LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
1029 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Становништво као фактор развоја туризма у Војводини

  Култура је важан фактор развоја туризма. Те две комплементарне гране треба да  се удруже и тако остваре заједнички циљ.Културна баштина Војводине представља значајну основу за развој културног туризма, а она морају бити “оживљена културним активностима. ”Етнографско богатство у многоме доприноси квалитету антропогених вредности, јер представља достигнућа народног стваралаштва, која су код сваког  народа јединствена и другачија од осталих, што самим ти...

  Soft law као инструмент хармонизације међународног трговинског права

  Даља хармонизација међународног трговинског права је неопходна. Међутим, поставља се питање којим методима вршити овај процес. Значајан и несумњив допринос су у том погледу остварили тзв. hard law извори (извори тврдог права), пре свега међународне конвенције. Ипак, услед њихових недостатака отворен је простор за употребу алтернативних видова нормативних метода.Предмет анализе у докторској дисертацији је допринос тзв. soft law инструмената (инструмената меког права) процесу хармонизације међу...

  Стохастичка метода мерења напона и струје на високом напону

  У раду je обрађен проблем мерења високог напона и струје у несинусидалној високонапонској мрежи, стање технике, предлог решења које подразумева неконвенционални начин мерења ових величина, практично израђен прототип и извршена потребна мерења која су потврђена теоријски. Мерење напона у високонапонској мрежи се врши напонским мерним трансформатором без језгра и интегрисаним мерилом хармоника (IMH), а затим се стохастичком методом мере хармоници напона, смерови и протоци снаге, односно енергиј...

  Model računarski podržane nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktor unapređenja i informatizacije obrazovanja

  Disertacija obuhvata opis tradicionalne nastave engleskog jezika kao podsistema sistema obrazovanja i tradicionalne nastave engleskog jezika: jezičke sposobnosti i jezički elementi, nastavne metode, oblici i sredstva. Dostignuća informatičke tehnologije utiču na neophodne promene u obrazovanju. Model računarski podržane nastave engleskog jezika dat je kroz primenu servisa Interneta i kibernetskih i posebnih metoda nastave u računarskoj laboratoriji.

  УТИЦАЈ ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА НА НИВО ИНФОРМАЦИОНЕ ПИСМЕНОСТИ УЧЕНИКАСРЕДЊИХ ШКОЛА

  Докторска дисертација разматра утицајинформалног учења на ниво информационеписмености ученика. У циљу тога, анализирају секарактеристике информалног учења, начиникоришћења информалних извора знања, као иначини на који ученици најчешће долазе доинформација и знања о ИКТ. Истраживање јевршено на узорку од 930 ученика четвртих разредасредњих школа, а мерни инструмент заистраживање је наменски конструисан каосумациона скала за процену начина стицања иусвајања знања о ИКТ. На основу резултатаистра...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark