LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
876 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Рачунар у настави аналитичке геометрије у гимназији

  У Докторској дисертацији је извршена методичкa трансформација садржа-ја  аналитичке  геометрије,  у  наставном  систему– настава  уз  помоћрачунара,  адекватним  избором  садржаја,  израдом  одговарајућихгенеричких органи-затора уз коришћење образовног софтвераGeoGebra иMathematica. Обрађен је дидактички систем настава уз помоћ рачунара,анализом међусобне зависности фактора наставе, анализом дидактичкихпринципа,  класифика...

  Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini

  Problem i predmet istraživanja ove doktorske disertacije jeste delatnost i uticajslovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini. Putem analizeživota slovačke nacionalne zajednice, njihove migracije i istorijskog razvoja sagledava sepovezanost pevanja sa njihovim životom. Disertacija se bavi analizom celokupnog razvojavokalnog izvođenja od slovačke narodne pesme do horske kulture vojvođanskih Slovakaputem analize rezultata dosadašnjih istraživanja ali ...

  Značaj hibridnog dijagnostičkog imidžinga u preoperativnoj evaluaciji karcinoma grlića materice

  Uprkos postojanju dijagnostičkih procedura za ranu dijagnostiku, sprovođenju preventivnog skrining programa, te dugom preinvazivnom periodu u kojem je moguće izvršiti detekciju, karcinom grlića materice i dalje predstavlja jedan od vodećih zdravstvenih problema, imajući u vidu činjenicu da je uzrok obolevanja i umiranja velikog broja žena širom sveta. Oko 85% karcinoma grlića materice dijagnostikuje se u zemljama u razvoju, čineći čak 15% svih malignih tumora kod žena, dok u raz...

  Eksperimentalno istraživanje procesa na slivu: padavine, oticaj i erozija tla

  Kao produkt erozionih procesa u slivu javlja se erozioni nanos koji sa padinedospeva  u  rečnu  mrežu.  Erozijom  se  odnosi  površinski  pokrivač  bogathranljivim sastojcima i smanjuje poljoprivredna proizvodnja, smanjuju sepropusne moći kanala, zapremine akumulacija i pogoršava se kvalitet vode.Predmet  istraživanja  u ovoj doktorskoj disertaciji  je eksperimentalnoizučavanje  erozije  tla  na  sli...

  Folna kiselina u terapiji depresivnog poremećaja

  Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi nivo folne kiseline u serumu (fiziološka vrednost je od 16,31 do 34,88 nmol/l) i proceni težina kliničke slike instrumentima kliničke procene (HAMD 17 i 21, MADRS i CGI skala) u populaciji bolnički lečenih pacijenata, koji boluju od teške depresivne epizode, ili rekurententog depresivnog poremećaja, i njihov odgovor na inicijalnu antidepresivnu terapiju sprovođenu prema smernicama nacionalnog vodiča. Odgovor na antidepresivnu terapiju j...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark