LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
1368 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti

  Obradovic, Biljana (2015)
  U radu je prikazano istraživanje čiji je cilj da seispita uticaj bazičnih dimenzija ličnosti iTraženja senzacija na kognitivno postignuće(tačnost odgovora i vreme reakcije), zavisno odzasićenosti stimulusa, auditivnih distraktora ivremenskog ograničenja prilikom rešavanjajednostavnih kognitivnih zadataka. Budući da jekognitivna efikasnost multifaktorski uslovljenaosnovno istraživačko pitanje je da li osobineličnosti ostvaruju značajne efekte na kognitivnopostignuće. U istraživanju su s...

  Rodni stereotipi u romanima lektire drugog ciklusa osnovne škole

  Stefanović, Jelena (2016)
  U radu se, primenom feminističke književne kritike, analiziraju rodni stereotipi u svih četrnaest romana iz lektire za drugi ciklus obrazovanja. Pokazuje se da su rodni stereotipi prisutni u različitim aspektima ovih romana, kao što su zastupljenost i konstrukcija likova, sadržaj i način oblikovanja priče. Takođe, predstavljaju se metodički modeli nastavnih interpretacija ovih romana, koji uvažavaju rodnu perspektivu. Primena ovih modela omogućava da učenice i učenici prepoznaju rodne ...

  Antioksidantni, antibakterijski i antimutageni potencijal vrste Myrtus communis L. iz Crne Gore

  Bugarin, Dušan (2010)
  Ispitivanja hemijskog sastava etarskih ulja iekstrakata izvedena su na vrsti Myrtus communisL. sa pet lokaliteta iz Crne Gore. Pored toga,ispitana je njihova antioksidantna aktivnost urazlicitim in vitro sistemima kako bi se utvrdiouticaj pomenutih ekstrakata i etarskih ulja naneutralizaciju DPPH, NO, OH i 2- radikala, kaoi njihov uticaj na lipidnu peroksidaciju ulipozomima i inhibiciju enzima ksantin-oksidaze.Takode, ispitana je i antibakterijska aktivnostetarskih ulja i ekstrakata ove vrste...

  Učestalost povreda kod intenzivno fizički aktivnih adolescenata

  Krtinić, Gordana (2014)
  Povrede adolescenata predstavljaju rastući javno zdravstveni problem. Iako fizička aktivnost ima dokazanu višestruku korist po zdravlje pojedinca, ona je povezana sa rizikom od povreda, posebno u zemljama sa nedovoljno razvijenim strategijama za prevenciju istih. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi povezanost između intenzivne fizičke aktivnosti i povreda, da li nivo fizičke aktivnosti utiče na rizično i protektivno ponašanje adolescenata, i da se identifikuju okolnosti i okru...

  Uticaj ekoloških faktora na pojavu Marteilia refringens kod mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis)

  Adžić, Bojan (2016)
  Циљ истраживања је био да се утврди појава и преваленца паразита Marteiliarefringens у медитеранској дагњи (Mytilus galloprovincialis) гајеној уБококоторском заливу. Осим тога имали смо за циљ да утврдимо да лиеколошки фактори (температура морске воде, салинитет, концентрацијакисеоника, pH вредност) и присуство бактерија (Escherichia coli и стрептококифекалног порекла) утичу на појаву овог паразита у медитеранској дагњи.Вршили смо испитивања на шест различитих локација – узгајалиштамеди...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark