LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Karlstads Universitet
Type
Institutional Repository
Items
11122 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://kau.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Tradition i skolan - skolans tradition? : Hur arbetar musiklärare i klass med traditioner?

  Bergström, Agneta (2008)
  How does music teacher work in class with traditions in the school's world? I sent out 53 questionnaires to music teacher that works with music in class, in order to find out what the school learn the students about our traditions. When I put together the questionnaires and the background material, I come among other thing until that three fourth dividing off the examined the music teachers do not appear to leave off some folded contained Lucia- and the Christmas tradition. Those music teache...

  Anhörigas upplevelser av att vårda sin familjemedlem med amyotrofisk lateralskleros - en litteraturstudie

  Bui-Quy, Emelie; Sjöberg, Anna (2017)
  Introduktion: Amyotrofisk lateralskleros är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Nervceller i hjärna, ryggmärg och hjärnstam bryts ner och det i sin tur leder till att musklerna förtvinar och personen blir förlamad. Sjukdomen är påfrestande för hela familjen och därför är det viktigt med stöd, även för de anhöriga. Syftet: Var att belysa anhörigas upplevelser vid vårdandet av sin familjemedlem med amyotrofisk lateralskleros. Metod: Är baserad på Polit och Beck’s niostegsmodell för litteratu...

  Det ideala läromedlet i musik - digitalt? : En studie om läromedel i musik för högstadiet

  East, Robin; Karlsson, Emil (2012)
  Studiens syfte är att studera musiklärares syn på högstadiets läromedel i musikämnet; läromedlens fördelar och nackdelar samt vad som anses vara ett ”idealt” läromedel. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av ett didaktiskt perspektiv. Resultatet baseras på en enkätundersökning av 27 musiklärare från hela landet med olika bakgrunder och yrkeserfarenheter. Studiens resultat visar att de tillfrågade musiklärarna anser att de färdiga eller tryckta läromedel de känner till är otillräckliga o...

  Belöningars påverkan i arbetslivet : En jämförande studie mellan chefers och medarbetares upplevelser av belöningar

  Jakobsson, Hanna; Sjöberg, Maria (2007)
  Belöningar finns på alla arbetsplatser, men sättet de tar sig uttryck på kan vara mycket varierande. De kan vara av ekonomisk, materiell eller immateriell karaktär och har alla till uppgift att motivera de anställda. Ekonomiska belöningar är belöningar i form av pengar och kan exempelvis utgöras av en bonus. Materiella belöningar innebär en kostnad för företaget men utdelas i annan form än pengar till de anställda, exempelvis genom studieresor eller personalfester. Immateriella belöningar, så...

  Musik- ett verktyg för språkutveckling : En jämförelse mellan skola och förskola

  Snabb, Sven (2010)
  Abstract  The purpose of this essay is to compare in what way pedagogues in pre-school in comparison to pedagogues in school use music as an implement to stimulate children’s language development. The essay is built on qualitative written interviews on four pedagogues, two pre-school teachers and two class teachers, along with relevant literature concerning music in relation to language development. In the interviews it was shown that music is used in a greater extent by the pre-school teache...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark