i TDDFT  teorije  sa  B3LYP  funkcionalom  i  6-31Gd,  6-31Gdp i  6-31++Gdp  bazisom.  Za  sve proračune  u  okvirima  navedenog  nivoa  teorije,  korišćen  je  softverski  pake...

  Nivo hepcidina kod bolesnika lečenih hroničnim programom hemodijalize

  Hronična bubrežna bolest (HBB) je globalni zdravstveni problem ne toliko zbog svoje masovnosti, koliko zbog hroničnog, progresivnog toka i udrženosti sa značajnim komorbiditetima. Anemija u sklopu HBB povezana je sa smanjenim kvalitetom života, povećanjem kardiovaskularnog morbiditeta, kognitivnim poremećajima, povećanjem broja hospitalizacija i sa povećanim mortalitetom. Incidencija anemije raste sa napredovanjem HBB, tako da u petom stadijumu zahvata gotovo sve obolele. Hepcidin je centraln...

  Termalna svojstva proteina mesa u procesu osmotske dehidratacije u melasi šećerne repe

  Termalne osobine svinjskog mesa (Longissimus dorsi) osmotski dehidratisanog u melasi šećerne repe i svežeg svinjskog mesa praćene su metodama termalne analize: Diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC), termogravimetrijskom analizom (TGA), modulovanom diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (MDSC). Dobijeni rezultati pokazuju postojanje novonastale proteinske osnove osmotski dehidratisanog svinjskog mesa koji je posledica smanjenja količine vode i interakcije komponenti mel...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark