LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Eastern European National University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
12742 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://esnuir.eenu.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст.

  Яблонська, Наталія Мирославівна; Yablonska, Natalia (2016)
  У статті досліджено жанрові особливості романістики В. Даниленка в сучасному українському прозовому дискурсі, висвітлено форми авторської свідомості в його романах «Любов у стилі бароко», «Капелюх Сікорського», «Газелі бідного Ремзі» та ін., окреслено основні генологічні, стильові, наративні й образотвірні стратегії письменника. In the article the genre peculiarities of Danilenko’s romance are investigated in a modern Ukrainian prose discourse, the author’s consciousness forms are discussed i...

  Архетип та його трансформації у художньому тексті як вияв психічної бінарності автора

  Кошелюк (Бідюк), Олена Василівна; Kosheliuk (Bidiuk), O. V. (2009)
  Стаття присвячена розгляду архетипів художнього тексту у ракурсі виявлення трансформаційних процесів на рівні психології атора. Досліджуються архетипні пари Аніми-Анімусу, Персони (Маски)-Тіні та особливості їх втілення в полотні художнього твору The article is devoted to the problems of investigating archetypes of the literary text in the aspect of lighting some transformation processes at the author’s psychological level. There are the archetypical pares of Anima-Animus, Person (Mask)-Sh...

  Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан

  Пришва, Олесь; Pryshva, Oles (2014)
  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу інтенсивності фізичної активності на їхній фізичний стан. It was considered peculiarities of physical activity of men with different physical condition in the age dynamics of 22–70 years. Their statural-weight values, cardiovascular system conditi...

  Дослідження антонімічних відношень у психолінгвістичному експерименті

  Литвин, Оксана Леонідівна; Lytvyn, O. L. (2015)
  У статті викладено методику проведення та результати психолінгвістичного експерименту, скерованого на виявлення структури та наповнення лінгвістичної категорії антонімії в англійській мові. Респондентами виступили 70 лінгвістів (наукові співробітники, викладачі університетів та коледжів), носії англійської мови, з різних країн. У ході експерименту опитувані мали визначити, якою мірою певні антонімічні пари (20 пар) репрезентують явище лексичної антонімії, оцінюючи за шкалою «0–3». Матеріали д...

  Інтелектуальний бізнес : робоча програма нормативної навчальної дисципліни

  Іванків, Ольга Ярославівна; Ivankiv, O. Ya. (2014)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни є інтелектуальний бізнес, як особливий вид економічної діяльності, що характеризується інноваційністю, ризиковістю, вільним проявом ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для отримання прибутку. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. 2. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального бізнесу Робоча програма...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark