LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Eastern European National University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
12367 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://esnuir.eenu.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Специфіка сполук із компонентом рожевий (на матеріалі української та англійської мов)

  У статті досліджено походження, референцію і розвиток значення низки сполук, які містять кольороназви рожевий (англ. – pink). Здійснено спробу виявити типову сполучуваність кольороназви рожевий на матеріалі корпусних даних. Загалом приділено увагу символіці зазначеної кольороназви в мовно-культурному просторі; проаналізовано міжмовні паралелі та культурні впливи. Виявлено прототипні референти рожевого в дослі¬джуваних мовах. The article studies the origin, reference, and development of the me...

  Демографія : програма нормативної навчальної дисципліни

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є відтворення населення - безперервне оновлення його чисельності та структур через зміну поколінь Програма навчальної дисципліни «Демографія» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» на базі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст»...

  Мовна особистість у сучасному німецькомовному діловому дискурсі

  Статтю присвячено дослідженню мовної особистості, її репрезентації в діловому дискурсі. Ураховано основні підходи до розгляду поняття «мовна особистість» у сучасній лінгвістиці; увагу приділено різним видам компетенції, від якої залежить успішність процесу комунікативної взаємодії учасників дискурсу. З’ясо¬вано специфіку статусно-рольових відносин комунікантів у німецькомовному діловому дискурсі, а також здійснено ідентифікацію індивідів у комунікативній бізнес-ситуації за типом мовної особис...

  Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів математичного факультету

  У статті розкриваються психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів, що є провідною формою організації сучасного навчального процесу. Визначені умови активізації самостійної роботи, які сприяють формуванню навчальної і професійної компетенції. The article reveals the psychological and pedagogical aspects of students independent work, which is the leading form of modern educational process. Conditions of activation of self-study, which contribute to the formation of a...

  Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації

  Проведено оцінку існуючих методів та підходів, що використовуються у діагностуванні рівня економічної безпеки підприємств, визначено їх переваги та недоліки, наведені обмеження у використанні. Виокремлено складові діагностики економічної безпеки підприємства. Розглянуто способи діагностування ринкової, інтерфейсної та політико-правової безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації. The paper provides the evaluation of existing methods and approaches used in diagnosing the level of t...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark